Debattinlägg publicerat i Ekuriren 16 maj 2022 21:16 Dagens kommuner är gamla lösningar. Hur ska de se ut i framtiden? Kanske finns svaret i utmaningarna: Varför är kommuner inte kända för bra personalpolitik? Varför är de inte väldigt noga med sina pengar? Detta är några av de frågor som Strängnäspartiet och SER (Strängnäs Ekonomiska Råd) ska diskutera på ett seminarium nu på tisdagskvällen.Nu tänker ni att myndighetsutövningen är boven. Nja, till exempel skatteverket har med stor fram­gång blivit mer som en konsult och omformat myndighetsutövningen mot rådgivning till enskilda och företag. Monopolen då? Sådana är ju kända för att ha
Lars Larsson valdes till ny ordförande vid Strängnäspartiets årsmöte den 28 april. Till styrelseledamöter utsågs även Marie Ericsson Drotte, Andrea Mörner, Bosse Konrad och Håkan Bertilsson. Samtidigt avtackades tidigare ordföranden Niclas Samuelsson samt ledamöterna Kristina Stimac, Annika Skogsmo och Monika Eriksson Bertilsson. Strängnäspartiets nya styrelse består av Lars Larsson (ordförande), Bosse Konrad, Håkan Bertilsson, Marie Ericsson Drotte och Andrea Mörner (ej på bild).  ... 
Vår lista till höstens kommunval är klar. Här är kandidaterna du kan rösta på den 11 september! Strängnäspartiets lista till kommunvalet 2022 1. Lars Larsson, ekonom 2. Marie Ericsson Drotte, VD/kommunikatör 3. Bo Konrad, lärare/föreläsare 4. Thomas Timan, ingenjör 5. Thomas Drakengren, IT-konsult 6. Andrea Mörner, sourcing project manager 7. Hillary Nambwaya, elektriker 8. Henrik Mörner, key account manager 9. Natalie Mörner, studerande 10. Eric Sageby Hermanson, tryckproduktionstekniker 11. Beatrice Nordebrink, universitetsadjunkt 12. Mattias Winkler, handlare 13. Monika Eriksson Bertilsson, förvaltningssocionom 14. Håkan Bertilsson, gymnasielärare 15. Magnus Edvinsson, pensionär 16. Niclas Samuelsson, redaktör 17. Kristina Stimac, gymnasielärare 18. Annika Skogsmo,
Strängnäspartiet stödjer inte avskaffandet av tillämpningen av LOV (Lagen om valfrihet) i hemtjänsten i Strängnäs kommun. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars yrkade vi tillsammans med Liberalerna på återremiss av ärendet. Detta fick dock inget gehör och en majoritet drev igenom beslutet, som innebär att invånarna i Strängnäs kommun inte längre kan välja vem som utför deras hemtjänst. Vi menar att en av kommunens viktigaste uppgifter är att ge våra invånare trygghet och service som motsvarar deras behov när de blir äldre eller sjuka. En del i denna trygghet är att så långt det är möjligt låta medborgarna själva få
Vilka lokalpolitiska frågor är viktiga för dig? Vi söker dig som vill arbeta för Strängnäs bästa – helt utan ideologiska låsningar. Ta chansen att vara med där besluten fattas! Strängnäspartiet driver endast lokala frågor utifrån medborgarnas behov. Vi stödjer bra förslag och idéer från alla med grundläggande demokratiska och humanistiska värderingar. Med oss får du möjlighet att driva just din fråga. Vad brinner du för? ... 
Under kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september antogs ett detaljplaneprogram för Södra Tosterön. Vi tillstyrkte ett återremissyrkande från Vänsterpartiet, eftersom vi menar att trafiksituationen behöver utredas ytterligare innan fler bostäder byggs. Trafiken över Tosteröbron och genom centrala Strängnäs behöver utredas ytterligare innan Södra Tosterön byggs ut (foto: Turfzone/scorp). Detaljplaneprogrammet för Södra Tosterön är ett omfattande och intressant program. Fler bostäder behövs i Strängnäs och kan de byggas med hänsyn tagen till omgivande miljö, estetiska värden och områdets historia så har detta förutsättningar att bli bra. Ännu bättre blir det om man tänker om angående Svenska hem arena (Mälarforum) och överväger ett
Den 30 augusti fattar Strängnäs kommunfullmäktige beslut om att sälja åttio procent av Sevabs fjärrvärmeverksamhet. Det är ingen hemlighet att vi i Strängnäspartiet har välkomnat denna avyttringsprocess redan från början. Vi har under många år argumenterat för nödvändigheten av att se över möjligheten att helt eller delvis sälja de verksamheter som ligger under Sevab, för att på så sätt frigöra utrymme för investeringar inom andra områden – med fokus på kommunens kärnverksamheter. Inget i avyttringsprocessen, den information vi fått och de diskussioner vi haft längs vägen, eller det beslutsunderlag vi har på bordet har fått oss att ändra uppfattning i
Debattartikel publicerad i Strengnäs Tidning den 11 augusti 2021. Kommunens revisorer är kommunfullmäktiges och därmed medborgarnas kontroll av den verksamhet som bedrivs i kommunen med skattebetalarnas medel. Det är andra gången det här året som majoriteten har invändningar mot den revision och de påpekanden som revisorerna gör. Märkligt att majoriteten tar en diskussion med dem som är en viktig del av vårt demokratiska styrelseskick. Revisorerna ska ses som ett stöd till politiken och tjänsteorganisationen, att lyssna till, ta lärdom av, följa upp verksamheten och åtgärda det som brister. Revisorerna följer upp beslutade mål och den myndighetsutövning som kommunen har och
Den 21 juni klubbade kommunfullmäktige i Strängnäs budget och årsplan för perioden 2022–2024. Här är det anförande som vår gruppledare Niclas Samuelsson höll under debatten. Vem trodde för ett år sedan att vi även i dag skulle prata om pandemi och ovissa tider? Även om läget ser mycket bättre ut nu, är det fortfarande mycket som känns osäkert. Detta visar på vikten av att ha koll på sin ekonomi och att ha goda marginaler. Strängnäspartiet har under hela mandatperioden stått bakom majoritetens överskottsmål och gör så alltjämt. En avyttring av fjärrvärmerörelsen har också potential att stärka ekonomin och bidra till
Debattartikel införd i Strengnäs Tidning den 19 maj 2021. Avyttringsprocessen kring en eventuell försäljning av fjärrvärmerörelsen i Strängnäs kommun har pågått sedan i januari 2020, då beslut fattades i kommunfullmäktige om att starta processen. På Strängnäs kommuns webbplats finns kortfattad information om processen och ett antal frågor och svar. Där framgår också att medborgarna ska ha ”chans att ställa frågor och få all nödvändig information under processens gång”. Någon direkt medborgardialog eller publika möten har dock hittills inte ägt rum. När är det tänkt att detta ska genomföras? ...