För er som inte orkar med den långa versionen – men ändå vill hålla er informerade om politiken i Strängnäs kommun.

Månadens allmänpolitiska debatt

Fullmäktigemötet inleddes för första gången med en allmänpolitisk debatt om Strängnäs kommunkoncerns roll i att uppfylla kommunfullmäktiges uppsatta mål. Efter debatten var det frågestund för allmänheten.

Ett bra initiativ av KF:s ordförande för att utöka demokratin och debattklimatet i vår kommun.

Fyra invånare tog tillfället i akt och ställde frågor till KSO, Jacob Högfeldt (m). Det var en bra start. Vi hoppas på ett ännu större engagemang nästa gång en allmänpolitisk debatt går av stapeln.

Det blev en lång debatt. Den pågick i en och en halv timme. Många ledamöter tog tillfället i akt och debatterade i talarstolen.

Oppositionsrådet Lars Larsson (strp) menade att kommunkoncernen och de kommunala bolagen är en snårig uppbyggnad med en blandning av styrelse med politiker, KF:s ägardirektiv och aktiebolagslagen. Styrning och måluppfyllelse blir svår med så många kockar och överrockar. Nuvarande lösning är en mittemellan-lösning. Antingen skulle man göra de kommunala bolagen helt professionella eller skulle man lägga in dem i förvaltningen. Blir de åter kommunal förvaltning, blir de öppna för insyn och frågor från medborgarna på ett mycket bättre vis än nu. 

Maria Nerby (c) ifrågasatte om vi ens ska ha kommunala bolag. Och efterfrågade en genomlysning med för- och nackdelar med att ha kommunala bolag kontra att man istället sköter verksamheten inom förvaltningens uppdrag.

Yvonne Knuutinen (v) ifrågasatte de kommunala bolagens miljöarbete och deras arbete mot Agenda 2030. Hon ville ha en beskrivning på hur vi ska nå dessa mål som närmar sig med rasande hastighet. Yvonne ville också ha mycket tydligare ägardirekt med mätbara mål för att klara av kommunens hållbarhetsarbete.

Anders Härnbro (s) förtydligade att ägardirektiven är viktiga verktyg för att uppnå KF:s mål som berör de kommunala bolagen. Han ifrågasatte också hur ägardirektiven följs upp. Kanske vi skulle behöva göra det bättre, menade han.

Magnus Brandel (s) menade att det är politikernas kompetensnivå som bestämmer vad de kommunala bolagen ska göra. Och det är problematiskt. Han sa också att de kommunala bolagen behöver en mer långsiktig planering än vad de har idag.

KSO Jacob Högfeldt (m) avslutade den första delen av debatten med säga att vi behöver diskutera bolagen och att vi behöver bli betydligt bättre. Vi ska ha ett robust samhällsbyggande och då behöver vi debattera bolagsstyrningen mer.

Månadens motioner (förslag)/interpellationer (frågor)

En interpellation kom in från Sverigedemokraterna om vilka konkreta säkerhetsåtgärder som kommer att göras för att få stopp på vandaliseringen av kommunens bilar. Den ställdes till KSO, Jacob Högfeldt (m).

Vänsterpartiet motionerade om att fullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att skriva till utredaren och framföra att anmälningsplikt inte ska införas i kommunal verksamhet. Detta med motiveringen att Strängnäs kommuns anställda inte ska vara spioner för staten.

Månadens borttagande

Majoriteten röstade igenom att medborgarförslag skall tas bort som möjlighet att göra sin röst hörd i kommunen. Däremot kommer e-förslag att vara kvar. Se här vad e-förslag är.

Möjligheten att lämna in skriftligt förslag eller synpunkt försvinner nu i och med detta beslut. Dock kan förvaltningen hjälpa till att skriva in förslaget digitalt om den som lägger förslaget frågar. Hoppas detta kommer att framgå mycket tydligt. Annars stänger man möjligheten för de invånare som inte är digitala att delta i demokratin.

Marie Ericsson Drotte (strp) lade in ett tilläggsyrkande om att Strängnäspartiet ville att kommunen skulle behålla möjligheten så att invånarna ska kunna lämna in sitt förslag skriftligt och att detta tydligt lades till i e-förslag. Dessutom ville vi att e-förslag skulle byta namn till invånarförslag. Då vi tycker att det tydligare berättar vad det är.

Tyvärr fick vi inte med oss något av de andra partierna på detta tilläggsyrkande. Läs gärna hela vårt tilläggsyrkande här.

Månadens ointresse

Det var två informationspunkter med Ekonomisk rapport kommunfullmäktige maj 2023 och Ekonomisk rapport Strängnäs maj 2023. Men lite snopet blev det ingen extra information (mer än det som skickats till alla ledamöter) eller debatt kring detta viktiga ämne. Helt tyst var det!

Månadens strategibeslut

Beslut togs att anta markstrategi för Strängnäs kommun enligt förslag daterat 2023-05-31.

Men vad är då kommunens markstrategi? Här är ett utdrag ur den (läs gärna hela här, punkt 13):

Markstrategin anger inriktningen för kommunens markpolitik. Kommunen föreslås utöka sitt markinnehav utifrån följande inriktning:

  • förvärv för framtida markbyten,
  • arbetet med markreserven ska ses ur både ett kortsiktigt (~10 år) och ett långsiktigt (~50 år) perspektiv,
  • kommunens intresseområden för förvärv innefattar hela kommunens geografiska område,
  • kommunen aktivt ska bevaka marknaden och ha löpande kontakt med markägare i kommunen,
  • kommunen är restriktiv vid försäljning och säljer i första hand detaljplanelagd mark.

Här ville vi i Strängnäspartiet tillägga att kommunen/kommunstyrelsen behöver ta fram riktlinjer för att skydda odlingsmark i kommunen. Därför gjorde vi ett tilläggsyttrande kring detta. Läs vårt yrkande här.

Det pågår dock ett arbete att ta fram riktlinjer för odlingsmark i förvaltningen, fick vi vetskap om under mötet. Resultatet av det arbetet ser vi fram emot.

Månadens politiska avgångar

Det var hela tolv stycken befrielser från politiska uppdrag detta KF-möte. Vad gör vi för att behålla våra politiker och få fler invånare intresserade att engagera sig i kommunens framtid? Det är en viktig fråga att ställa.

Månadens födelsedagsbarn

Kommunens kommunalråd Anders Härnbro (s) fyllde 51 år samma dag som KF-mötet. Det sjöngs och grattades i församlingen. Grattis Anders säger vi från Strängnäspartiet.

Vid pennan
Marie Ericsson Drotte
Gruppledare
Strängnäspartiet

Snabbrapport från KF Strängnäs i augusti 2023