Strängnäspartiet vill behålla LOV

Strängnäspartiet stödjer inte avskaffandet av tillämpningen av LOV (Lagen om valfrihet) i hemtjänsten i Strängnäs kommun. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars yrkade vi tillsammans med Liberalerna på återremiss av ärendet. Detta fick dock inget gehör och en majoritet drev igenom beslutet, som innebär att invånarna i Strängnäs kommun inte längre kan välja vem som utför deras hemtjänst.

Vi menar att en av kommunens viktigaste uppgifter är att ge våra invånare trygghet och service som motsvarar deras behov när de blir äldre eller sjuka. En del i denna trygghet är att så långt det är möjligt låta medborgarna själva få välja och bestämma över sin omsorg och vem som kommer till deras hem för att hjälpa till. Det nuvarande systemet med LOV har tjänat detta syfte väl, även om det finns viss utvecklingspotential. Det skulle till exempel kunna bli lättare att välja andra alternativ än kommunens hemtjänst, som nu är ”default”.

Det förslag som majoriteten lägger fram går snarare ut på att det är kommunen som är mest lämpad att avgöra vad som är bäst för den enskilde medborgaren. Det finns dock inget i det framlagda förslaget som säger att kvaliteten blir bättre, eller att kostnaderna blir lägre. Det enda det leder till är en form av omyndigförklarande och diskriminering av våra äldre och sjuka. ...