Vår skolkommun ska vara bland de 50 bästa i Sverige.

I minst åtta år har trenden med dåliga kunskapsresultat i den kommunala grundskolan i Strängnäs kommun pågått, enligt Kolada*. Den trenden behöver brytas nu. Det vill vi göra genom vårt nya framtagna skolpolitiska program.

Den blåa pilen i bilden visar var Strängnäs kommunala grundskolor ligger i förhållande till övriga i Sverige. (Källa Kolada)

Se trenden för Strängnäs elever i kommunala grundskolan i åk 9 som uppnått kunskapskraven. 1998–2021. (Källa Kolada)

En av de viktigaste uppgifterna en kommun har är att förse invånarna med en bra skola. Fokus ska vara att skapa förutsättningar för att varje elev ska nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar och behov.

Vi vill prioritera skolan genom att effektivisera verksamheten och tillsätta de resurser och medel som krävs för att få Strängnäs kommunala grundskolor på rätt köl igen. Alla elever behöver nå godkänd kunskapsnivå – och det är mycket brådskande.

Målsättning

Får vi/Strängnäspartiet förtroendet att styra nästa fyraårsperiod är vårt mål att vår skolkommun ska vara bland de 50 bästa i Sverige och att friskolorna och den kommunala grundskolan ska ha likvärdiga resultat när det gäller godkända betyg i nian. Att välja ”rätt” skola ska inte ha livsavgörande betydelse.

Det är skolledningens uppgift att tala om hur man tänker uppnå målen och hur mycket resurser som behövs.

Vi ser också måluppföljning som en viktig del i arbetet att komma tillrätta med skolan.

Nulägesanalys

Den första frågan man ställer sig är – vad är det som brister och inte fungerar i Strängnäs kommunala grundskolor?

Vad är det som vi gör fel i Strängnäs kommun? I andra kommuner får man ut mycket mer resultat för samma pengar (se bild).

Vårt förslag är att man gör en ordentlig och total genomlysning av den nuvarande situationen utifrån ett antal frågeställningar.

Osett denna genomlysning har vi förslag till en skolpolitisk agenda för Strängnäs kommun.

Strängnäspartiets Skolpolitiska Agenda (åtgärdsprogram)

Vi vill skapa förutsättning för en bra inlärandeprocess genom en undervisningsmiljö som präglas av trygghet, struktur och studiero.

Det gör vi genom att:

 • Tillsätta en kriskommitté för skolan. Lära av de skolor och personer som lyckats vända dåliga resultat till bra.
 • Ge skolkontoret uppdraget att ta fram en behovsbudget.
 • Ge rektor fullt bestämmande över sin skolenhet gällande personal, grundbelopp och övriga resurser utifrån skollagens bestämmelser.
 • Lägga alla lokalkostnader centralt.
 • Låta rektorer och lärare få utöva sina befogenheter och sitt ansvar fullt ut.
 • Kommunfullmäktige (KF) fastställer skollagens grundbelopp för varje elev och BUN (Barn- och Ungdomsnämnden) äskar hos KF socioekonomisk fördelning av extraresurser samt tilläggsbelopp till skolorna.
 • Anställa förstelärare vid behov.
 • Öka andelen behöriga lärare.
 • Öka andelen speciallärare och specialpedagoger.
 • Förstärka elevhälsan.
 • Förstärka studie- och yrkesvägledning
 • Öka övrig resurspersonal inom skolan.
 • Förstärk studiehandledningen på modersmål och förbättra kunskaperna i det svenska språket.
 • Hjälpa och stötta elever med svårigheter med resurspersoner, flexgrupper och tillgång till läxhjälp och extra stödundervisning efter skoltid.
 • Skapa och utöka vägledningsprogram* i samarbete med det lokala näringslivet för grundskoleelever och ungdomar mellan 12–20 år med problematisk skolfrånvaro.

Kvalitetsmätningar

För att kunna göra en rättvis bedömning av kunskapsnivån och uppnåelsen av kunskapsmålen, vill vi införa lokala kvalitetsmätningar med samma prov för både friskolor och de kommunala grundskolorna. Resultaten av kvalitetsmätningarna ska vara offentliga, men avpersonifierade.

Kvalitetsmätningarna skall genomföras och bedömas av personer som inte är anställda i kommunens ordinarie skolverksamhet. Resultaten ska sedan jämföras mot de olika skolornas betygsnivå. Detta för att se till att det inte sker någon orättfärdig betygsinflation i någon av skolorna. Vid avvikelse ska en åtgärdsplan upprättas.

Barnen är allas vår framtid – därför har en väl fungerande skola högsta prioritet!

#skolanförst 

Det är i mötet mellan lärare och elev som skolan uppfyller sitt syfte. Mötet måste upplevas som meningsfullt av eleven för att lärandet ska kunna ske.

”Man måste vinna elevens hjärta och det gör man genom att visa att man är intresserad av dem. Inte bara säga det, utan genom att vara uppriktigt intresserad”.  Stavros Louca

Strängnäspartiet 2022-08-12

Vi ber om 10.000 röster!

*Den öppna och kostnadsfria databasen för kommuner och regioner. Kolada ger dig de bästa möjligheterna till jämförelser och analys i kommunsektorn.

*Källa: (Klara, färdiga, gå) https://hornudden.net/klara-fardig-ga-en-beskrivning/

Individuella lösningar skapas utifrån barnets behov, till exempel varvade studier och vägledningssamtal med praktiska arbetsuppgifter. Syftet med vägledningsprogrammen ska vara en pusselbit på vägen till att elever med problematisk skolfrånvaro slutför sina studier alternativt hittar en egen försörjning. Deltagandet ska ge barnet en möjlighet att stärka sitt självförtroende, öka sin sociala handlingskompetens, få rutiner samt hitta strategier för att påverka den egna framtiden och få framtidshopp. Se redan genomfört projekt i Strängnäs hos Hornudden.