För er som inte orkar med den långa versionen – men ändå vill hålla er informerade om politiken i Strängnäs kommun.

Månadens nye strängnäspartist

Under detta möte blev Björn Karlsson (sd) återigen kallad för strängnäspartist av vår ordförande. Vilket ledde till några muntra leenden i församlingen. Alltid kul med något som lättar upp stämningen.

Månadens oro

Det har varit frågetecken kring övergången från LOV till LOU i hemtjänsten. Många har varit oroliga och några har hört av sig till Björn Karlsson (sd). Därför ställde de en fråga om man kommer att dela ut information till berörda innan julhelgen?

Socialnämndens ordförande svarade att information redan gått ut och att man också planerar fortsatta informationsinsatser tills övergången är helt klar.

Månadens hetaste debatt

Lars Larsson (strp) framförde en interpellation/fråga som initierats av vår representant i BUN – Barn- och utbildningsnämnden Viktor Elgholm (strp): Krävs det att skolinspektionen hotar med sanktioner för att majoriteten ska agera?

Så här löd svaret:

”Fråga 1: Har inte majoriteten känt till bristerna i verksamheten sedan tidigare?

  1. a) Om ja, varför har inte kommunen klarat av att åtgärdat bristerna i verksamheten?
  2. b) Om nej, vad beror det på?

Svar: Bristerna i verksamheten är kända. Det tar tid att åtgärda. Insatser pågår för att åtgärda det som återstår.

Fråga 2: Kommer de åtgärder Skolinspektionen förelägger kommunen att genomföras?

  1. a) Om ja, varför krävs det att Skolinspektionen hotar kommunen till att vidta åtgärder?

Svar: Ja, åtgärderna kommer att genomföras.

  1. a) Åtgärder pågår redan och kommer att genomföras och prioriteras utifrån tidplanen i Skolinspektionens rapport. Huvudmannens skolutvecklingsteam bistår skolan i arbetet med att åtgärda bristerna.

Catharina St Cyr (M), Ordförande barn- och utbildningsnämnden”

När man läser majoritetens svar låter det bra, men hur kan de svara att åtgärder pågår när de uppenbarligen inte har givit något resultat som avspeglar sig i verksamheten. Om dessa åtgärder hade givit resultat så hade inte Skolinspektionen kommit med ett föreläggande.

St Cyr (m) skriver också i sitt svar att ”Huvudmannens skolutvecklingsteam bistår skolan i arbetet med att åtgärda bristerna”. Det är oroväckande när Skolinspektionen just pekar ut att bristerna ”i stor utsträckning är kopplade till styrningen och ledningen av skolan, på såväl huvudmanna- som rektorsnivå”. De som misslyckats att styra, när man varit medveten om bristerna, har nu alltså fått uppdraget att åtgärda bristerna.

Så här skriver Skolinspektionen i sin rapport den 14 november 2023 om Mariefreds skola:

”Tillsynen visar att bristerna i stor utsträckning är kopplade till styrningen och ledningen av skolan, på såväl huvudmanna- som rektorsnivå. Detta visar sig bland annat i avsaknaden av tydliga och väl förankrade arbetssätt och rutiner, till exempel kopplat till arbetet med att identifiera, anmäla och utreda elever i behov av särskilt stöd. Det tar sig uttryck i att det på skolan saknas gemensamma och förankrade ordningsregler för arbetet med att skapa studiero. Vidare har huvudmannen inte säkerställt att det på skolans finns en aktuell och ändamålsenlig plan mot kränkande behandling, för att på så sätt förvissa sig om att det på skolan bedrivs ett strukturerat och uthålligt arbete för att tillförsäkra eleverna en tryck studiemiljö. Huvudmannen har inte heller sett till att tidig få information om att elever bedöms ha upprepad eller längre frånvaro.”

Varför ställer man inte högre krav på skolledning att leverera resultat? Varför sätter man inte tydliga och mätbara mål och utkräver ansvar om dessa inte uppnås i tid? Hur lång tid får det ta innan åtgärder behöver visa rejäla resultat? Det skulle vi vilja ha svar på.

Bara för att förtydliga. Det går att vända dåliga resultat till bra. Om inte majoriteten lyckas göra det, så kommer vi att göra det, om vi i Strängnäspartiet får förtroendet nästa val.

Läs hela Skolinspektionens rapport här om Mariefreds skola.

Skolinspektionen Beslut 5518

Vi i Strängnäspartiet tycker att siffrorna talar för sig själva. Här ovan ett diagram som visar var Strängas kommun ligger år 2023 i jämförelse med andra svenska kommuner. Det svarta strecket i det röda fältet visar var Strängnäs är. Bild från Kolada.

Länk till källa Kolada.

Så här ser trenden ut för Strängnäs kommunala grundskolor i jämförelse med övriga riket. I år har det skett en mindre förbättring. Men vi ligger fortfarande på det tredje sämsta resultatet sedan 1990-talet.

Månadens framtidsfråga

Kommunfullmäktige röstade igenom inrättande av pensionsfond. Detta kommer att göra att kommunens pensionsåtagande kommer att tas omhand på ett medvetet och framtidssäkrat sätt. En förnuftig åtgärd.

Månadens budgetminskning

Verksamhetsplan för kommunfullmäktige 2024-2026 röstades igenom. Budget för fullmäktige kommer därmed att minska från dagens 10, 1 miljoner för 2023 till 8,3 miljoner för 2024, 7,9 miljoner för 2025 och 8,2 miljoner för 2026.

Man kommer därmed att effektivisera arbetet i Kommunfullmäktige genom färre och kortare möten. Vi får hoppas att inte demokratin blir lidande. Vi vill ju ser fler och livligare debatter.

Månadens skattedebatt

Strängnäspartiet och Liberalerna undrade om vi verkligen behöver ha så hög skatt i kommunen. Speciellt när invånarna drar åt svångremmen som idag. Kommunen gör ju stora överskott varenda år. Men det tyckte inte majoriteten – M + S.  

Månadens vattenfråga

Den vattentjänstplan som behövde röstas igenom under detta KF-möte var inte genomarbetad och många frågetecken hängde i luften.

Våra vattenfrågor i kommunen är livsviktiga att ha koll på. Vi i Strängnäspartiet kommer att nagelfara Vattentjänstplanen och ställa relevanta frågor om den framöver.

Det var betydande dokument som saknades och jag (Marie E Drotte, strp) ställde frågor om när dessa förväntades att vara klara. Det blev inget svar på den frågan från majoriteten.

Läs hela förslaget till Vattentjänstplan här.
27. Vattentjänstplan för Strängnäs kommun

Vid pennan
Marie Ericsson Drotte
Gruppledare
Strängnäspartiet

Snabbrapport från KF i Strängnäs December 2023