Strängnäspartiets slutreplik om Kungstornet

Slutreplik publicerad i Strengnäs Tidning den 22 november 2016:

Efter att ha granskat alla diarieförda handlingar som finns kring Kungstornet, är vi i Strängnäspartiet än mer övertygade om att hanteringen av ärendet lämnar en hel del att önska.

Först och främst kan vi konstatera att ärendet faktiskt passerat en berörd nämnd. I september 2015 biföll en oenig teknik- och servicenämnd ett e-förslag om att bygga ett utsiktstorn på Långberget. Detta visar sig dock vara det enda beslut som några folkvalda varit inblandade i. Förslaget bifölls under förutsättning att samhällsbyggnadsnämnden även beslutade bifalla bygglov och den byggnadstekniska utformningen av tornet. Ett beslut om bygglov finns, men det är inte fattat av samhällsbyggnadsnämnden. Istället har det tagits på tjänstemannanivå – ett halvår innan teknik- och servicenämnden fattade sitt beslut. Huruvida bygglovet även omfattar de reklam-/sponsorskyltar, som enligt planerna ska sitta på tornet under tre års tid, är dock oklart. ... 

Kungstornet väcker flera frågor

I Strängnäspartiet har vi intresserat följt replikväxlingen kring det så kallade Kungstornet mellan Mari Bohman (S) och föreningen Kungstornets ordförande Rolf Wallinder. Den senares replik från den 25 oktober väcker tyvärr fler frågor än ger några svar.

För det första ställer vi oss undrande till formuleringen: ”Enligt överenskommelse skall Kungstornet, efter iordningställande, doneras till Strängnäs kommun”. Med vem och hur har denna överenskommelse gjorts? Beslut i en sådan fråga ska rimligen fattas i en eller flera av de berörda kommunala nämnderna (samhällsbyggnadsnämnden, teknik- och servicenämnden samt kultur- och fritidsnämnden), liksom av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Så vitt vi vet har detta inte skett. Det verkar inte heller som att majoriteten kommer att låta det ske.

För det andra: Hur och när har bygglov getts för tornet? För ett sådant måste givetvis finnas innan man börjar bebygga ett centralt beläget naturområde av stort värde för Strängnäs invånare. ...