Interpellation KF 2022-12-12

Till Kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M)

Samordningsförbundet RAR i Sörmland, fastställande av 2023 års budget

Som helhet anser vi RAR som ett bra sätt att samordna resurser för att fler ska komma i arbete som idag står utanför arbetsmarknaden. Strängnäs kommun bidrar med cirka 500.000 SEK till RAR varje år.

Dock skulle vi vilja få svar på ett par frågor, vars svar vi inte kan hitta i dokumentationen.

Frågor:
Hur många personer ingår i projekten/programmen från Strängnäs kommun?
Hur är utfallet för dessa deltagare, hur många är fortfarande utanför arbetsmarknaden respektive har kommit in i arbete?

Vi vill gärna ha en historisk översikt på dessa båda frågor, under minst fem år.

Med vänliga hälsningar
Marie Ericsson Drotte
Gruppledare
Ledamot Kommunfullmäktige
Strängnäspartiet

Information Pdf:8. Samordningsförbundet RAR i Sörmland, fastställande av 2023 års budget(1)

Svar på interpellation ställd av Marie Ericsson Drotte
(STRP) gällande Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Strängnäs kommun har valt att inte inkomma med några ansökningar till samordningsförbundet under de senaste fem åren. Det är upp till varje medlem att inkomma med ansökningar. Senast Strängnäs kommun sökte finansiering från förbundet var 2015.
Däremot har Strängnäs varit delaktig i fyra ESF-projekt under den senaste femårsperioden. Nedan redovisas budget och de medel som Strängnäs tilldelats via ESF.

Likes (Lösning på inkluderingsutmaningar i Katrineholm, Eskilstuna och Strängnäs)
Budget 9 405 600, varav 4 150 500 från ESF.

Två förkortade utbildningar skapades i projektets regi på vård- och omsorgscollage, en till vårdbiträde och en till förskoleassistent. Utbildningarna finns fortfarande kvar. Under projekttiden deltog 23 personer i utbildningarna.
Av dessa erhöll 9 arbete direkt efter utbildningen. Hur många som därefter har gått ut i anställning är inte känt.

React EU Ung comeback
Budget 3 100 000, hela summan från ESF.

Pågår nu och avslutas i april 2023.
Strängnäs delprojekt har hittills skrivit in 15 deltagare. Av dessa har 4 avslutats, 3 mot arbete och 1 har uppnått målet, fullgod gymnasieexamen. Målgruppen, Unga som varken arbetar eller studerar, har generellt stora utmaningar för att komma till arbete eller studier. Många har aldrig påbörjat eller hoppas av gymnasiet i förtid med lång väg till gymnasieexamen. I gruppen finns också unga som inte varit aktiverade under lång tid.

IMA (Individens möjlighet till arbete)
Budget 12 645 673, varav 8 435 098 från ESF. Samordningsförbundet RAR
bidrog med 300 000 i kontanta medel.

Projektet pågick mellan 2016 och 2019 i både Eskilstuna och i Strängnäs. Totalt har 77 personer deltagit i projektet.
Av de 77 personer som hade deltagit i projektet hade 53 fullföljt medan 20 deltagare inte kunnat genomföra projektet fullt ut på grund av ohälsa eller att de genomgått någon typ av behandling. Av de 53 deltagare som hade fullföljde projektet gick 23 till anställning och 18 till studier. Vidare fick 7 personer fick praktik, 5 personer fick en utredning genomförd och 23 personer fick hjälp med vårdkontakter.

Utöver dessa ESF-projekt har Strängnäs varit delaktig i förstudierna Ungas lärande och etablering och Livslångt lärande
Budget 800 000, hela summan från ESF.

Förstudierna syftade till att undersöka vad parterna önskade för insatser under ESF programperiod år 2022- 2027. En målgrupp som Strängnäs kommun 2/2 särskilt var UVAS-gruppen (ungdomar som varken eller studerar). Liknande behov och utmaningar har RAR identifierat i de andra kommunerna i Sörmland, vilket resulterade i projektet React EU Ung Comeback.

TUNA (Träning Utveckling Nära Arbetslivet)
Budget 2 027 000, hela summan från samordningsförbundet.

Pågick mellan 2015 och. Syftet med TUNA var att skapa och utveckla nya samverkansrutiner kring personer med dokumenterad psykisk ohälsa och att ge personer med psykisk ohälsa i Strängnäs kommun en ökad möjlighet att komma
ut i arbetslivet. Statistiken för TUNA:s sista verksamma år 2018 visar att 51 personer var med i insatsen. Av dessa gick 10 personer till arbete, 21 personer gick vidare till arbetsförberedande rehabilitering via Arbetsförmedlingen och 4 personer gick till
daglig verksamhet. Utöver de ESF-finansierade projekten och TUNA har förbundet initierat och administrerar ett nätverk för handläggare i Strängnäs kommun. Nätverket, kallat MISAM, har funnits i Strängnäs kommun sedan 2016. I MISAM sitter
representanter för KAA, LSS/socialpsykiatrin, ekonomiskt bistånd, stöd och insats, Thomasgymnasiet, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, psykiatriska mottagningen och habiliteringen. I nätverket samarbetar handläggarna för att personer i behov av samordnade insatser ska få rätt stöd och hjälp med hälsa, försörjning, arbete eller sysselsättning. I nätverket avhandlas cirka 40-50 individärenden per år.

Jacob Högfeldt
Kommunstyrelsens ordförande (M)

Slutsats: Vi tyckte inte svaret gav svar på frågorna i interpellationen och tycker att redovisningen behöver vara bättre. Kommuninvånarna behöver veta vad deras skattepengar ger för konkret effekt och resultat i olika projekt som kommunen satsar på. Visualisering av svaret av Marie Ericsson Drotte:

RAR STRP Visualiserat svar pdf.