Återremittera detaljplaneprogram för Södra Tosterön

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september antogs ett detaljplaneprogram för Södra Tosterön. Vi tillstyrkte ett återremissyrkande från Vänsterpartiet, eftersom vi menar att trafiksituationen behöver utredas ytterligare innan fler bostäder byggs.

Trafiken över Tosteröbron och genom centrala Strängnäs behöver utredas ytterligare innan Södra Tosterön byggs ut (foto: Turfzone/scorp).

Detaljplaneprogrammet för Södra Tosterön är ett omfattande och intressant program. Fler bostäder behövs i Strängnäs och kan de byggas med hänsyn tagen till omgivande miljö, estetiska värden och områdets historia så har detta förutsättningar att bli bra. Ännu bättre blir det om man tänker om angående Svenska hem arena (Mälarforum) och överväger ett användningsområde som ligger mer i linje med det som hallen en gång byggdes för.

Trafiken utgör dock ett bekymmer, inte minst den som ska passera Tosteröbron. Det är väl inte så att bron kommer att rasa av ökad trafikmängd, utan det är främst vid broöppningar som problemen uppstår. Då tänker vi framför allt på de köer som bildas genom centrala Strängnäs, köer som redan i dag är alldeles för långa. ...