Interpellation: Ställd till ordförande för Barn- och utbildningsnämnden Catharina St Cyr (M)

KF 2023-11-20

Skolinspektionen har gjort en tillsyn i Mariefreds skola där de påpekar stora brister i verksamheten.

Skolinspektionen skriver följande:

”Det handlar om brister som att undervisning inte bedrivs av legitimerade och behöriga lärare samt hur undervisningen planeras och bedrivs för nyanlända elever. Det handlar också om arbetet med extra anpassningar och att identifiera, utreda och ge elever det särskilda stöd som de har rätt till. Vidare handlar det om arbetet med att arbeta strukturerat och uthålligt för att eleverna ska tillförsäkras en studiemiljö som präglas av trygghet och studiero. Slutligen finns brister i betygssättningen.”

Skolinspektionen förelägger sedan kommunen att vidta åtgärder senast 29 februari 2024 och hotar med ingripande sanktioner ifall kommunen misslyckas med detta.

Mot bakgrund av ovanstående ställer Strängnäspartiet följande frågor till majoriteten:

1. Har inte majoriteten känt till bristerna i verksamheten sedan tidigare?

  • a) Om ja, varför har inte kommunen klarat av att åtgärda bristerna i verksamheten?
  • b) Om nej, vad beror det på?

2. Kommer de åtgärder skolinspektionen förelägger kommunen att genomföras?

  • a) Om ja, varför krävs det att skolinspektionen hotar kommunen till att vidta åtgärder?

Vänligen

Lars Larsson
Oppositionsråd
Partiledare
Strängnäspartiet

Interpellationen är skriven av Viktor Elgholm, ersättare i BUN för Strängnäspartiet.

Läs här: Skolinspektionen Beslut 5518_Föreläggande Mariefreds skola