För er som inte orkar med den långa versionen – men ändå vill hålla er informerade om politiken i Strängnäs kommun.

Månadens gruppövning

Denna gång började KF-mötet med en säkerhetsövning för alla ledamöter. Föredömlig genomgång av kommunens säkerhetschef. Vi övade konkret på olika scenarier. Nu vet alla hur de ska agera om något skulle hända i salen.

Månadens omprövning – not

Björn Karlsson (sd) ställde en fråga om inte kommunen kunde ompröva sitt beslut gällande att avsluta LOV, Lagen om Valfrihet i hemtjänsten. Anledningen var att många kommuninvånare och hemtjänstanställda kontaktat honom med en stor oro inför denna förändring. Björn undrade om omgörningen i hemtjänsten verkligen var värt det?  Efter en längre utläggning konstaterade KSO, Jacob Högfeldt (m) att det inte finns någon avsikt att ändra beslutet.

Månadens nykomling om skola på vind

Vi välkomnar Catharina St Cyr (m) som ny ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Hennes första fråga i KF för besvarande var en interpellation som hade ställts av Björn Karlsson (sd) angående klassen med yngre barn som hade placerats i ett vindsrum.

Hur problemet med just den klassen skulle lösas fanns det inget svar på i svaret. Men en utredning hade beställts för att se över behovet gällande trångboddheten och hur man på bästa sätt löser detta.

Hoppas då att denna utredning inte tar allt för lång tid. Det är inte bra att barn blir placerade på en vind med långt till toaletter och med en säkerhet som inte är tillräcklig. En befogad fråga som ställdes under debatten var om vuxna hade accepterat detta i en likvärdig situation. Vad hade facket sagt?

Månadens kris i krisen – eller?

När man söker på krisberedskap på kommunens sajt hittar man ett dokument med namn ”Styrdokument Program för krisberedskaps- och säkerhetsarbetet i Strängnäs kommun” från 2019. Det står också att uppföljning för detta dokument ska göras vid ny mandatperiod. Har det gjorts? Det står också att kommunen ska genomföra rapportering av övningar för olika krissituationer, har det gjorts?

I dokumentet står det:

”Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod fastställa ett styrdokument för sitt arbete med krisberedskap (detta dokument) och en plan för hantering av extraordinära händelser, samt en övnings- och utbildningsplan som fastställs av kommundirektör. Kommunen ska regelbundet analysera risker och sårbarheter, planera för att undvika eller minska konsekvenser av händelser, kunna hantera följderna av allvarliga och extraordinära händelser, samt öva inför olika händelser, som kan leda till en samhällsstörning i kommunen.”

”Kommunen ska analysera risk och sårbarhet, planera för att undvika eller minska respektive kunna hantera följderna av en extraordinär händelse inom sitt geografiska områdesansvar, öva för olika krissituationer, samt genomföra rapportering.”

Strängnäspartiet tycker det är mycket viktigt att krisberedskapen tas på stort allvar då världen tyvärr ser ut som den gör idag. Invånarna i vår kommun behöver känna sig trygga med att vi har en bra beredskap och en handlingsplan som fungerar. Därför ställde jag, Marie E Drotte, (strp) några konkreta frågor/interpellation om detta till KSO, Jacob Högfeldt (m).

Läs hela min interpellation här: https://strangnaspartiet.se/hur-ser-strangnas-kommuns-sakerhets-och-krishantering-ut-och-vem-har-ansvaret-for-vad/

Han replikerade snabbt när denna presenterades och sade att svaret kommer att bli kort. Jag hoppas dock på ett inte alltför kort svar. Frågorna kan besvaras på ett sådant sätt som inte gör det till en säkerhetsrisk att svaras på. Vilket ansvar tar kommunen vid en kris? Vad kan jag som invånare lita på att kommunen gör om krisen kommer? Hur många gångar har kommunens krisledningsgrupp övat? Det är frågor som jag som invånare gärna vill veta svaret på.

Månadens nu igen!

Visholmen är en evig fråga, som debatterats länge, men som kommit i stå. Därför är det inte konstigt att ett medborgarförslag kom in om Visholmen. Förslagsställaren ville bland annat att husbilsparkeringen skulle flyttas dit och även att det skulle utlysas en tävling där invånarna får säga sin mening.

Kommunstyrelsen som hanterade frågan tyckte inte att detta var ett ärende för Kommunfullmäktige att besluta om då det redan idag finns ett planprogram för området där kommunen visar sin viljeriktning med området. Kommunen har även återupptagit en detaljplan för Visholmen som följer det antagna planprogrammet. I kommande arbetet med detaljplanen kommer samråd hållas där kommuninvånarna får delge sina synpunkter på förslaget.

Ett bifall röstades igenom att medborgarförslaget inte föranleder någon åtgärd. Vi får hoppas att personen som skickade in medborgarförslaget blir nöjd med det ändå.

Månadens ”olika världsbilder”

Den stora frågan denna gången var delårsrapport 2 för Strängnäs kommun, som många var uppe i talarstolen och sa sin mening om.

Ladda gärna ner delårsrapport 2 och läs själv (ärende 12): https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/kommunfullmaktige?folder=19.4c0694b318529b6e2aca9a&sv.url=12.39ca326f164fa47929ab0b8

Lars Larsson (strp) menade att det fanns två helt olika världsbilder om skolans verksamhet. En världsbild som majoriteten med M+S hade där skolverksamheten fungerar relativt bra och är på väg åt rätt håll och en som oppositionen har där fortfarande en allt för stor del av eleverna i grundskolan går ut med ej godkända betyg i alla ämnen och där skolfrånvaron är skrämmande stor.

Enligt Kolada (en kommunal jämförelsetjänst):
”Elever i åk 9 som uppnått betygskriterierna i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%) för Strängnäs kommun år 2023 blev siffran 57,1%
Siffran är fortfarande röd. Vilket innebär att vi ligger bland de 25 % sämsta kommunerna i landet. Vilken världsbild får du när det ser detta resultat?
Gå gärna in i Kolada och titta själv. Strängnäs kommun har inte grönt (bland de 25 % bästa kommunerna i landet) på en enda punkt.

Maria Nerby (c) poängterade att det behövdes en bättre redovisning i delårsrapporten av t.ex skolans verksamhet och vad som görs.

Björn Karlsson (sd) sa att det är mycket viktigt att oppositionen har insyn i vad förvaltningen gör och att det skulle kunna göras bättre än vad delårsrapport 2 visade.

Månadens guldstjärna

Månadens guldstjärna vill jag ge till Hannah Lindahl (c) som kom med det mest konkreta inlägget i debatten om delårsrapport 2. Hon tyckte det var förfärligt att inte arbetet med slussen i skolan hade blivit av som planerat. Slussen är en verksamhet för att slussa tillbaka elever till skolan som har hög frånvaro eller riskerar att bli hemmasittare. Det här är verkligen en verksamhet som vi i Strängnäspartiet tycker ska prioriteras.

Månadens personliga kommentar

Kommunalrådet Anders Härnbro (s) konstaterade att han hade nya progressiva glasögon och att det då var lättare att både läsa och se församlingen samtidigt. Jag kan konstatera att de nya glasögonen passade honom bra.

Månadens gäster

Kommunfullmäktige hade denna gång besök av representanter från vår vänort i Tanzania. District Commissioner var den som pratade till församlingen och framhöll hur viktigt vårt samarbete är inom hälsa och miljö och att ungdomarna i våra båda länder är oerhört viktiga. De är framtiden! Bra sagt och riktigt kul att de alla ville komma och hälsa på oss i Kommunfullmäktige.

Månadens eloge

Vill jag ge till Maria Nerby (c), som höll ett långt välkomsttal på swahili till våra afrikanska gäster, ett imponerande och mycket trevligt initiativ, som mottogs med applåder av våra gäster och församlingen.

Vid pennan

Marie Ericsson Drotte
Gruppledare
Strängnäspartiet

Snabbrapport från KF i Strängnäs Oktober 2023