Inför varje årsbudget arbetar förvaltningen i Strängnäs kommun fram förslag till budget. Vi har under en följd av år haft budgetöverskott på över fyra procent eller mer, vilket kan beskrivas som att skatteuttaget varit en krona för högt.

Även om en kommun är ett begränsat, geografiskt område, är den inte gräns för ekonomi och näringsliv. Med hänsyn till det, kan vi referera till forskning1 som indikerar dynamiska effekter av en skattesänkning på en procent (ca 0,25 kronor) att den motsvarar en ökning av arbetstillfällen, i en kommun som vår, om ca 30 personer. Det genererar i sin tur ökade
skatteintäkter.

Med hänsyn taget till SKR:s skatteprognos för 2023-26 och indikationer på kommande lågkonjunktur, ser Strängnäspartiet motionens förslag som en del i en breddad beslutsdiskussion för såväl politik som förvaltning. Vår tillitsbaserade styrning och hur vår budget beräknas, gör det lämpligt att förvaltningen ger politiken sin uppfattning om hur en sådan sänkning skulle slå, både vad gäller budget och omprioriteringar.

Yrkande:
– Att en beräkning görs för en skattesänkning om 1 krona och att förvaltningen föreslår hur en sådan lämpligen fördelas i den kommunala budgeten.

Strängnäspartiet
Lars Larsson