För er som inte orkar med den långa versionen – men ändå vill hålla er informerade om politiken i Strängnäs kommun.

Månadens förspel

Innan fullmäktige började höll kommunalråd Anders Härnbro (s) ett anförande om Översiktsplanen* (ÖP) där han berättade att den ska granskas nu i december. Efter det ska den ut på samråd till alla invånare i vår. Passa på då och ha åsikter. I juni ska den sedan klubbas. När den var ute på remiss i höstas hade hela 55 st sakkunniga och andra, idéer om förbättringar. Så den behöver granskas! Bra engagemang, tyckte dock Anders avslutningsvis.

*Översiktsplanen berättar om hur kommunen ska utvecklas långsiktigt med boende, infrastruktur med mera.

Månadens orimliga

David Aronsson (v) kom med ett mycket bra påpekande, att den nya arbetsordningen (ärende 9), som reglerar hur Kommunfullmäktige ska arbeta, innehöll ett underligt förslag:

Kommunalråd och oppositionsråd

I det fall fullmäktige beslutar om att tillsätta uppdrag i enlighet med vad

som sägs i kommunallagen om kommunalråd (4 kap. 2 § KL), ska

fullmäktige besluta om kommunalråds och oppositionsråds uppgifter,

ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.”

Kommunfullmäktige ska väl inte besluta hur kommunalråd och oppositionsråd ska arbeta? Som väl var röstades det bort. Man kan undrar över är hur denna skrivning ens kom in i dokumentet? Hur tänktes det där?

Månadens debattklimat

Lars Larsson (strp) framförde också under ärende 9 om arbetsordningen, att vi gärna ser att möjligheterna till aktuell debatt utökas i Kommunfullmäktige. Vi i oppositionen vill kunna debattera aktuella ämnen när de är aktuella och inte när majoriteten önskar göra det.

Ett exempel på det är rapporten från Skolinspektionen med föreläggande på Mariefreds skola som är aktuell. Den hade vi gärna velat debattera nu!

Vi i Strängnäspartiet kommer att komma med förslag framöver på en ändring i arbetsordningen för debatt i KF, så att det kan bli mer debatt om aktuella frågor.

Månadens gratisförslag

Det kom upp ett medborgarförslag där det föreslogs att pensionärer ska kunna åka gratis buss i kommunen. KSO, Jacob Högfeldt (m) hänvisade till att detta redan fanns med som ett särskilt uppdrag i kommunstyrelsens verksamhetsplan avseende år 2024 och beslutade att förslaget inte föranledde någon åtgärd.

Vänstern, Sverigedemokraterna och vi i Strängnäspartiet tyckte att förslaget var alldeles utmärkt och ville ge det ett snabbspår. Detta röstades dock ner i kammaren.

Månadens miljöfråga

Yvonne Knuutinen och Henrik Sjödahl från Vänstern hade lämnat in en motion om att sätta solceller på alla kommunala tak. Majoritetens/Kommunstyrelsens svar var att de föreslog att motionen skulle avslås ”med hänvisning till att det inte anses genomförbart eller lämpligt ur ekonomiskt perspektiv att sätta solceller på alla kommunala tak”.

Innan beslut togs debatterades det om vad motionen egentligen menade och vad ordet optimera innebar. Vänstern menade att motionen handlade om att alla fastigheter där det var ekonomiskt försvarbart att sätta solceller var de tak man menade, medan majoriteten hade förstått motionen som att det handlade om alla tak oavsett om det var ekonomi i det hela eller inte. Det hela landade upp i att vänstern skulle skriva en ny och tydligare motion om detta.

Månadens förbättringspotential

Thomas Timan (strp) lämnade in en motion om att i kommunen införa förenklat bygglov med hjälp av AI. Fördelar med det är att spara tid för handläggarna, processen blir mer rättssäker och vi får nöjdare invånare, som kan få svar direkt på sin bygglovsansökan.

Läs interpellationen här.

Månadens prioriteringar

Lars Larsson (strp) lämnade in en interpellation med en fråga om hur majoriteten prioriterar sina investeringar i byggnationer i kommunen. Nu har vi många byggen som pågår eller ligger i plan. De stora är byggnation sim- och idrottshall i Larslunda, ombyggnation kommunhuset och skolbygge i Mariefred. De båda förstnämnda är påbörjade, medan skolan i Mariefred, som är ett akut behov inte ännu är påbörjad. Vi ifrågasätter hur dessa prioriteras. Vi i Strängnäspartiet anser att just skolbygget skulle ha behövt prioriteras framför de andra investeringarna.

Läs interpellationen här.

Månadens skolkritik

Lars Larsson (strp) lämnade också in en interpellation, som Viktor Elgholm (strp) vår representant i Barn- och utbildningsnämnden hade arbetat fram. Den handlade om Skolinspektionens föreläggande till Mariefreds skola och var ställd till ordförande i BUN Catarina St Cyr (m): ”Krävs det att Skolinspektionen hotar med sanktioner för att majoriteten ska agera?”

Läs interpellationen och se Skolinspektionens föreläggande här.

Vi i Strängnäspartiet kommer att följa upp vad vilka åtgärder som görs och de resultat som levereras till Skolinspektionen.

Månadens kris

Jag ställde en interpellation å Strängnäspartiets vägnar med många frågor om kommunens krisberedskap och vad de 8 personer som arbetar med detta på kommunen egentligen gör till KSO, Jacob Högfeldt (m).

Under förra KF-mötet sa han att svaret inte blir långt. Döm till min förvåning när jag sen fick ett svar på 4 sidor. Bättre än förväntat, när det gällde antalet sidor, sämre när det gällde innehållet och svaret på vissa frågor. Jag kommer att titta närmare på det här och se om det finns anledning att återkomma i frågan/ämnet.

Läs hela interpellationen och svaret här.

Vid pennan
Marie Ericsson Drotte
Gruppledare
Strängnäspartiet

Snabbrapport från KF i Strängnäs November 2023