Strängnäspartiet ber kommuninvånarna om
10.000 röster

Vi vill:

 • göra skolan till en av de bästa i Sverige

 • bevara valfriheten i omsorgen

 • modernisera kommunen

Vi ber om ditt förtroende att styra Strängnäs kommun in i framtiden!

SKOLAN

Det är kris i vår kommunala grundskola. De senaste två mandat­perioderna har skolresultaten rasat dramatiskt. Målet måste vara elever som går ur skolan med gott självförtroende och godkända betyg. Det är det absolut viktigaste! Skolans eventuella organisationsform kommer i andra hand.

Vi vill:

 • tillsätta en kriskommitté för skolan, med nationella experter.
 • ge mer ansvar och befogenhet till rektorer och lärare, fråga lärarna mer!
 • styra resurserna till undervisningen.
 • införa arbetsro i klassrummen, stöd för detta i alla led.
 • öppna ett Ungdomarnas Hus – öppet även kvällar och helger.
 • utöka antalet volontärer i skolorna.
 • arbeta aktivt mot hedersvåld och förtryck.

OMSORGEN

Stoppa röran inom hemtjänsten. Kommunen har dessutom en lång historia av stora underskott i hemtjänsten. De ska bort.

Vi vill:

 • återinföra valfriheten i hemtjänsten – den har varit mycket uppskattad.
 • öka personaltätheten i omsorgen. Personalen måste hinna med det mänskliga. Styr resurserna rätt!
 • öka personalens inflytande – de har stora kunskaper.
 • skapa enkla och tydliga regler för de som behöver omsorg.
 • bygga ut äldreboenden.
 • införa nollvision för hemlöshet i kommunen.

FÖRVALTNINGEN

Strängnäs ska vara en modern och öppen kommun. Vi gör det genom att riva ”gammelkommunala” pyramider och utgå från människan. Misslyckandet inom skolan och bristerna inom omsorgen, visar hur allvarligt problemet är.

Vi vill:

 • fokusera på kommunens kärnuppdrag – skolan och omsorgen.
 • införa mätbara mål i kommunen.
 • förbättra konsekvensanalyserna av beslut som ska fattas.
 • införa en oberoende visselblåsarfunktion.
 • stärka den lokala beredskapen för kriser.

EKONOMIN

”Den som är satt i skuld är inte fri.” Att få ordning i den kommunala ekonomin och att minska den höga skuldsättningen är en förutsät­tning för att ha råd med framtidsinvesteringar. Kommunen ska inte tvingas att sälja ut tillgångar, såsom fjärrvärmen.

Vi vill:

 • lägga stort fokus på att hushålla med gemensamma resurser.
 • modernisera förvaltningen och på så sätt ge utrymme för skattesänkningar.
 • göra ekonomin begriplig för alla, med tydliga nyckeltal.
 • införa en transparent ekonomisk redovisningen.

DEMOKRATIN

En stark lokal demokrati bygger på medbestämmande, öppenhet och trygghet för invånarna.

Vi vill:

 • förbättra demokratin genom att öppna upp kommunhuset och öka insynen.
 • satsa på ökad lokaldemokrati med bland annat e-omröstn­ingar.
 • öka självstyret för kommundelarna.
 • säkra en trygg miljö i kommunen.

MILJÖN

Framtida generationer ska ha möjlighet till ett bra liv – i en frisk och rik natur. Kommunen gör redan mycket, bland annat genom klimat- och energiplanen och Agenda 2030.

Vi vill:

 • Involvera miljöaspekten vid stora beslut – särskilt vid plan- och byggärenden.
 • lösa kommunens avloppsproblem, det har gått alldeles för långsamt hittills.
 • värna Mälarens vatten.
 • skydda jordbruket i kommunen.

SAMHÄLLSPLANERINGEN

Strängnäs kommun är en mycket bra och vacker plats att leva och bo på. Det är angeläget att vi vårdar våra miljöer.

Vi vill:

 • noga pröva ny bebyggelse i känsliga miljöer.
 • styra handeln till våra tätorter och begränsa utbyggnaden av den externa handeln.
 • förbättra kommunikationerna inom samt till och från kommunen.
 • påverka tågföretagen så att tågen går i tid.
 • skapa sammanhängande cykelbanor i kommunen.

NÄRINGSLIVET

Strängnäs ska vara en attraktiv kommun med goda möjligheter för företagande och innovation.

Vi vill:

 • införa ökad transparens i den kommunala förvaltningen, så att företagens kontakter med kommunen underlättas och företagsärenden prioriteras högt.
 • värna butikerna och affärsverksamheterna i stadskärnan.
 • satsa på att utveckla turismen i kommunen.