Strängnäspartiet ber kommuninvånarna om
10.000 röster

Vi vill:

 • göra skolan till en av de bästa i Sverige

 • bevara valfriheten i omsorgen

 • modernisera kommunen

Vi ber om ditt förtroende att styra Strängnäs kommun in i framtiden!

 

SKOLAN
Det är kris i vår kommunala grundskola. De senaste två mandat­perioderna har skolresultaten rasat dramatiskt. Målet måste vara elever som går ur skolan med gott självförtroende och godkända betyg. Det är det absolut viktigaste! Skolans eventuella organisationsform kommer i andra hand. Vi har tagit fram en Skolpolitisk Agenda med åtgärdsplan som vi sätter in direkt vid maktskifte.

Vi vill:

 • tillsätta en kriskommitté för skolan, med nationella experter.
 • ge mer ansvar och befogenhet till rektorer och lärare, fråga lärarna mer!
 • styra resurserna till undervisningen.
 • införa arbetsro i klassrummen, stöd för detta i alla led.
 • öppna ett Ungdomarnas Hus – öppet även kvällar och helger.
 • utöka antalet volontärer i skolorna.
 • arbeta aktivt mot hedersvåld och förtryck.

 

OMSORGEN
Stoppa röran inom hemtjänsten. Kommunen har dessutom en lång historia av stora underskott i hemtjänsten. De ska bort.

Vi vill:

 • återinföra valfriheten i hemtjänsten – den har varit mycket uppskattad.
 • öka personaltätheten i omsorgen. Personalen måste hinna med det mänskliga. Styr resurserna rätt!
 • öka personalens inflytande – de har stora kunskaper.
 • skapa enkla och tydliga regler för de som behöver omsorg.
 • bygga ut äldreboenden.
 • införa nollvision för hemlöshet i kommunen.

 

FÖRVALTNINGEN
Strängnäs ska vara en modern och öppen kommun. Vi gör det genom att riva ”gammelkommunala” pyramider och utgå från människan. Misslyckandet inom skolan och bristerna inom omsorgen, visar hur allvarligt problemet är.

Vi vill:

 • fokusera på kommunens kärnuppdrag – skolan och omsorgen.
 • införa mätbara mål i kommunen.
 • förbättra konsekvensanalyserna av beslut som ska fattas.
 • införa en oberoende visselblåsarfunktion.
 • stärka den lokala beredskapen för kriser.

 

EKONOMIN
”Den som är satt i skuld är inte fri.” Att få ordning i den kommunala ekonomin och att minska den höga skuldsättningen är en förutsät­tning för att ha råd med framtidsinvesteringar. Kommunen ska inte tvingas att sälja ut tillgångar, såsom fjärrvärmen.

Vi vill:

 • lägga stort fokus på att hushålla med gemensamma resurser.
 • modernisera förvaltningen och på så sätt ge utrymme för skattesänkningar.
 • göra ekonomin begriplig för alla, med tydliga nyckeltal.
 • införa en transparent ekonomisk redovisningen.

 

DEMOKRATIN
En stark lokal demokrati bygger på medbestämmande, öppenhet och trygghet för invånarna.

Vi vill:

 • förbättra demokratin genom att öppna upp kommunhuset och öka insynen.
 • satsa på ökad lokaldemokrati med bland annat e-omröstn­ingar (lokala omröstningar).
 • öka självstyret för kommundelarna.
 • säkra en trygg miljö i kommunen.

 

MILJÖN
Miljön är viktig! Framtida generationer ska ha möjlighet till ett bra liv – i en frisk och rik natur i vår kommun.

Vi vill:

 • Involvera miljöaspekten vid stora beslut – särskilt vid plan- och byggärenden.
 • lösa kommunens avloppsproblem, det har gått alldeles för långsamt hittills.
 • värna Mälarens vatten.
 • skydda jordbruket i kommunen.
 • skapa förutsättningar för fler producenter av närodlad mat och dryck och hållbar/ekologisk djurhållning.
 • gynna den biologiska mångfalden genom att bland annat plantera växer som syftar till detta och utveckla stadsodlingen i våra bostadsområden och citykärnor. Exempel på åtgärd är att man tar fram en flik på kommunens sajt som heter biologisk mångfald. Den kan innehålla tips, listor med växter och länkar till lokala föreningar som arbetar med att utveckla den biologiska mångfalden i kommunen.
 • kartlägga och minska giftiga miljöutsläpp.
 • satsa på cykelbanor.
 • effektivisera och göra kollektivtrafiken miljövänlig.
 • fortsätta med att omvandla kommunens fordon till en miljövänlig fordonsflotta.

 

SAMHÄLLSPLANERINGEN
Strängnäs kommun är en mycket bra och vacker plats att leva och bo på. Det är angeläget att vi vårdar våra miljöer.

Vi vill:

 • noga pröva ny bebyggelse i känsliga miljöer.
 • styra handeln till våra tätorter och begränsa utbyggnaden av den externa handeln.
 • förbättra kommunikationerna inom samt till och från kommunen.
 • påverka tågföretagen så att tågen går i tid.
 • skapa sammanhängande cykelbanor i kommunen.

 

NÄRINGSLIVET
Strängnäs ska vara en attraktiv kommun med goda möjligheter för företagande och innovation.

Vi vill:

 • införa ökad transparens i den kommunala förvaltningen, så att företagens kontakter med kommunen underlättas och företagsärenden prioriteras högt.
 • göra en kartläggning av kommunens avgifter till företag och se till att de är rimliga.
 • underlätta för lokala företag vid kommunala upphandlingar.
 • förenkla regelverk och hjälpa företagen i mesta möjliga mån.
 • värna butikerna och affärsverksamheterna i stadskärnorna.
 • satsa på att utveckla turismen i kommunen.