Strängnäspartiet

 • verkar enbart lokalt och behöver ej ta rikshänsyn
 • har förtroendet under denna mandatperiod att inneha oppositionsrådsposten
 • verkar för en förbättrad och utvecklad lokal demokrati
 • söker väljarnas förtroende för att vara med och styra kommunen efter 2026 års val.

Utmaningar och en återhållsam budget

Vi ser en utveckling där höga el-, mat- och räntekostnader drabbar många kommuninvånare och tvingar dem att göra hårda prioriteringar i sin ekonomi. Därför är det naturligt att kommunen också ser över sin finansiering och gör prioriteringar i ekonomin. Vi anser inte att en bibehållen nivå på den kommunala verksamheten är självklar i nuvarande situation.

Strängnäspartiet föreslår att Strängnäs kommun gör vad den kan för att underlätta för invånarna genom att se över skattenivå och kostnader. Vi anser att kommunen ska fokusera på kärnverksamheten: skola och omsorg.

Invånarna ska erbjudas högkvalitativa tjänster och en trygg och välfungerande vardag.

Strängnäs kommun möter flera externa utmaningar:

 • Generellt anses Sveriges kommuner stå inför stora finansiella utmaningar.
 • Arbetskraftsbristen, som vi redan upplever, kommer att öka.
 • Den demografiska utvecklingen gör att allt färre kommer att behöva försörja allt fler.
 • Många bedömare menar att vi kommer att få leva med inflation och fördyringar.
 • Regeringen signalerar att de ”goda” åren, med omfattande statsbidrag, är över.

Strängnäs kommun har flera interna utmaningar:

 • Stora investeringar planeras: badhus samt idrottshallar vid Larslunda och skolbyggen gör att skuldsättningen de kommande år planeras att öka till ca 4,5 miljarder. Skuldsättningen per invånare i kommunen kommer då att passera 110 000 kr.
 • Vår budgetmodell, resursfördelningsmodellen, ger relativt stora skatteöverskott. Det har gjort att än så länge har kommunen kunnat stärka sin ekonomi, utan att amortera på befintlig låneskuld.
 • Arbetskraftsbristen märks genom att delar av kommunens överskotten kommer av att olika verksamheter inte hittar personal att anställa i planerad och budgeterad omfattning.

Mot denna bakgrund anser Strängnäspartiet att kommunens budget bör vara försiktig och återhållsam.

Istället för att strama åt ekonomin, har majoriteten de senaste två mandatperioderna överdebiterat skattebetalarna med uppåt en miljard. (Budgeterat överskott om 2 % för god ekonomisk hushållning tillkommer utanpå det.) Istället för att ha betalat av på lånen, under de goda åren, går vi nu in i en expansionsfas med stor låneskuld. Kanske resursfördelnings­modellens användning av skatteberäknings- och transfererings­modeller, och inte verkliga budgetutfall, gjort att vi även ser en snabb ökning av ”Robin Hood”-bidragen. Det är nästan en fördubbling från 2018. Det vill säga vad andra kommuner tvingas betala till oss. I dessa ingår statsbidrag, men till en mindre del. Bidragen har under de senaste åren snabbt närmat sig en halv miljard. Hur dessa transfereringar förändras kommande år är en osäkerhetsfaktor.

Bortsett från den moraliska frågan ­– att andra kommuner idag står för drygt 20 % av vår verksamhet* – bör även frågan ställas hur klokt det är att en stor del av vår budget utgörs av medel vi inte kontrollerar? (*Ekonomifakta).

Ska kommunen vara effektiv?

Kommunen är invånarnas serviceorganisation och ska inte växa på deras bekostnad. När en enig bedömarkår menar att kärvare tider står för dörren, ska den kommunala organisationen naturligtvis vara med och ta sin del av bördan.

Kommunen behöver påbörja arbetet att anpassa sig till en kravfylld framtid (se ovan). När kommuner kan berömma sig om att vara kostnadseffektiva, ökar det personalens stolthet över verksamheten. Skattemedel ska användas effektivt. Kommunen behöver i ord och handling vara tydliga med sitt stående uppdrag, att fortlöpande utveckla metoder och rutiner att använda skattemedel så effektivt som möjligt. Vi har alla hört citatet: ”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket”.

Idag har Strängnäs kommun ett effektiviseringskrav på 0,7 %, (se flerårsplanen 2024-2026), vilket är i underkant.

Antalet anställda

Vi ser att antalet anställda i kommuner, i förhållande till antalet invånare, växlar kraftigt. I framgångsrika kommuner försörjer ca 30 invånare en anställd i kommunorganisationen*. För Strängnäs del försörjer 16 invånare en anställd i kommunen (*årsarbetare, Kolada).

Man kan invända att detta beror på kommunens socioekonomiska profil och hur många privata utförare kommunen anlitar. Om ett omsorgsboende har 50 medarbetare och det drivs av ett privat bolag, försvinner dessa från summan kommunanställda. Det påverkar naturligtvis. Samtidigt lägger lagar och förordningar fast nätet av tjänster kommuner skall erbjuda sina medborgare, därför kan inte en kommun göra så mycket. Men betänker vi samtidigt att privata utförare har 20-30 % lägre kostnader, påverkar det kraftigt kommunens kostnadssida. Speciellt inom de tunga delarna av det kommunala uppdraget, som skola och omsorg. Där får det stort genomslag. I Strängnäs har till exempel hemtjänstens privat utförare 35 % lägre kostnader än den kommunala – med samma eller bättre kvalité än den kommunala. (Lennart Nilsson, SN).

Antalet anställda i förhållande till invånarantal är inget exakt nyckeltal, men en användbar indikator på kommunens förmåga att hushålla med skattemedel.

Strängnäspartiet prioriterar

 • Kvalitativ och inkluderande utbildning för alla våra invånare: från förskolan till vuxenutbildningen. Genom att erbjuda en trygg och inspirerande lärmiljö vill vi ge varje individ möjligheten att uppnå sin fulla potential och utveckla de kunskaper och färdigheter som krävs för att lyckas i livet.
 • Trygghet och minskad kriminalitet: Vi värnar om invånarnas trygghet och arbetar för att minska kriminaliteten i kommunen. Detta innebär att satsa på förebyggande åtgärder, samverkan mellan kommunen, polisen och civilsamhället samt att erbjuda stöd och resurser till de som är mest utsatta. Genom att skapa en trygg och säker miljö kan vi främja invånarnas välbefinnande och trivsel.
 • Lägre skattetryck: Vi vill arbeta för att minska det övergripande skattetrycket. Genom att effektivisera kommunens verksamhet och vara noggranna med hur skattepeng­arna används, kan vi frigöra resurser och ge invånarna mer ekonomiskt frihet att forma sina egna liv.
 • Minimera administrativa bördor: Vi vill minska onödig administration och byråkrati i kommunen för att frigöra resurser så att ärenden hanteras snabbt och smidigt. Genom att förenkla processer och minska onödiga byråkratiska hinder kan vi frigöra tid och resurser som kan investeras i att förbättra kärnverksamheterna.
 • Strängnäs är en växande kommun och vi ser behovet av att satsa på infrastruktur: för att säkerställa en god livskvalitet och framtida tillväxt. Detta inkluderar investeringar i boende, elförsörjning, vägar, kollektivtrafik, cykelvägar och digital infrastruktur, vilket underlättar kommunikation, pendling och tillgänglighet för invånare och näringsliv.
 • Självförsörjning och motståndskraftigt samhälle: Vi vill främja självförsörjning och skapa ett motståndskraftigt samhälle som kan hantera utmaningar och kriser. Detta innebär att främja lokal produktion, hållbar resursanvändning och en stark lokal ekonomi. Genom att stärka samarbetet med företag, föreningar och invånare kan vi bygga en stark gemenskap som kan möta framtida utmaningar på ett hållbart sätt.

Genom att följa dessa prioriteringar vill Strängnäspartiet skapa en kommun där invånarna kan leva i trygghet, ha tillgång till högkvalitativa tjänster och där ekonomin är i balans. Vi arbetar för att skapa en transparent ekonomi, där invånarna kan vara delaktiga i besluts­processen och få insyn i hur deras skattepengar används. Detta innebär bland annat att vi eftersträvar diskussion om kommunens ekonomi och budget (till exempel våra seminarier under VT-23) och att vi aktivt kommunicerar med invånarna om prioriteringar och investeringar.

Genom tydliga och mätbara mål kan vi följa upp och utvärdera om vi når önskat resultat. Detta ger oss också möjlighet att vara flexibla och anpassa verksamhet efter behov och förväntningar hos kommuninvånarna.

Våra fokusområden

Skolan

Majoritetens oförmåga, under flera mandatperioder, att styra den kommunala skolan har lett till undermåliga resultat. Majoriteten gör nu skolsatsningar på samma nivå som vi föreslår. En utmaning för skolan är att kunna tillgodogöra sig den kraftiga resurs­förstärkningen för 2023 och 2024. Den får inte hamna i ökade lokalkostnader eller ökad byråkrati, utan ska ut i skolorna och klassrummen och ge mer till lärare och vuxennärvaro. Att skolan behöver extra medel, för att mer beslutsamt kunna inrikta sig på det kompensatoriska uppdraget – trots att vetenskapen inte finner någon korrelation mellan skolpengensstorlek och elevernas resultat – tror vi är nödvändigt. 2025 och 2026 års budget för Barn- och utbildningsnämnden har heller inte samma resursförstärkning som vi vill ge 2024.

Strängnäspartiet vill:

 • stärka undervisningskvaliteten: Genom att satsa på högkvalitativ undervisning kan vi ge eleverna en stark grund att bygga vidare på inför gymnasiet. Detta inkluderar att rekrytera och behålla kvalificerade och engagerade lärare, erbjuda kontinuerlig kompetensutveckling för pedagoger och se till att undervisningen är anpassad till flickors och pojkars olika individuella behov och förutsättningar.
 • införa tidiga insatser och stöd: Genom att identifiera elever med svårigheter redan i tidig ålder kan vi sätta in tidiga insatser och ge dem det stöd för att kunna nå kraven inför gymnasiet. Detta kan inkludera att införa två-lärarsystem, implementera individuella utvecklingsplaner för elever med särskilda behov, erbjuda extra handledning och stöd i de ämnen där de har svårigheter och erbjuda mentorskap och vägledning för att öka motivationen och målsättningen hos eleverna.
 • dubblera s k ”SALSA” medel: Det är pengar som tas från skolpengen, för att kunna ge klasser i behov av extra stöd mer resurser; till exempel att ha två lärare istället för en. Dubblerar vi SALSA till förslagsvis 18 %, skulle det ge i storleksordning ytterligare 50 miljoner kr i riktade medel till skolan. För att bibehålla skolpengens nivå behöver den stärkas med motsvarande medel. För att lösa det har den budget vi lägger redan nu överskott, som löser en del av finansieringen. Beroende på ekonomins utveckling och hur skolan förmår att nyttiggöra sig den redan stora förstärkningen av budgeten vi föreslår, kan behov uppstå för ytterligare kompensation. Är majoriteten beredd att diskutera denna fråga, är vi beredda att diskutera skattesänkningen som vi föreslår för 2024. Vad gäller 2025 och 2026 års budgetförslag behöver vi se hur den ekonomiska utvecklingen blir innan vi är beredda att diskutera föreslagna skattesänkningar.
 • utöka studie- och yrkesvägledningen: Genom att ge eleverna en ökad kunskap om olika gymnasieprogram och yrkesvägar kan vi hjälpa dem att göra informerade val och hitta en inriktning som passar deras intressen och förmågor. Detta kan också ge en extra motivation till att studera. Vi vill också stärka samarbetet mellan gymnasie­skolorna och näringslivet för att erbjuda fler praktikmöjligheter, arbetsplatsbesök och en karriärrådgivning och studie- och yrkesvägledning av hög kvalitet.
 • skapa en positiv och motiverande lärmiljö: Genom en bra lärmiljö, som är inspirer­ande och motiverande, ökar elevernas engagemang och intresse för studierna. Detta inkluderar att investera i böcker som läromedel, moderna och välutrustade klassrum, att upprätta och driva ett aktivt antimobbingarbete med snabba åtgärder, främja elevinflytande och samarbete och även skapa aktiviteter och projekt som stimulerar elevernas kreativitet och personliga utveckling.
 • förbättra framförhållningen: när det gäller skolbyggandet i kommunen.
 • samarbeta med föräldrar och vårdnadshavare: Genom att involvera föräldrar och vårdnadshavare i elevernas utbildning och framgång skapar man en starkare och stödjande struktur runt eleverna. Det är viktigt med en öppen dialog där föräldrar känner sig delaktiga och informerade om sina barns framsteg och eventuella behov av extra stöd.
 • förstärka elevhälsan: och öka övrig resurspersonal inom skolan.
 • utöka samarbetet med gymnasieskolorna: Genom att stärka samarbetet och dialogen med gymnasieskolorna kan vi säkerställa en smidig övergång och överföring av kunskaper mellan årskurs 9 och gymnasiet. Detta kan inkludera regelbundna möten och samordning av läroplaner, utbyte av erfarenheter och bästa praxis samt överföring av information om elevernas styrkor, svagheter och behov.
 • införa kontinuerlig uppföljning och utvärdering: För att säkerställa att skolornas insatser ger resultat är det viktigt att kontinuerligt följa upp och utvärdera elevernas framsteg och betyg. Detta inkluderar regelbundna prov och bedömningar, analys av resultat och identifiering av eventuella områden som behöver förbättras. Genom att ha en tydlig och systematisk uppföljning kan man snabbt agera och erbjuda ytterligare stöd och åtgärder vid behov.
 • införa kvalitetsmätningar: För att kunna göra en rättvis bedömning av kunskapsnivån och hur eleverna når dem, vill vi införa lokala kvalitetsmätningar med samma prov för både friskolor och de kommunala grundskolorna. Resultaten av kvalitets­mätningarna ska vara offentliga, men avpersonifierade. Kvalitetsmätningarna skall genomföras och bedömas av personer som inte är anställda i kommunens ordinarie skolverksamhet. Resultaten ska sedan jämföras mot de olika skolornas betygsnivå. Detta för att se till att det inte sker någon orättfärdig betygsinflation i någon av skolorna. Vid avvikelse ska en åtgärdsplan upprättas.
 • öka vuxennärvaron i skolan: genom att uppmuntra till fler volontärer som kan bidra med sina erfarenheter och kunskaper.

Genom att genomföra dessa åtgärder kan vi prioritera skolan och arbeta för att säkerställa att eleverna i årskurs 9 i de kommunala skolorna i Strängnäs har tillräckligt bra betyg för att komma in på gymnasiet. Det kräver en helhetssyn på elevernas (såväl flickors som pojkars) behov och utmaningar, samt ett starkt samarbete mellan skolan, föräldrar, gymnasieskolor och samhället som helhet.

Rektor är ansvarig för arbetet inom sin skola. Rektor tar därmed ansvar för sin skolas resultat.

Prioriterade mål skolan 2024-2026

 • Att andelen elever i kommunala grundskolor, med godkänt betyg i all ämnen, måste närma sig 100%. Dagens 53,1 % (enligt Kolada) är underkänt för den kommunala skolan. Skolans kompensatoriska uppdrag måste stärkas, annars får inte många barn tillgång till den bildningsväg de har kapacitet till.
 • Att Barn- och Utbildningsnämnden behöver ta fram en förnyad målbeskrivning som inkluderar bl a enkäter: Ett flertal Stockholmskommuner genomför till exempel Våga visa-enkäter inom grundskolan. Där deltar både elever och föräldrar. Sådana följs fortlöpande upp i nämnden. Nås inte beslutad nivå på svaren, startas omedelbart åtgärder för att åtgärda svagheterna.

Omsorgen

Strängnäspartiet vill:

 • stärka och effektivisera hemtjänsten för att möta behoven hos en åldrande befolkning.
 • fokusera på att ge omsorgspersonal bättre arbetsvillkor och kontinuerlig kompetensutveckling för att behålla personal och kunna rekrytera kompetenta medarbetare.
 • säkerställa att äldre och personer med funktionsnedsättning får tillgång till högkvalitativ och värdig vård och omsorg.
 • samarbeta med frivilligorganisationer och ideella föreningar för att stärka det sociala engagemanget och främja gemenskapen i kommunen.

Att bekämpa hemlöshet är inte bara en fråga för enskilda som drabbas, det är även en viktig del av Agenda 2030 globala hållbarhetsmål. Hemlöshet påverkar människors grundläggande rättigheter och välbefinnande och kräver en helhetssyn och ett inkluderande strategi för att åtgärda.

För att komma tillrätta med hemlösheten i Strängnäs kommun föreslår vi:

 • Skapa en samordnad och tvärsektoriell strategi: Det är viktigt att samordna insatserna mellan olika sektorer som socialtjänsten, bostadsförsörjningen, hälso- och sjukvården, arbetsmarknadsmyndigheter och fristående organisationer som kyrkan, kvinnojourer och Stadsmissionen. Genom att skapa en samarbetsplattform kan vi dela information, resurser och expertis för att möta de olika behoven hos hemlösa individer.
 • Bygga och upprätthålla prisvärda bostäder: En brist på tillgängliga och prisvärda bostäder är ofta en orsak till hemlöshet. Genom att prioritera bostadsbyggande och utveckla strategier för att öka tillgången på prisvärda bostäder kan vi ge hemlösa människor en stabil och säker boendemiljö. Det kan inkludera att samarbeta med privata fastighetsägare och utvecklare för att främja socialt ansvarsfullt bostadsbyggande.
 • Förebyggande insatser: För att minska antalet människor som hamnar i hemlöshet behöver vi satsa på förebyggande insatser. Det kan inkludera att erbjuda ekonomiskt stöd till personer som riskerar att förlora sina bostäder, att utbilda och stödja hyresvärdar i att hantera hyresskulder och att främja tidig upptäckt och intervention genom samarbete med skolor, arbetsförmedlingar och vårdinrättningar.
 • Minska stigmat kring hemlöshet: Att bekämpa hemlöshet kräver också att vi arbetar för att minska stigmat och stereotyper kring hemlösa människor. Detta kan inkludera informationskampanjer och utbildningar för att främja medvetenhet och förståelse.

Genom dessa åtgärder kan hemlösheten minskas i vår kommun och det kan bidra till att uppfylla de globala målen enligt Agenda 2030. Det är viktigt att kontinuerligt utvärdera och anpassa insatserna utifrån behoven. Genom att arbeta tillsammans kan vi skapa en inkluderande och trygg miljö där alla invånare har tillgång till en bostad och en meningsfull tillvaro.

Prioriterade mål omsorgen 2024-2026

 • Att noga följa upp effekterna av att majoriteten bestämt att LOV (Lagen Om Valfrihet) inte längre ska tillämpas efter 2025.
 • Att bygga minst 100 små, billiga och prisvärda hyresbostäder inom fyra år för att möta efterfrågan och säkerställa en balans mellan bostäder, befolkningstillväxt och dessutom främja hemlöshetsarbetet.
 • Att starta ett allaktivitetshus i centralt läge för gemensamma aktiviteter för unga och äldre att mötas i.

Förvaltningen

Strängnäspartiet vill:

 • vidareutveckla den tillitsbaserade styrmodellen med tydliga, mätbara mål och delmål, mot ökad delegering och ökat personalinflytande.
 • effektivisera förvaltningen genom att minska byråkrati och öka transparensen. Här är medarbetarnas insikter och kunskaper ovärderlig.
 • prioritera en ansvarsfull och hållbar budget för att optimera resursanvändningen och minska onödig administration.
 • öppna upp kommunhuset, underlätta kommunikation och tillgänglighet för medborgarna.
 • förbättra konsekvensanalyserna av beslut som ska fattas.

Prioriterade mål förvaltningen 2024-2026

 • Att införa minst ett och högst tre mätbara mål för respektive verksamhet på varje kontor i förvaltningen.
 • Att minska nyrekryteringen i förvaltningen, utom för skola och omsorg. (Se resonemangen ovan om förhållandet mellan antalet anställda i kommunen och antalet invånare.

Ekonomin

Strängnäspartiet vill:

 • arbeta för en fortsatt utveckling av en stabil och hållbar kommunal ekonomi, genom ansvarsfull budgetering och kostnadskontroll.
 • för att uppnå ett lägre skattetryck och minska onödig administration, effektivisera kommunens verksamheter. Vi kommer att prioritera resurserna på de områden som behöver det mest, samtidigt som vi säkerställer en ansvarsfull och hållbar användning av skattepengarna.
 • göra den kommunala ekonomin mer begriplig för alla. Tydliga nyckeltal. Lättillgängliga års- och delårsrapporter.
 • införa transparent ekonomisk redovisningen. I motsats mot dagens redovisning med nettobudgetering, där intäkter och kostnader inte alltid är synliga.

Flerårsbudget 2024-2026 (se bilaga sid 5)

 • För år 2024 anser vi att en skattesänkning på 50 öre är motiverad – cirka 52 miljoner kr mindre i skatt till kommunen.Då har vi budgeterat med en generell kostnadsökning på 1 % från 2022 års nivå. För Socialnämnden dock 5 % ökning från 2022 års nivå. För Barn- och utbildningsnämnden en ökning på 5 % från prognosen för 2023. Det här ger ett budgeterat överskott, utöver 2 % för god ekonomisk hushållning, på 57 miljoner kr. Det kan sägas ge utrymmer för ytterligare en sänkning om 50 öre, men vi bedömer att en sådan marginal behövs för kommande osäkra tider.
 • För år 2025 anser vi att en skattesänkning på 30 öre är möjlig – cirka 31 miljoner kr i minskade skatter till kommunen.Vi budgeterar för en generell kostnadsökning på 1 % från 2024 års nivå. För Socialnämnden dock 5 % ökning från 2024 års nivå och för Barn- och utbildningsnämnden en ökning på 1 % från prognosen för 2024. Det ger ett budgeterat överskott, utöver de 2 % för god ekonomisk hushållning, på 44 miljoner kr.
 • Även för år 2026 anser vi att en skattesänkning på 30 öre är möjlig – cirka 31 miljoner kr i minskad budget för kommunen.Även här budgeterar vi för en generell kostnadsökning på 1 % från 2025 års nivå. För Socialnämnden en ökning om 5 % från 2025 års nivå och för Barn- och utbildningsnämnden en ökning på 1 % från 2025 års budget. Det ger ett budgeterat överskott, utöver de 2 % för god ekonomisk hushållning, på 47 miljoner kr.

Prioriterade mål ekonomi 2024-2026

 • Att minska skattesatsen med 50 öre från 2023 års nivå.

Demokratin

Strängnäspartiet vill:

 • införa en insyns- och öppenhetspolicy för att säkerställa transparens och förtroende i den kommunala verksamheten.
 • använda digitala plattformar och verktyg för att underlätta kommunikationen mellan invånare och politiker. Utveckla dagens e-förslag. (Ett flertal Stockholmskommuner genomför, som nämnts ovan, Våga visa-enkäter inom grundskolan där elever och föräldrar deltar.)
 • öka självstyret för kommundelarna.

Prioriterade mål demokrati 2024-2026

 • Att satsa på ökad lokaldemokrati med bland annat e-omröstningar (lokala omröstningar).
 • Att öka medborgarnas engagemang i politiska beslut genom till exempel seminarier i angelägna frågor och bjuda in till minst två större medborgardialoger per år mellan invånare och politiker.

Miljön – natur och människor

Strängnäspartiet vill:

 • att framtida generationer ska ha möjlighet till ett bra liv – i en frisk och rik natur i Strängnäs kommun.
 • involvera miljöaspekten vid stora beslut – särskilt vid plan- och byggärenden.
 • skapa en strategisk och tidsatt plan, med investeringsplaner, för kommunens avloppsproblem.
 • värna Mälarens vatten.
 • skydda jordbruket i kommunen.
 • öka medborgarnas medvetenhet om miljön genom att arrangera miljörelaterade evenemang och kampanjer.
 • kartlägga och minska giftiga miljöutsläpp.
 • implementera en avfallsstrategi som fokuserar på återvinning och återanvändning för att minska avfallsmängden och främja en cirkulär ekonomi.
 • stödja lokala initiativ för att bevara och återställa natur- och kulturmiljöer i samarbete med föreningar och invånare.
 • främja och stödja kulturella och sportsliga aktiviteter och skapa en levande och inspirerande fritidsmiljö där människor kan uttrycka sig, umgås och njuta av gemenskapen.
 • utveckla kulturarrangemang och evenemang för att locka både invånare och besökare till Strängnäs kommun.
 • öka samarbetet mellan kommunen, polisen och civilsamhället för att förebygga brott och skapa en tryggare miljö för invånarna.
 • informera och engagera invånarna i brottsförebyggande program och kampanjer och därmed öka medvetenheten om säkerhetsfrågor och främja ett aktivt deltagande i att skapa en tryggare kommun. Detta kan omfatta utbildningar, workshops och informationsmaterial om hur man kan förebygga brott, stärka sin personliga säkerhet och rapportera misstänkta aktiviteter. Samarbetet med skolor, föreningar och andra samhällsaktörer är viktigt för att nå ut till så många invånare som möjligt.
 • stärka samarbetet med skolor, ungdomsorganisationer och socialtjänsten för att förebygga ungdomsbrott och skapa positiva fritidsalternativ.

Prioriterade mål miljö 2024-2026

 • Att skapa förutsättningar för fler producenter av närodlad mat och dryck och hållbar/ekologisk djurhållning.
 • Att gynna den biologiska mångfalden genom att bland annat plantera växer som syftar till detta och utveckla stadsodlingen i våra bostadsområden och citykärnor. Exempel på åtgärd är att skapa en flik på kommunens sajt som heter biologisk mångfald. Den kan innehålla tips, listor med växter och länkar till lokala föreningar som arbetar med att utveckla den biologiska mångfalden i kommunen.
 • Att förbättra säkerheten i offentliga miljöer och skapa en trygg och välkomnande atmosfär för invånarna. Detta kan inkludera åtgärder som ökad belysning för att förbättra synlighet och minska riskerna för brott, installation av övervakningskameror i strategiska områden och förbättring av infrastrukturen för att skapa säkra gång- och cykelvägar. Det är också viktigt att involvera invånarna i utformningen av dessa åtgärder genom att ta hänsyn till deras synpunkter och behov.

Samhällsplaneringen

Strängnäspartiet vill:

 • förbättra kommunikationerna inom samt till och från kommunen.
 • främja cykling och gång genom att till exempel investera i sammanhängande cykelvägar och gångstråk.
 • investera i infrastrukturprojekt, som främjar näringslivet och skapar arbetstillfällen.
 • implementera energieffektiva lösningar i kommunala byggnader och infrastruktur samt dimensionera eldistribution och elnät för framtida behov i kommunen för till exempel elbilar och solceller.
 • främja digitalisering för att öka tillgänglighet, effektivitet och service till invånarna.
 • bevara och stärka stadskärnornas unika karaktär.
 • skapa attraktiva och trygga boendemiljöer genom att planera för trivsamma bostadsområden med närhet till service, grönområden och kollektivtrafik.
 • skapa alternativa boenden i vattennära miljöer och på landsbygden.
 • främja självförsörjning och skapa ett motståndskraftigt samhälle för att stå starka i mötet med framtida utmaningar. Detta inkluderar att stödja lokala företag och jordbruk, främja energieffektivitet och att arbeta för att göra samhället mer motståndskraftigt mot olika störningar.

Prioriterade mål samhällsplanering 2024-2026

 • Att planera och påbörja minst tre infrastrukturprojekt för att förbättra trafikflödet och minska trängsel. Till exempel en handlingsplan och budget för att skapa sammanhängande cykelbanor och fler cykelställ i kommunen.
 • Att se över fördelningen av olika typer av boenden i kommunens tätorter och planera för att motverka segregering när kommunen växer.
 • Att skapa vackra infarter till de olika tätorterna i kommunen.

Näringslivet

Strängnäspartiet vill:

 • att Strängnäs ska vara en attraktiv kommun med goda möjligheter för företagande och innovation.
 • öka transparensen i den kommunala förvaltningen, fortsätta arbetet där kontakter med kommunen underlättas och företagsärenden prioriteras högt.
 • underlätta för lokala företag vid kommunala upphandlingar.
 • förenkla regelverk och hjälpa företagen i mesta möjliga mån.
 • värna butikerna och affärsverksamheterna i stadskärnorna.
 • satsa på att utveckla turismen i kommunen.
 • främja samarbeten mellan näringslivet och utbildningsinstitutioner för att möta arbetsmarknadens behov av kompetens.
 • arbeta för utvecklade kontakter mellan kulturen och näringslivet.

Prioriterade mål näringslivet 2024-2026

 • Att göra en kartläggning av kommunens avgifter till företag och se till att de är rimliga.
 • Tillsätta en ”lots” som hjälper företagare genom den kommunala byråkratin.
 • Att sätta upp mål för att minska arbetslösheten och tillföra företagen rätt kompetens. Skapa arbetstillfällen genom att erbjuda utbildning och jobbskapande åtgärder. Till exempel skapa 50 ungdomsarbetsplatser inom lokal odling och i övriga näringslivet.
 • Att säkerställa en positiv utveckling av skolor och omsorg, då de är viktiga för en bra företagsmiljö.

Ladda ner pdf med hela Strängnäspartiets helårsplan 2024-2026 inklusive budget här nedan.

Flerårsplan Strängnäspartiet 2024-2026