Interpellation KF 2023-10-23

Ställd till KSO Jacob Högfeldt (m)

Med anledning av informationsmötet som kommunen gav på temat Säkerhet och krishantering i kommunen skulle jag vilja ställa följande följdfrågor.

Frågor:

1. Det finns 8 personer i kommunen som arbetar med dessa frågor ovan. Hur ser fördelningen av ansvarsområde konkret ut för dessa tjänster?

2. Kommunen förväntar sig att invånarna ska klara sig själva i minst sju dagar vid kris, enligt broschyren ”Var beredd på en kris eller samhällsstörning”. Men vad händer efter sju dagar om krisen fortsätter? Hur ser kommunens planering och beredskap ut kring det vad gäller:

 • Vattenförsörjning. Hur många tappställen finns det i kommunen och hur ser kapaciteten ut?
 • Livsmedelsförsörjning. Finns det reservlager i kommunen eller har man någon annan plan kring det?
 • Elförsörjning. Finns det reservsystem i kommunen för viktiga samhällsfunktioner? Eftersom kommunen strävar efter att ha kommunala elbilar, hur ser reservsystemen ut till dem? Om inte dessa bilar fungerar blir det svårt att leverera flertalet livsviktiga tjänster inom kommunen.
 • Elektronik och telekommunikation. Hur hanterar kommunen situationen om all elektronik och telekommunikation blir utslagen och kommunens webb eller annan digital kommunikation inte fungerar?
 • Avlopp. Hur ser beredskapen ut om avloppssystemen blir utslagna? Hur hanterar man det som kommuninvånare?
 • Avtal med företag i händelse av kris. Har kommunen upphandlat avtal med företag i kommunen, som kan bidra med olika saker, i händelse av kris.
 • Bönder och djurhållning. Har kommunen någon typ av särskild beredskap för att tillgodose de behov av vatten och el för bönder med djurhållning, som uppstår vid händelse av avbrott och kris.
 • Övningar med krisledningen. Hur många gånger har kommunens krisledning haft övning de senaste fem åren?

Med vänliga hälsningar
Marie Ericsson Drotte
Gruppledare
Ledamot Kommunfullmäktige
Strängnäspartiet

 

Svar på interpellation ställd av Marie Eriksson Drotte
(STRP)

Fråga 1:
Det finns 8 personer i kommunen som arbetar med dessa frågor ovan.
Hur ser fördelningen av ansvarsområde konkret ut för dessa frågor.

Svar:
Säkerhetsenheten strävar i sitt arbete att bredda sin kompetens för att ha
redundans i att lösa enhetens arbetsuppgifter. Här följer en komprimerad
sammanställning av befattningarnas ansvarsuppgifter.

Säkerhetschef:

 • Leder och fördelar enhetens arbete
 • Ansvarig för enhetens ekonomi och långsiktiga investeringsbehov
 • Ansvarig för samverkan med andra myndigheter
 • Kommunens biträdande säkerhetsskyddschef

Säkerhetshandläggare:

 • Utveckla säkerhetsarbetet kring verksamheters hotbild och ta fram
  hotbildsanalyser
 • Ansvara för kommunens TIB-funktion
 • Handlägger och administrerar stödprogram för SBA (systematiskt
  brandskyddsarbete)
 • Handlägger larmfrågor och annan säkerhetsteknik som kameror
  mm samt kontaktpersoner för inbrottslarm
 • Medverkar i planering av större offentliga arrangemang utifrån ett
  säkerhetsperspektiv

Informationssäkerhetssamordnare:

 • Upprätthålla och utveckla kommunens Ledningssystem för
  informationssäkerhet (LIS) med utgångspunkt i MSB:s metodstöd
  för informationssäkerhet
 • Samordna och stödja verksamheterna med hjälp av metod och
  verktyg i klassning av informationstillgångar
 • Övervaka och samordna införande av åtgärder som grundar sig i
  NIS2-direktivet och medföljande svensk lagstiftning. NIS2 börjar
  gälla i mitten av oktober 2024.

Trygghetssamordnare:

 • Handlägger det brottsförebyggande arbetet bland annat inför den
  nya lagstiftningen
 • Revidera den lokala ANDTS-strategin/handlingsplanen (Alkohol,
  Narkotika, Doping, tobaks- och nikotinprodukter)
  2/4
 • Handlägger och leder utvecklingen av EST (Effektiv samordning för
  trygghet)
 • Leder det lokala BRÅ arbetet

Trygghetskoordinator:

 • Schemaläggning av operativt uppsökande och förebyggande arbete.
  Operativ samordning – samordna fältare, väktare, ordningsvakter
  och polis.
 • Medverka i utvecklingen av det brottsförebyggande arbetet utifrån
  lägesbilder genom att kartlägga, analysera och utvärdera
 • Handlägga samverkan och skapa trygghetsåtgärder i frågor som rör
  motorintresserad ungdom.

Beredskapssamordnare 2 stycken:

 • Ta fram en övningsstrategi och övningsplan 2023-2025
 • Ansvarig för att ta fram kommunens Risk- och sårbarhetsanalys,
  beredskapsplaner samt kontinuitetsplaner för kontoren
 • Ansvar för att utveckla kommunens trygghetspunkter
  Leder kommunens styrelseprocess
 • Ansvarar för kommunens nödvattenplan
 • Deltar i utvecklingen av kommunens roll i totalförsvaret
 • Stöder kommunens säkerhetsskyddschef med ärenden som
  säkerhetsskyddsanalyser, säkerhetsplaner och
  säkerhetsbestämmelser.

Fråga 2 a:
Kommunen förväntar sig att invånarna ska klara sig själva i minst sju
dagar vid kris, enligt broschyren ”var beredd på en kris eller
samhällsstörning”. Men vad händer efter sju dagar om krisen fortsätter?
Hur ser kommunens planering och beredskap ut kring det vad gäller:
Vattenförsörjning. Hur många tappställen finns det i kommunen och hur
ser kapaciteten ut?

Svar:
Det finns både utrustning och planer (nödvattenplan) för att förse
kommunens invånare med dricksvatten. I detta ingår reservvattenverk
samt utrustning för att leverera dricksvatten till samhällsviktiga
verksamheter och till kommunens 6 trygghetspunkter. SEVAB har inom
ramen för sitt uppdrag planer på hur tappställen ska placeras ut.
Säkerhetsenheten kommer under 2024 utveckla trygghetspunkterna och
fortsätta bygga ut och säkerställa en dricksvattensberedskap för långvariga
kriser.

Fråga 2 b:
Livsmedelsförsörjning. Finns det reservlager i kommunen eller har man
någon annan plan kring det?

Svar:
Ja, Strängnäs kommun har en egen beredskap (lagerhållning av
livsmedel). Kommunen har även planer för samordning av detta inom
ramen för Fyra Mälarstäder (4M). Säkerhetsenheten utreder även att
komplettera kommunens livmedelsberedskap men inköp av nödlivsmedel
(Frystorkad mat med en hållbarhet på ca 25 år)

Fråga 2 c:
Elförsörjning. Finns det reservsystem i kommunen för viktiga
samhällsfunktioner? Eftersom kommunen strävar efter att ha
kommunala elbilar, hur ser reservsystemet ut till dem? Om inte dessa
bilar fungerar blir det svårt att leverera flertalet livsviktiga tjänster inom
kommunen.

Svar:
Ja, det finns reservkraft för kommunens samhällsviktiga verksamheter.
Dessa drivs av fossila bränslen och kan då förse kommunens laddstolpar
med el. Säkerhetsenheten projektleder ett arbete att under de
nästkommande åren omsätta och utveckla reservkraften i kommunen,
utifrån ett investeringsbeslut på 4500 tkr. Utöver reservkraft har
kommunen i samverkan med övriga aktörer som bedriver samhällsviktig
verksamhet, tagit fram en plan för styrel. I denna prioriteras elkraft till
samhällsviktiga verksamheter vid elbrist.

Fråga 2 d:
Elektronik och telekommunikation. Hur hanterar kommunen situationen
om all elektronik och telekommunikation blir utslagen och kommunens
webb eller annan digital kommunikation inte fungerar?

Svar:
I det scenariot kommer kommunen i nuvarande plan förmedla sin
samhällsinformation till medborgarna genom VMA (Sveriges Radio P4)
samt kommunens kontaktcenter och servicepunkter. I händelse av ett
längre avbrott kommer även information lämnas från trygghetspunkterna.
Kommunikationsavdelningen har utrustning och planer för att kunna
bemanna dessa och lösa kommunikation utan digitala hjälpmedel. För
kommunens interna kommunikation samt samverkan med t. ex
Länsstyrelsen finns bland annat RAKEL och satellittelefoner, som är
mindre störningskänsliga än ordinarie sambandssystem.

Fråga 2 e:
Avlopp: Hur ser beredskapen ut om avloppssystemet blir utslagna? Hur
hanterar man det som kommuninvånare?

Svar:
SEVAB har planer för hur avbrott i avloppssystemet hanteras.

Fråga 2 f:
Avtal med företag i händelse av kris. Har kommunen upphandlat avtal
med företag i kommunen, som kan bidra med olika saker i händelse av
kris?

Svar:
Ja, både företag som handgripligen kan bidraga med drift och underhåll i
den samhällsviktiga verksamheten samt företag som bidraga med
krisledning eller stöd i kommunens krishantering.

Fråga 2 g:
Bönder och djurhållning. Har kommunen någon typ av särskild
beredskap för att tillgodose de behov av vatten och el för bönder med
djurhållning, som uppstår vi händelse av avbrott och kris.

Svar:
Nej, ingen särskild beredskap för denna kategori i nuläget. I huvudsak är
det den enskilde företagarens ansvar att ha beredskap för att kunna driva
sin verksamhet. Kommunen kan till del tillgodose behovet från
kommunens 6 vattenkiosker.

Fråga 2 e:
Övning med Krisledning. Hur många gånger har kommunens
krisledning haft övning de senaste 5 åren?

Svar:
Enligt grundplanen 2 gånger per år. Det ska även påpekas att kommunens
krisledning var aktiv under Covid-19 och både övades och utvecklades.
Senaste övningen för krisledningen genomfördes 2023-10-23 och nästa
övning är inplanerad 2023-11-27.

Jacob Högfeldt (M)
Kommunstyrelsens ordförande