För er som inte orkar med den långa versionen – men ändå vill hålla er informerade om politiken i Strängnäs kommun.

Månadens medborgarfråga

Anders Duus använde möjligheten som numera finns att ställa en fråga till KF under punkten Allmänhetens frågestund. Frågan han ställde var: om kommunen tänker ställa om till hyggesfritt skogsbruk? Frågan ställdes till KSO Jacob Högfeldt (m) som svarade att man ser positivt på detta och arbetar med frågan.

Månadens fastighetsfråga

David Aronsson (v) ställde en fråga till KSO, Jacob Högfeldt (m) hur fastighetsbolaget SBB:s ekonomiska problem påverkar kommunen, eftersom de äger kommunala verksamhetslokaler och om kommunen har tankar på att köpa tillbaka fastigheterna vid en eventuell konkurs.

Svaret var tyvärr lite flytande, men Jacob framhöll att dialog pågår med SBB om fastigheten Eldsund 6:6 (Thomasgymnasiet/Campus) i sitt svar.

Månadens skadegörelse

SD:s Camilla Zetterström och Björn Karlsson ställde en fråga om hur mycket skadegörelsen på kommunen skolor sedan 2019 har kostat kommunen. Det visade sig att från 2019 fram till år 2022 har skadegörelsen minskat radikalt varje år. Men under år 2023 har den sedan nästan fördubblats mot år 2022.

Kostnaden för skadegörelser på våra skolor för år 2023 låg på nästan 600.000 SEK.

De dominerande skadorna under 2023 var vattenskador och utvändiga glasskador. Klottersaneringen har däremot minskat och nästan försvunnit. En vattenskada som kan härledas till Roggeskolan i Benninge står för cirka 350 000 av totalkostnaden. Så om man tar bort vattenskador har den totala skadegörelsen ändå minskat från år 2021. Se diagram nedan.

Månadens pilotförslag

Centerpartiet lade ett förlag/motion på att införa två-lärarsystem på försök i årskurs F-5 i någon kommunal skola under ett år och sedan utvärdera det med hjälp av högskola/universitet och om det faller väl ut även utveckla detta i större omfattning i kommunen.

Månadens skräpfråga

Thomas Timan (strp) lade förlag/motion om dygnet-runt-öppet på våra återvinningsstationer med digital access. Piteå och Luleå har redan infört detta system för sina kommuninvånare. Med positivt resultat.

”Denna lösning kommer bli populär, då den gör vardagen enklare för invånarna och dessutom är bättre för alla – inklusive miljön”, menar Thomas.

Tyvärr är detta ingen fråga som hanteras av KF, utan kommer att lämnas vidare till Sevab, som vi hoppas nappar på denna goda idé från Strängnäspartiet.

Månadens mest debatterade

Flerårsplanen 2024-2026 var det stora på detta KF-möte. Många ledamöter var uppe i talarstolen och debattens vågor blev emellanåt höga med svingar hit och dit. Totalt tog debatten säkerligen en timme.

Flerårsplanen ska dra upp riktningen de närmaste åren. Här är ett utdrag från Majoritetens med de kommungemensamma målen:

”Styrdokumentet ”Flerårsplan 2024–2026 Strängnäs kommun” beskriver inriktningen för kommunens verksamhet och ekonomi. Strängnäs

kommunkoncerns sex mål beslutas av kommunfullmäktige och gäller för samtliga nämnder och bolag. De koncerngemensamma målen är följande.

I Strängnäs kommun:

 • ges barn och unga goda förutsättningar att må bra och att klara skolan med goda resultat och en vilja att fortsätta lära genom livet,
 • är vi en fossilfri kommun 2030 på god väg mot klimatneutralitet 2040 med låg miljöpåverkan,
 • är ett aktivt, tryggt och hälsosamt liv möjligt för alla invånare oavsett individuella förutsättningar,
 • har medarbetare och ledare möjlighet och förutsättning att vara med och utveckla vår kommun, finns det ett kulturutbud och ett företagarklimat som stärker tillväxt och arbetsmarknad,
 • är kommunkoncernen kostnadsmedveten och resultatinriktad.”

De mer konkreta målen kommer sedan att sättas i de olika nämnderna med utgångspunkt från dessa kommungemensamma målen ovan.

Björn Karlsson (sd) var såklart uppe i talarstolen och proklamerade för det egna förslaget. Och slutade med att uppmana alla att rösta på deras förslag. ”Plötsligt – så händer det”, var den lite skämtsamma slutkommentaren.

Yvonne Knuutinen (v) saknade mätbara mål för Agenda 2030 i majoritetens förslag. Hon tyckte det var en farlig väg att gå att lämna allt beslutsfattande till förvaltningen.

Hannah Lindahl (c) saknade investerings- och exploateringsplaner i majoritetens förslag. Det är mycket viktigt menade hon att ha dessa på plats, även på kort sikt, så man inte blir tagen på sängen av utvecklingen i kommunen.

Vi i Strängnäspartiet tycker det är viktigt med så konkreta mål som möjligt, därför hade vi satt 20 prioriterade mål för perioden 2024-2026.

Några av dem är:

 • Att andelen elever i kommunala grundskolor, med godkänt betyg i all ämnen, måste närma sig 100%. Dagens 53,1 % (enligt Kolada) är underkänt för den kommunala skolan. Skolans kompensatoriska uppdrag måste stärkas, annars får inte många barn tillgång till den bildningsväg de har kapacitet till.
 • Att Barn- och Utbildningsnämnden behöver ta fram en förnyad målbeskrivning som inkluderar bl a enkäter: Ett flertal Stockholmskommuner genomför till exempel Våga visa-enkäter inom grundskolan. Där deltar både elever och föräldrar. Sådana följs fortlöpande upp i nämnden. Nås inte beslutad nivå på svaren, startas omedelbart åtgärder för att åtgärda svagheterna.
 • Att införa en insyns- och öppenhetspolicy för att säkerställa transparens och förtroende i den kommunala verksamheten.
 • Att öka självstyret för kommundelarna.
 • Att noga följa upp effekterna av att majoriteten bestämt att LOV (Lagen Om Valfrihet) inte längre ska tillämpas efter 2025.
 • Att bygga minst 100 små, billiga och prisvärda hyresbostäder inom fyra år för att möta efterfrågan och säkerställa en balans mellan bostäder, befolkningstillväxt och dessutom främja hemlöshetsarbetet.
 • Att starta ett allaktivitetshus i centralt läge för gemensamma aktiviteter för unga och äldre att mötas i.
 • Att införa minst ett och högst tre mätbara mål för respektive verksamhet på varje kontor i förvaltningen.
 • Att minska nyrekryteringen i förvaltningen, utom för skola och omsorg. (Se resonemangen ovan om förhållandet mellan antalet anställda i kommunen och antalet invånare.

Det mål som dock stack ut var att vi vill sänka skatten med 50 öre från 2023 års nivå.

Läs hela Strängnäspartiets flerårsplan 2024-2026 här.

Efter den långa debatten gick ändå majoritetens förslag igenom, som förväntat. Det är den politiska verkligheten.

Nu ser vi fram emot en sommarmånad för att ladda batterierna inför hösten och vintern som kommer att komma med nya politiska utmaningar.

 Läs alla dokument från detta KF-mötet på Strängnäs kommuns sajt.

Vid pennan
Marie Ericsson Drotte
Gruppledare
Strängnäspartiet

 

 

Snabbrapport från KF i Strängnäs Juni 2023