Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Strategisk plan 2011-2014 KF i oktober

På KF den 31/10 presenterade majoriteten den strategiska planen för 2011-2014. En i vårt tycke rätt ok plan som vi kan leva med för den innehåller ett antal bra prioriteringar och inriktningar.

-          Gratis busstrafik i hela kommunen ska utredas

-          Nytt kommunmuseum ska utredas

-          Maten i kommunens kök ska vara närproducerad och ekologisk

 

Varför tycker vi att det här är så bra då? Jo, allt ovanstående är gamla motioner från Strängnäspartiet (http://www.strangnaspartiet.se/motioner). Tyvärr blev de vid sitt framförande då avslagna av majoriteten. Men det visar på Strängnäspartiets styrka att tänka framåt och visionärt.

Vårt tips till majoriteten är att anta vår nästa motion på en gång istället för att avslå den per automatik. Vi har ju ändå bevisligen rätt i vår politik till slut…

Andra prioriteringar och inriktningar tilltalade oss också.

-          Tidiga insatser för barn och elever i behov av stöd

-          Visholmen ska utvecklas till en kultur- och rekreationsplats för alla

 

Dessa ovanstående punkter är nästan skamlöst tagna från Strängnäspartiets partiprogram (http://www.strangnaspartiet.se/ovrigt). Men vi är inte bittra, vi tycker ju faktiskt själva att man ska utnyttja bra idéer från alla med grundläggande demokratiska och humanistiska värderingar.  Så vi delar gladeligen med oss av vårt partiprogram, bara det kommer kommunens invånare till godo.

Läs mer...
 

Strängnäspartiets ståndpunkt angående olagliga upphandlingar

En av anledningarna till att Strängnäspartiet bildades i början av 1990 var att motverka den tidens växande kultur av kamaraderi inom kommunen.  Små grupper av personer med olika intressen som inofficiellt satte den politiska agendan och där uppgörelser och avtal fastslogs bakom stängda dörrar eller via olika kontaktvägar. Man avvek alltså från demokratiskt bestämda beslutsvägar och beslutspersoner.

Detta är en kultur som på senare tid sakta börjat återuppstå och som vi nu fått kvitto på att det existerar. Det är en beklämmande historia där kommunalråd och kommunchef själva har tagit beslut om vad som är bäst för kommunen. Inte nog med detta, de har även medvetet åsidosatt gällande lagar för att supportera sin egen ståndpunkt. 

Det är givetvis inte acceptabelt att en kommuns främsta företrädare medvetet gör avsteg ifrån och bryter mot lagen, oavsett (o)medvetenhet och intentioner. Förutom det uppenbart medvetna lagbrottet så spär det på kommunens redan skamfilade rykte men det är även en bristande respekt för kommunens värdegrund och för kommunens ekonomiska läge. Ett brott av den här digniteten kan orsaka att kommunen kan bli tvungna att betala bötesbelopp i miljonklassen.

Att man erkänner att man medvetet har brutit mot lagen men motiverar det med att man vill vara flexibel ger ingen bra grund för fortsatt förtroende. Framför allt så väcker det fler frågor som om detta har hänt tidigare och kommer det att hända igen om tillfälle ges? Detta är inte de frågor som en kommun som Strängnäs ska behöva fokusera på när det finns så många andra problem inom kommunens kärnverksamheter som kräver fokus.

Mot bakgrund av detta så är det för oss givet att Jens Persson och Peter Lundberg noga överväger konsekvensen av det inträffade samt sina nuvarande och framtida åtaganden.

 

Strängnäspartiet
Jan Eriksson, gruppledare

 

 

Ännu en beklämmande historia...

Än en gång så rullas en för Strängnäs beklämmande historia upp.

Kommunchefen har sedan 2009 varit anställd på felaktiga grunder ända sedan han tillträdde. Detta är nog så allvarligt i sig men vad som är än mer häpnadsväckande är att det ytterst ansvariga kommunalrådet Jens Persson (C), kommunjuristen samt biträdande kommunchef har varit medvetna om det hela tiden och inte agerat. Man har alltså tillåtit rena olagligheter.

Det är svårt att finna ord för ett så nonchalant agerande mot gällande lagar och förordningar. Vi vill gärna inte tro att det är ett medvetet agerande, alla kan göra fel. Men motsatsen, att det kanske beror på bristande kompetens, är lika illa det.

Det har nu också Jens Persson (C) insett då han gör en pudel på kommunens intranät och menar att han ”borde ha fäst större vikt vid det påpekandet…” än han gjorde vid det aktuella tillfället.

Detta kan vara årets underdrift.

Han skulle givetvis ha lyssnat på en gång och agerat därefter. Speciellt när ansvarig tjänsteman påpekar det för honom, men även för ett flertal andra personer i ledande ställning. Han försöker också lyfta fokus från olagligheterna genom att han ”inte vill låta de här turerna överskugga det faktum att jag rekryterat en mycket kompetent kommunchef. Det är oerhört värdefullt för Strängnäs kommun.”

Peter Lundberg må ha många goda sidor och har säkert gjort mycket värdefullt för kommunen. Men faktum är att han och Jens Persson med skattebetalarnas pengar har prioriterat värdegrundsarbete, näringslivs- och tillväxtfrågor framför skola, vård och omsorg, som bör vara kommunens fokusområden. Med denna prioritering har man även utökat en redan tidigare stor kommunal organisation vad gäller både politiker och tjänstemän. Ingenting tyder på att denna prioritering heller kommer att ändras under nuvarande mandatperiod.

Vi menar inte att värdegrundsarbete, näringslivs- och tillväxtfrågor saknar betydelse för en kommun som vill växa, utan vill bara påvisa att detta har varit prioriterat framför kärnfrågorna skola, vård och omsorg.

Det är ingen överdrift att hävda att förtroendet för kommunen den senaste tiden har varit lägre än någonsin efter framför allt hanteringen av medborgardialogen i turerna runt skolans omorganisation samt runt lokalisering av en ny plenisal för kommunfullmäktige.

Att döma av reaktionerna från allmänheten i den här frågan så kommer kommunens ledning få jobba stenhårt med att återvinna ett negativt förtroendekapital. Milt sagt. Om de lyckas är förstås omöjligt att säga nu men mycket beror på deras fortsatta agerande i denna beklämmande historia.

Jan Eriksson, gruppledare Strängnäspartiet

 

 

Skamligt, Krister Lumme (S)

Krister Lumme (S) går i dagens Strengnäs tidning till hårt angrepp mot oppositionen och kallar dem populistiska. Troligtvis pga det debacle som nu råder runt den tänkta omorganisationen av skolan. Som vi tidigare sagt så är det inget annat än en kall och cynisk inställning av ännu en majoritetspolitiker men föga förvånande. Man måste lyssna på medborgarna i en sådan här omfattande ändring, man måste ha en dialog. En bra medborgardialog är det absolut viktigaste i en demokrati. Och detta har Krister Lumme mage att kalla populism.

 

Det är enligt Krister Lumme populistiskt att vi i oppositionen bryr oss om berörda föräldrars oro angående hur deras barn ska ta sig trafiksäkert till skolan, deras oro över hur ändringen kommer att påverka deras vardag, deras oro över hur 10-åringar ska integreras på ett tryggt sätt med 15-åringar samt deras frustration över att inte ens ha blivit informerade om detta på ett rimligt sätt. Det är alltså populism? Jag vill säga att det är skamligt och respektlöst mot alla berörda att uttrycka sig som Krister Lumme har gjort och jag hoppas övriga i (S) inte står bakom detta utspel.

 

Givetvis måste man kompromissa i en konstellation, det gäller även oss partier i opposition. Men den dagen då man ger upp sina hjärtefrågor, de frågor som är synonyma med ens politik och ideologi är den dagen man bör fundera på att göra något annat. Det är helt ok att ha integritet även i politiken. Det duger inte i en majoritetskonstellation att bara humma med och vara osynlig med sina åsikter. Och det duger definitivt inte om man som S är det största partiet i den konstellationen.

 

Jag vet inte vilken verklighet Krister Lumme lever i men i nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige har det ett flertal gånger tagits beslut med stöd från oppositionen. Visst har vi i oppositionen flera gånger markerat med konstruktiv kritik. Och det är självklart. En stark opposition utmanar även majoriteten att förbättra sig. Det är en stark opposition som bl a  i den aktuella frågan med omorganisationen av skolan har en bred samsyn från V till M, och det utan att något parti kompromissar med sina hjärtefrågor.

 

Till sist, Krister Lumme. Väljarna är tillräckligt upplysta idag så att de genomskådar populism. Det fick ju Socialdemokraterna i Strängnäs bittert erfara efter katastrofvalet 2010 med ett minskat väljarstöd på  -20% från föregående val...


Jan Eriksson, gruppledare Strängnäspartiet 

 

Infomöte om skolan utan svar.

En liten kort rapport och reflektion från gårdagens infomöte i Paulinska aulan där Strängnäspartiets ordförande/BUN-ledamot Niklas Strömberg och gruppledare Jan Eriksson var närvarande. 

Mötet började med info från förvaltningen kring bakgrunden av hur detta kom till vilket genast väckte vidare frågor. Detta startades för cirka ett år sedan med direktiv från politiskt håll enligt vilket sedan skickades vidare till rektorerna som har kommit med förslag och synpunkter som sedan vidare har utarbetats av förvaltningen.

Grundskolechefen Andreas hade ett längre inlägg från grundskolans behov nu och i framtiden, och det var många kanske och "jag/vi tror" formuleringar från honom som gjorde att stämningen piskades upp. Dock kan vi hålla med om att en återgång till F-3, 4-6, 7-9 dvs ”gamla” låg-, mellan-, och högstadiet är önskvärd med tanke på pedagogik och nationella prov. Men en sådan uppdelning kräver också ändamålsenliga lokaler.

Sedan fick de olika rektorerna komma till tals. Just Paulinskas rektor fick många frågor och kommentarer från föräldrar om att klimatet inte passade för yngre elever. På Paulinska var det också många "tror och kanske" framförallt angående lokallösning och rastgård mm.

Man verkar överhuvudtaget inte ha klart för sig vad det är man behöver bygga till eller vad detta kan kosta. I stort sett alla skolor som berörs av detta kommer behöva extra resurser (t.ex ombyggnationer eller anpassningar mm) och detta har man ännu inte sett över till fullo. Detta plus de redan faktiska kostnaderna för renoveringar av Vasaskolan och Paulinska gör att kostnaderna är ett frågetecken.

Alltså ska beslut tas över en ny skolorganisation vars kostnader som tillkommer är väldigt oklara vilket känns lite oroligt. Det känns lite som ett nytt ”Campusprojekt” är i uppseglande. Har man hållit på med detta så pass länge som ett år så bör man ha någon form av plan för ekonomin och lokallösning/anpassning.

Många frågor handlade om hur man ska ta sig till skolan från t.ex Finninge och Ulvhäll. Cykel var ju ett givet svar från förvaltningen vilket väckte en del ilska. Vi tycker också att den inställningen låter illa ur trafiksäkerhetssynpunkt. T ex så uttrycker Folksam en klar oro över cyklande barn i trafiken, en oro som vi delar. Förvaltningen menade också på att de är medvetna om de rekommendationer som finns för barn i trafiken (http://trafiksakerhet.folksamblogg.se/2009/09/22/curlingforaldrar-sta-pa-er/) men har gjort bedömningen att det är tillräckligt säker cykelväg från t ex Finninge till Vasa.

Det var inte många frågor som fick tydliga svar denna kväll. Många föräldrar ställde frågan om när de har fått chansen att tycka till om förslaget. Denna fråga kom upp många, många gånger under kvällen och fick heller inget tydligt svar.

I fullmäktigestyrelsen arbetar vi mycket med medborgardialogen och hur den kan förbättras. Vi tycker att detta är ett skolexempel på dålig medborgardialog. Det finns lyckade exempel på bra medborgardialog, t ex under detaljplanearbetet för Visholmen. Varför inte dra lärdom av det när man ska sjösätta en sådan här stor och omfattande ändring?

Jan Eriksson & Niklas Strömberg
Strängnäspartiet

 

En cynisk inställning om skolan

Politiken i Strängnäs har den senaste tiden glädjande nog präglats av en öppen och konstruktiv dialog mellan politiker (till exempel samsyn i kommunstyrelsen på att utöka antalet kommunala sommarjobb) men även mellan politiker och medborgare (till exempel arbetet med detaljplanen för Visholmen).

När det nu i frågan om skolans omorganisation bedrivs en bra oppositionspolitik som består av saklig kritik och egna konstruktiva motförslag så kallas det av Fredrik Lundgren (FP) för oansvarigt och ett medialt utspel. Det är ingenting annat än en cynisk inställning som förkastar vikten av ett konstruktivt politiskt arbete och en bra medborgardialog.

Det är sant att vi lever i en föränderlig värld. Men förändring behöver inte tillämpas på allt, i synnerhet inte skolan. Framgång i alla organisationer präglas oftare av långsiktighet, stabilitet och tydliga mål än av förändringar.

De senaste undersökningarna visar att avgångsbetygen har sjunkit för årskurs nio i Strängnäs kommunala skolor medan de stigit för friskolorna. Detta vågar vi påstå är en direkt följd av den tidigare flyttkarusellen i och mellan de kommunala skolorna, en arbetsro och stabilitet i friskolorna och ett exempel på att förändring inte kanske alltid är bra.

Ett ytterligare problem är att det i dag verkar saknas en helhetssyn mot övrig samhällsplanering. Till exempel har området runt Vallbyvägen skövlats för bostadsbyggande. I sin tidiga tanke en bra idé med en god helhetssyn eftersom det fanns ett par förskolor alldeles runt knuten och en lågstadieskola ett par hundra meter bort.

Nu är en förskola nedlagd och en lågstadieskola är ersatt med en busshållplats. Vilka lockas nu hit? Att döma av antalet sålda tomter inte speciellt många.

Vi är väl medvetna om att Strängnäs sitter med för mycket lokaler. Men det måste finnas andra sätt att lösa det än att ständigt låta barnen få ta konsekvenserna av dålig politik. Om nu förslaget som ligger är det bästa (och enda) som finns nu, varför inte ta till sig och utvärdera andra förslag?

Det är dags att Fredrik Lundgren lever upp till det han sa när han tillträdde. Nämligen att skolan ska betraktas på ett näst intill heligt sätt, elevernas kunskapsutveckling ska stå i centrum samt att skolan ska ses som en konkurrensfördel för familjer som funderar på att flytta hit.

Strängnäspartiet stödjer därför att det liggande motförslaget från (M) med stöd av övriga oppositionen också utreds och ställs mot det befintliga. Ett bra och konstruktivt politiskt arbete samt en bra medborgardialog måste vara värt mer än en trolig Pyrrhusseger för majoriteten.

Jan Eriksson
Gruppledare Strängnäspartiet

Niklas Strömberg
Ledamot BUN Strängnäspartiet

Publicerad 2 september 2011

 

 

Kerstin Falén

Kerstin Falén har efter en tids sjukdom gått bort. Inom Strängnäspartiet har vi under tjugo år fått ta del av Kerstins politiska engagemang, kloka idéer och mycket stora sociala patos.

Kerstin var en av de allra första medlemmarna i Strängnäspartiet och en av grundläggarna av partiets politiska visioner.

Kerstins första politiska uppdrag var i Kommunfullmäktige där hon först var ersättare och sedan ledamot mellan åren 1994 – 1998 och i Kommunstyrelsen där hon var ersättare 1997 – 1998.

För Kerstins del var hennes engagemang i de sociala frågorna de viktigaste och då framförallt gällande de äldres villkor. Hon hade ju sin civila bakgrund som socionom att luta sig emot och var en respekterad och kunnig politiker i kommunens socialnämnd.  Under åren 1995 – 1998 och 2008 – 2009 var Kerstin Strängnäspartiets representant i socialnämnden. 

Vi sörjer verkligen att en så engagerad, klok och empatisk människa och vän som Kerstin nu gått ur tiden.

Ditt minne är hos oss alla.


Strängnäspartiet genom
Erik Berg, Håkan Bertilsson och Staffan Kullengren

 

 

Våga prioritera i Strängnäs

Artikeln nedan publicerades i EK/ST 18/7-2011 i en redigerad version. Här publicerar vi den i sin helhet.

Under senaste mötet för kommunfullmäktige i Strängnäs klubbades en budget för 2012, som är mycket snäv, för att inte använda sossarnas eget uttryck: "brutal". Brutal är den i den meningen att återigen så får kommunens största problemområde, skolan, inte de ekonomiska resurser den behöver för att vända en negativ trend.

Oppositionen med M, SP, KD, MFP och V protesterade vilt. Vi visade alla en gemensam syn i att skola och äldreomsorg behöver mer resurser. Majoriteten C, FP, S och MP ville hellre satsa en större summa pengar på den kommunala administrationen i form av t ex konsulter, chefsutbildningar m.m. Det är en för oss svårbegripligt kall inställning till barn och äldre, men även till all personal inom skola och äldreomsorg.

Nu antogs dock budgeten av majoriteten och det beslutet lär inte rivas upp hur mycket det än stormar. De "lovar" att det kommer att avsättas 100 miljoner kronor i en satsning på att renovera skolor. Det kan ju tyckas vara positivt, men många undrar varför inte kommunens fastighetsbolag, SFAB, har underhållit dessa lokaler löpande.

Vi tycker att man bör ompröva beslutet att öronmärka 100 miljoner till renovering av skolor. Våga prioritera! Håll hård koll på projektet och låt det kosta max 50 miljoner, och låt resterande 50 miljoner gå till den pedagogiska verksamheten. Det är där pengarna mest behövs.

Vidare så föreslår vi att man öronmärker ett antal miljoner för särskilda insatser till just skola och äldreomsorg.  Kommunstyrelsen har redan i år en buffert för särskilda insatser och det krävs bara en samsyn för beslut. Vi är beredda att ansvarsfullt medverka till en sådan samsyn.

För både MFP och SP är det grundläggande att alltid prioritera skolan, men det är nu särskilt angeläget. Efter flera år i en negativ spiral av hårda nedskärningar är smärtgränsen passerad. Vissa ansvariga politiker hävdar att skolans kvalitet är god och att de enda problem de ser är lokalerna, men kostsamma ombyggnader och prövande flyttningar av hela skolor löser inte de allvarliga problem som finns i skolornas vardag.

Faktum är att antalet lärare minskat drastiskt från en redan låg nivå, från 8,4 till 7,3 per 100 elever på bara tre år. Denna sänkning av lärartätheten har tvingat fram att många klasser fått splittras och nya, mycket stora klasser har bildats.

Självklart har därmed möjligheterna att bedriva kvalitativ undervisning försämrats, även om det tar några år innan det går att avläsa i sjunkande betyg.

Faktum är att skolförvaltningens kvalitetsredovisning för 2010 visar att då andelen lärare nu sjunkit under rikssnittet visar enkätsvar från barnen att de märker av den minskade vuxennärvaron.

Självklart har därmed också möjligheterna att som elev bli sedd, förstådd och uppskattad minskat. Allt färre elever uppger att de känner sig trygga, enligt de enkäter som gjorts av skolorna. Var tredje elev uppger att om de mobbas är det ingen vuxen som har tid att ingripa, och var femte svarar att om de har problem finns det ingen vuxen att tala med.

Faktum är att det går nästan 40 barn per vuxen på fritidshemmen. Då är det, som även EK:s ledare påpekat, inte längre tal om pedagogisk verksamhet utan i bästa fall förvaring.

Självklart är det då att det är viktigt för förvärvsarbetande barnfamiljer att även barnomsorgen fungerar. Det kan den inte sägas göra i Strängnäs.

Dessa fakta gör det omöjligt för oss att blunda. Det är hög tid för alla att öppna ögonen och gå från ord till handling! Allt går, bara man vill och vågar prioritera. Det är inte konsulter eller verksamhetschefer som idag stakar ut Strängnäs framtid.  Det är i första hand barnfamiljerna.

Låt oss inte svika dem utan våga prioritera dem när behovet är som störst. Och det är nu.

Jan Eriksson, Strängnäspartiet
Dag Bremberg, Mariefredspartiet

 

 

Det handlar om sakfrågan...

Det har kommit till vår kännedom att debattens vågor angående den här publicerade artikeln har gått höga på både bloggar och Facebook. Vi vill därför förtydliga att det för oss faktiskt är ointressant vilka personer det handlar om. Visst hade vi kunnat skriva ut namnen på de personerna men till vilken nytta? Vi vill fokusera på sakfrågor och inte personer, det är sakfrågan i det hela som är viktig. Artikeln är baserad på sanna fakta men ändå vill människor läsa in både konspirationer och härskartekniker.

 

Fakta är att Strängnäspartiet fick 3 mandat i senaste valet. Sammansättningen i styrelser och nämnder ska enligt kommunallagen spegla ett valresultat proportionerligt. Så är inte fallet idag. Detta medför att de personer som röstade på Strängnäspartiet i senaste valet inte kan få sina röster hörda i den kanske viktigaste beslutande instansen i Strängnäs kommun, Kommunstyrelsen. Det ÄR ett demokratiskt problem.

 

Jan Eriksson

Gruppledare

 

Obalans i Strängnäs kommunstyrelse

Strängnäspartiets (SP) mandat för den oppositionella sidan i kommunstyrelsen har för tredje gången detta halvår begåvats med en ny politisk färg. 

Den av SP-gruppen valda företrädaren begärde tidigare i år sitt utträde ur partiet, vägrade lämna sin plats i KS och deklarerade sig själv oberoende. Nu har samma företrädare, fortfarande subventionerat av Strängnäspartiets mandat, valt att bli medlem i Folkpartiet (FP) som sitter i majoritetsställning. Fördelningen 7-6 är nu plötsligt 8-5 till majoritetens fördel i KS. 

Det är ett agerande som onekligen väcker en del frågor. Vilken politik är tänkt att föras på SP:s mandat? Knappast SP-politik eftersom de inte kan återbesätta den platsen på grund av företrädarens vägran att frivilligt lämna platsen samt en vilja att sätta sitt eget intresse framför väljarnas. En oberoende politik? Knappast det heller, nu är ju företrädaren medlem i FP. En FP-baserad politik? Det torde ju bli det enda utfallet, hur kommer det annars att uppfattas? Och det är just det här som skapar obalansen. 

Kommunstyrelsens ordförande, oppositionsrådet samt FP:s ledning reagerar alla med tystnad. Vi vet inte ens om de tycker att det är bra, dåligt eller helt egalt. Tycker de att det är bra eller egalt är det oroväckande. Tycker de att det är dåligt bör man agera snarast. Men ingen reaktion har kommunicerats eller på annat sätt noterats.

Sammansättningen i styrelser och nämnder ska enligt kommunallagen spegla ett valresultat proportionerligt. Så är nu inte fallet i den kanske viktigaste beslutande instansen i Strängnäs kommun. Och det sker med alla inblandades goda minne vilket får en att undra hur mycket de värdesätter demokratin i beslutande frågor om Strängnäs framtid. 

Kommunstyrelsen är en alltför viktig arena för att vara experimentunderlag för politiker med egenintresse och stor vilsenhet i de politiska sympatierna. Sorgligt nog verkar vi vara de enda att tycka det. 

Jan Eriksson (SP)
Gruppledare

 

Blocköverskridande arbete inget nytt i Strängnäs

Sin vana trogen så lämnar Gösta Karlsson (C) en debattartikel som förmedlar en känsla av att fler frågor väcks än vad svar ges. Min fria tolkning är någon form av implikation att (C) i Strängnäs har varit pionjärer i ett blocköverskridande arbete. Det är en i så fall en uppfattning som inte jag delar, men det är kul att tanken om blocköverskridande arbete i alla fall har väckts hos vissa företrädare för (C). 

Till viss del är jag benägen att hålla med att gränserna sakta börjar suddas ut i Strängnäspolitiken. Fler och fler beslut tas i samförstånd mellan allians och opposition men framför allt så finns det en ökad förståelse och respekt mellan alla partier, vilket har bidragit till många bra beslut för bästa samhällsnytta. 

Detta är ju något som Strängnäspartiet haft som ledstjärna sedan vi bildades i början av 90-talet så vi tackar för det erkännandet från (C), om än 20 år för sent. Vår politik präglas -som alltid- av att fokusera på sakfrågor och inte personer. Att ta beslut för största möjliga samhällsnytta. Att alla idéer, förslag och lösningar som gynnar Strängnäs kommun är värda att diskuteras oavsett i vilket parti de har sitt ursprung. 

Dock bör kanske inte gränserna suddas ut helt. Vi tror att någon form av grundideologi eller grundläggande värdering är nödvändig och kommer alltid att finnas. Därmed inte sagt att en ideologi måste ha en politisk kompass. Se t ex på (Mp) som har sin ideologi i miljöfrågor utan att för den skull uttalat stå till höger eller vänster. Tyvärr har de tappat den biten totalt idag enligt vår mening. Likaså (FP) och (S) som verkar brottas med en identitetskris eller kanske bara ett generationsskifte. Med detta sagt vill vi betona att förändring i allmänhet bara är positivt.

 Även vi i SP har gått igenom och står fortfarande inför stora förändringar. Vi har fortfarande vår ideologi 100 % lokalt och arbetar gärna i frågor och idéer från alla med grundläggande demokratiska och humanistiska värderingar. Som ett lokalt parti ser vi en stor fördel och styrka i att kunna agera på endast kommunal nivå utan att behöva vara toppstyrda från en riksorganisation. 

Dock lämnar debattartikeln en lite fadd eftersmak om raljerandet av det ”dämpade tonfallet” från (M) och ”framgången” för (C) i valet. Det är klart att ett parti (M) som ökar mest av alla och blir med stor marginal det största partiet, manövreras bort från möjligheten att bilda majoritet. Istället bildar ett parti med hygglig framgång (C) majoritet med partier som backar katastrofalt (S, FP). Givetvis står det alla fritt att söka konstellationer men majoriteten i Strängnäs idag är långt ifrån valresultatet och kommuninvånarnas önskan. För att citera Gösta Karlsson själv så kan man väl i vänlighetens namn och kanske i bästa fall kalla det ”en form av demokrati”… 

Men det är inget att älta nu, utan bara att konstatera faktum. För det är ju ändå så att alla partier arbetar för kommunens bästa, dock med olika vägar dit. Och som oppositionsparti är det vår skyldighet att kritisera. Att formulera samt ge och ta kritik, både bra och dålig, är utvecklande för alla. Oavsett om det är en enskild politiker, ett parti eller ett block.

Jan Eriksson, gruppledare för Strängnäspartiet 

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL