Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Infomöte om skolan utan svar.

En liten kort rapport och reflektion från gårdagens infomöte i Paulinska aulan där Strängnäspartiets ordförande/BUN-ledamot Niklas Strömberg och gruppledare Jan Eriksson var närvarande. 

Mötet började med info från förvaltningen kring bakgrunden av hur detta kom till vilket genast väckte vidare frågor. Detta startades för cirka ett år sedan med direktiv från politiskt håll enligt vilket sedan skickades vidare till rektorerna som har kommit med förslag och synpunkter som sedan vidare har utarbetats av förvaltningen.

Grundskolechefen Andreas hade ett längre inlägg från grundskolans behov nu och i framtiden, och det var många kanske och "jag/vi tror" formuleringar från honom som gjorde att stämningen piskades upp. Dock kan vi hålla med om att en återgång till F-3, 4-6, 7-9 dvs ”gamla” låg-, mellan-, och högstadiet är önskvärd med tanke på pedagogik och nationella prov. Men en sådan uppdelning kräver också ändamålsenliga lokaler.

Sedan fick de olika rektorerna komma till tals. Just Paulinskas rektor fick många frågor och kommentarer från föräldrar om att klimatet inte passade för yngre elever. På Paulinska var det också många "tror och kanske" framförallt angående lokallösning och rastgård mm.

Man verkar överhuvudtaget inte ha klart för sig vad det är man behöver bygga till eller vad detta kan kosta. I stort sett alla skolor som berörs av detta kommer behöva extra resurser (t.ex ombyggnationer eller anpassningar mm) och detta har man ännu inte sett över till fullo. Detta plus de redan faktiska kostnaderna för renoveringar av Vasaskolan och Paulinska gör att kostnaderna är ett frågetecken.

Alltså ska beslut tas över en ny skolorganisation vars kostnader som tillkommer är väldigt oklara vilket känns lite oroligt. Det känns lite som ett nytt ”Campusprojekt” är i uppseglande. Har man hållit på med detta så pass länge som ett år så bör man ha någon form av plan för ekonomin och lokallösning/anpassning.

Många frågor handlade om hur man ska ta sig till skolan från t.ex Finninge och Ulvhäll. Cykel var ju ett givet svar från förvaltningen vilket väckte en del ilska. Vi tycker också att den inställningen låter illa ur trafiksäkerhetssynpunkt. T ex så uttrycker Folksam en klar oro över cyklande barn i trafiken, en oro som vi delar. Förvaltningen menade också på att de är medvetna om de rekommendationer som finns för barn i trafiken (http://trafiksakerhet.folksamblogg.se/2009/09/22/curlingforaldrar-sta-pa-er/) men har gjort bedömningen att det är tillräckligt säker cykelväg från t ex Finninge till Vasa.

Det var inte många frågor som fick tydliga svar denna kväll. Många föräldrar ställde frågan om när de har fått chansen att tycka till om förslaget. Denna fråga kom upp många, många gånger under kvällen och fick heller inget tydligt svar.

I fullmäktigestyrelsen arbetar vi mycket med medborgardialogen och hur den kan förbättras. Vi tycker att detta är ett skolexempel på dålig medborgardialog. Det finns lyckade exempel på bra medborgardialog, t ex under detaljplanearbetet för Visholmen. Varför inte dra lärdom av det när man ska sjösätta en sådan här stor och omfattande ändring?

Jan Eriksson & Niklas Strömberg
Strängnäspartiet

 

En cynisk inställning om skolan

Politiken i Strängnäs har den senaste tiden glädjande nog präglats av en öppen och konstruktiv dialog mellan politiker (till exempel samsyn i kommunstyrelsen på att utöka antalet kommunala sommarjobb) men även mellan politiker och medborgare (till exempel arbetet med detaljplanen för Visholmen).

När det nu i frågan om skolans omorganisation bedrivs en bra oppositionspolitik som består av saklig kritik och egna konstruktiva motförslag så kallas det av Fredrik Lundgren (FP) för oansvarigt och ett medialt utspel. Det är ingenting annat än en cynisk inställning som förkastar vikten av ett konstruktivt politiskt arbete och en bra medborgardialog.

Det är sant att vi lever i en föränderlig värld. Men förändring behöver inte tillämpas på allt, i synnerhet inte skolan. Framgång i alla organisationer präglas oftare av långsiktighet, stabilitet och tydliga mål än av förändringar.

De senaste undersökningarna visar att avgångsbetygen har sjunkit för årskurs nio i Strängnäs kommunala skolor medan de stigit för friskolorna. Detta vågar vi påstå är en direkt följd av den tidigare flyttkarusellen i och mellan de kommunala skolorna, en arbetsro och stabilitet i friskolorna och ett exempel på att förändring inte kanske alltid är bra.

Ett ytterligare problem är att det i dag verkar saknas en helhetssyn mot övrig samhällsplanering. Till exempel har området runt Vallbyvägen skövlats för bostadsbyggande. I sin tidiga tanke en bra idé med en god helhetssyn eftersom det fanns ett par förskolor alldeles runt knuten och en lågstadieskola ett par hundra meter bort.

Nu är en förskola nedlagd och en lågstadieskola är ersatt med en busshållplats. Vilka lockas nu hit? Att döma av antalet sålda tomter inte speciellt många.

Vi är väl medvetna om att Strängnäs sitter med för mycket lokaler. Men det måste finnas andra sätt att lösa det än att ständigt låta barnen få ta konsekvenserna av dålig politik. Om nu förslaget som ligger är det bästa (och enda) som finns nu, varför inte ta till sig och utvärdera andra förslag?

Det är dags att Fredrik Lundgren lever upp till det han sa när han tillträdde. Nämligen att skolan ska betraktas på ett näst intill heligt sätt, elevernas kunskapsutveckling ska stå i centrum samt att skolan ska ses som en konkurrensfördel för familjer som funderar på att flytta hit.

Strängnäspartiet stödjer därför att det liggande motförslaget från (M) med stöd av övriga oppositionen också utreds och ställs mot det befintliga. Ett bra och konstruktivt politiskt arbete samt en bra medborgardialog måste vara värt mer än en trolig Pyrrhusseger för majoriteten.

Jan Eriksson
Gruppledare Strängnäspartiet

Niklas Strömberg
Ledamot BUN Strängnäspartiet

Publicerad 2 september 2011

 

 

Kerstin Falén

Kerstin Falén har efter en tids sjukdom gått bort. Inom Strängnäspartiet har vi under tjugo år fått ta del av Kerstins politiska engagemang, kloka idéer och mycket stora sociala patos.

Kerstin var en av de allra första medlemmarna i Strängnäspartiet och en av grundläggarna av partiets politiska visioner.

Kerstins första politiska uppdrag var i Kommunfullmäktige där hon först var ersättare och sedan ledamot mellan åren 1994 – 1998 och i Kommunstyrelsen där hon var ersättare 1997 – 1998.

För Kerstins del var hennes engagemang i de sociala frågorna de viktigaste och då framförallt gällande de äldres villkor. Hon hade ju sin civila bakgrund som socionom att luta sig emot och var en respekterad och kunnig politiker i kommunens socialnämnd.  Under åren 1995 – 1998 och 2008 – 2009 var Kerstin Strängnäspartiets representant i socialnämnden. 

Vi sörjer verkligen att en så engagerad, klok och empatisk människa och vän som Kerstin nu gått ur tiden.

Ditt minne är hos oss alla.


Strängnäspartiet genom
Erik Berg, Håkan Bertilsson och Staffan Kullengren

 

 

Våga prioritera i Strängnäs

Artikeln nedan publicerades i EK/ST 18/7-2011 i en redigerad version. Här publicerar vi den i sin helhet.

Under senaste mötet för kommunfullmäktige i Strängnäs klubbades en budget för 2012, som är mycket snäv, för att inte använda sossarnas eget uttryck: "brutal". Brutal är den i den meningen att återigen så får kommunens största problemområde, skolan, inte de ekonomiska resurser den behöver för att vända en negativ trend.

Oppositionen med M, SP, KD, MFP och V protesterade vilt. Vi visade alla en gemensam syn i att skola och äldreomsorg behöver mer resurser. Majoriteten C, FP, S och MP ville hellre satsa en större summa pengar på den kommunala administrationen i form av t ex konsulter, chefsutbildningar m.m. Det är en för oss svårbegripligt kall inställning till barn och äldre, men även till all personal inom skola och äldreomsorg.

Nu antogs dock budgeten av majoriteten och det beslutet lär inte rivas upp hur mycket det än stormar. De "lovar" att det kommer att avsättas 100 miljoner kronor i en satsning på att renovera skolor. Det kan ju tyckas vara positivt, men många undrar varför inte kommunens fastighetsbolag, SFAB, har underhållit dessa lokaler löpande.

Vi tycker att man bör ompröva beslutet att öronmärka 100 miljoner till renovering av skolor. Våga prioritera! Håll hård koll på projektet och låt det kosta max 50 miljoner, och låt resterande 50 miljoner gå till den pedagogiska verksamheten. Det är där pengarna mest behövs.

Vidare så föreslår vi att man öronmärker ett antal miljoner för särskilda insatser till just skola och äldreomsorg.  Kommunstyrelsen har redan i år en buffert för särskilda insatser och det krävs bara en samsyn för beslut. Vi är beredda att ansvarsfullt medverka till en sådan samsyn.

För både MFP och SP är det grundläggande att alltid prioritera skolan, men det är nu särskilt angeläget. Efter flera år i en negativ spiral av hårda nedskärningar är smärtgränsen passerad. Vissa ansvariga politiker hävdar att skolans kvalitet är god och att de enda problem de ser är lokalerna, men kostsamma ombyggnader och prövande flyttningar av hela skolor löser inte de allvarliga problem som finns i skolornas vardag.

Faktum är att antalet lärare minskat drastiskt från en redan låg nivå, från 8,4 till 7,3 per 100 elever på bara tre år. Denna sänkning av lärartätheten har tvingat fram att många klasser fått splittras och nya, mycket stora klasser har bildats.

Självklart har därmed möjligheterna att bedriva kvalitativ undervisning försämrats, även om det tar några år innan det går att avläsa i sjunkande betyg.

Faktum är att skolförvaltningens kvalitetsredovisning för 2010 visar att då andelen lärare nu sjunkit under rikssnittet visar enkätsvar från barnen att de märker av den minskade vuxennärvaron.

Självklart har därmed också möjligheterna att som elev bli sedd, förstådd och uppskattad minskat. Allt färre elever uppger att de känner sig trygga, enligt de enkäter som gjorts av skolorna. Var tredje elev uppger att om de mobbas är det ingen vuxen som har tid att ingripa, och var femte svarar att om de har problem finns det ingen vuxen att tala med.

Faktum är att det går nästan 40 barn per vuxen på fritidshemmen. Då är det, som även EK:s ledare påpekat, inte längre tal om pedagogisk verksamhet utan i bästa fall förvaring.

Självklart är det då att det är viktigt för förvärvsarbetande barnfamiljer att även barnomsorgen fungerar. Det kan den inte sägas göra i Strängnäs.

Dessa fakta gör det omöjligt för oss att blunda. Det är hög tid för alla att öppna ögonen och gå från ord till handling! Allt går, bara man vill och vågar prioritera. Det är inte konsulter eller verksamhetschefer som idag stakar ut Strängnäs framtid.  Det är i första hand barnfamiljerna.

Låt oss inte svika dem utan våga prioritera dem när behovet är som störst. Och det är nu.

Jan Eriksson, Strängnäspartiet
Dag Bremberg, Mariefredspartiet

 

 

Det handlar om sakfrågan...

Det har kommit till vår kännedom att debattens vågor angående den här publicerade artikeln har gått höga på både bloggar och Facebook. Vi vill därför förtydliga att det för oss faktiskt är ointressant vilka personer det handlar om. Visst hade vi kunnat skriva ut namnen på de personerna men till vilken nytta? Vi vill fokusera på sakfrågor och inte personer, det är sakfrågan i det hela som är viktig. Artikeln är baserad på sanna fakta men ändå vill människor läsa in både konspirationer och härskartekniker.

 

Fakta är att Strängnäspartiet fick 3 mandat i senaste valet. Sammansättningen i styrelser och nämnder ska enligt kommunallagen spegla ett valresultat proportionerligt. Så är inte fallet idag. Detta medför att de personer som röstade på Strängnäspartiet i senaste valet inte kan få sina röster hörda i den kanske viktigaste beslutande instansen i Strängnäs kommun, Kommunstyrelsen. Det ÄR ett demokratiskt problem.

 

Jan Eriksson

Gruppledare

 

Obalans i Strängnäs kommunstyrelse

Strängnäspartiets (SP) mandat för den oppositionella sidan i kommunstyrelsen har för tredje gången detta halvår begåvats med en ny politisk färg. 

Den av SP-gruppen valda företrädaren begärde tidigare i år sitt utträde ur partiet, vägrade lämna sin plats i KS och deklarerade sig själv oberoende. Nu har samma företrädare, fortfarande subventionerat av Strängnäspartiets mandat, valt att bli medlem i Folkpartiet (FP) som sitter i majoritetsställning. Fördelningen 7-6 är nu plötsligt 8-5 till majoritetens fördel i KS. 

Det är ett agerande som onekligen väcker en del frågor. Vilken politik är tänkt att föras på SP:s mandat? Knappast SP-politik eftersom de inte kan återbesätta den platsen på grund av företrädarens vägran att frivilligt lämna platsen samt en vilja att sätta sitt eget intresse framför väljarnas. En oberoende politik? Knappast det heller, nu är ju företrädaren medlem i FP. En FP-baserad politik? Det torde ju bli det enda utfallet, hur kommer det annars att uppfattas? Och det är just det här som skapar obalansen. 

Kommunstyrelsens ordförande, oppositionsrådet samt FP:s ledning reagerar alla med tystnad. Vi vet inte ens om de tycker att det är bra, dåligt eller helt egalt. Tycker de att det är bra eller egalt är det oroväckande. Tycker de att det är dåligt bör man agera snarast. Men ingen reaktion har kommunicerats eller på annat sätt noterats.

Sammansättningen i styrelser och nämnder ska enligt kommunallagen spegla ett valresultat proportionerligt. Så är nu inte fallet i den kanske viktigaste beslutande instansen i Strängnäs kommun. Och det sker med alla inblandades goda minne vilket får en att undra hur mycket de värdesätter demokratin i beslutande frågor om Strängnäs framtid. 

Kommunstyrelsen är en alltför viktig arena för att vara experimentunderlag för politiker med egenintresse och stor vilsenhet i de politiska sympatierna. Sorgligt nog verkar vi vara de enda att tycka det. 

Jan Eriksson (SP)
Gruppledare

 

Blocköverskridande arbete inget nytt i Strängnäs

Sin vana trogen så lämnar Gösta Karlsson (C) en debattartikel som förmedlar en känsla av att fler frågor väcks än vad svar ges. Min fria tolkning är någon form av implikation att (C) i Strängnäs har varit pionjärer i ett blocköverskridande arbete. Det är en i så fall en uppfattning som inte jag delar, men det är kul att tanken om blocköverskridande arbete i alla fall har väckts hos vissa företrädare för (C). 

Till viss del är jag benägen att hålla med att gränserna sakta börjar suddas ut i Strängnäspolitiken. Fler och fler beslut tas i samförstånd mellan allians och opposition men framför allt så finns det en ökad förståelse och respekt mellan alla partier, vilket har bidragit till många bra beslut för bästa samhällsnytta. 

Detta är ju något som Strängnäspartiet haft som ledstjärna sedan vi bildades i början av 90-talet så vi tackar för det erkännandet från (C), om än 20 år för sent. Vår politik präglas -som alltid- av att fokusera på sakfrågor och inte personer. Att ta beslut för största möjliga samhällsnytta. Att alla idéer, förslag och lösningar som gynnar Strängnäs kommun är värda att diskuteras oavsett i vilket parti de har sitt ursprung. 

Dock bör kanske inte gränserna suddas ut helt. Vi tror att någon form av grundideologi eller grundläggande värdering är nödvändig och kommer alltid att finnas. Därmed inte sagt att en ideologi måste ha en politisk kompass. Se t ex på (Mp) som har sin ideologi i miljöfrågor utan att för den skull uttalat stå till höger eller vänster. Tyvärr har de tappat den biten totalt idag enligt vår mening. Likaså (FP) och (S) som verkar brottas med en identitetskris eller kanske bara ett generationsskifte. Med detta sagt vill vi betona att förändring i allmänhet bara är positivt.

 Även vi i SP har gått igenom och står fortfarande inför stora förändringar. Vi har fortfarande vår ideologi 100 % lokalt och arbetar gärna i frågor och idéer från alla med grundläggande demokratiska och humanistiska värderingar. Som ett lokalt parti ser vi en stor fördel och styrka i att kunna agera på endast kommunal nivå utan att behöva vara toppstyrda från en riksorganisation. 

Dock lämnar debattartikeln en lite fadd eftersmak om raljerandet av det ”dämpade tonfallet” från (M) och ”framgången” för (C) i valet. Det är klart att ett parti (M) som ökar mest av alla och blir med stor marginal det största partiet, manövreras bort från möjligheten att bilda majoritet. Istället bildar ett parti med hygglig framgång (C) majoritet med partier som backar katastrofalt (S, FP). Givetvis står det alla fritt att söka konstellationer men majoriteten i Strängnäs idag är långt ifrån valresultatet och kommuninvånarnas önskan. För att citera Gösta Karlsson själv så kan man väl i vänlighetens namn och kanske i bästa fall kalla det ”en form av demokrati”… 

Men det är inget att älta nu, utan bara att konstatera faktum. För det är ju ändå så att alla partier arbetar för kommunens bästa, dock med olika vägar dit. Och som oppositionsparti är det vår skyldighet att kritisera. Att formulera samt ge och ta kritik, både bra och dålig, är utvecklande för alla. Oavsett om det är en enskild politiker, ett parti eller ett block.

Jan Eriksson, gruppledare för Strängnäspartiet 

 

Odemokratisk hantering av aulafrågan

Debattens vågor angående Paulinska skolans aula har gått höga i Strängnäs.  Det är många som nu har ifrågasatt rimligheten i ombyggnadsplanerna. Vi som är folkvalda politiker vet inte ens hur planerna har tagits fram och vilka som varit med och tagit beslut. Att kommunfullmäktige en längre tid har letat efter en ny plenisal är ingen nyhet, utan själva grundfrågan. Detta uppdrag låg på den tidigare demokratiberedningen, som lades ner efter valet och ersattes av fullmäktigestyrelsen

Det som demokratiberedningen kom fram till enligt protokollförda sammanträden var att i april 2010 föreslå fullmäktige att besluta att lösa frågan genom att bygga om Gyllenhjelmssalen i kommunhuset. Detta förslag antogs också av fullmäktige i augusti 2010.  Men efter valet hände något. I december tycks förvaltningen ha inlett planerna på att istället bygga om Paulinskas aula, en idé som prövats tidigare, men som alltså inte var demokratiberedningens och fullmäktiges beslut. Diskussionerna om Paulinska som sessionssal finns inte i något protokollfört möte under hela 2010. Det nämns inte ens förrän i december 2010 när dåvarande ordförande i demokratiberedningen avrapporterar beredningens arbete till fullmäktiges nya ordförande. 

Demokratiberedningen är som sagt idag avskaffad och kan inte ge uppdrag till någon.  I den var det framför allt möjligheterna att skaffa mobil, teknisk utrustning som diskuterades och beslutades. Den politiska instans som idag ska ha frågan på sitt bord är fullmäktigestyrelsen, som hittills bara fått en mycket kort och muntlig rapport av ordföranden. Varför följs inte tagna beslut? När övergavs planerna på att bygga om i kommunhuset och varför? Vem eller vilka tog beslutet att fokusera på Paulinska? I vilka politiska instanser har detta ärende behandlats sedan december 2010? Den sista frågan är lätt att svara på: i varje fall inte i de instanser som bör ta beslut i frågan.

Med tidigare dåliga erfarenheter i bagaget så vill vi inte gärna tro att vi än en gång har tjänstemän och politiker som agerar på egen hand utan att förankra och se till att beredning och beslut sker på rätt sätt i den politiska organisationen.  I den projektbeskrivning som skrivits av en tjänsteman så finner man att i denna fråga så har en styrgrupp med två politiker samt tjänstemän bildats. Hur och var det beslutet tagits är oklart för oss. Vi anser att frågan om fullmäktiges sammanträden och dess lokaler absolut är en fråga som måste hanteras av fullmäktige och dess beredningsorgan. Demokrati- och kostnadsaspekterna är för viktiga för att vi folkvalda ska släppa denna fråga till en ”styrgrupp”.

När en utredning av alternativen gjorts och ställningstagandet är klart så kan vi dock överlåta frågan om genomförandet på förvaltningen. Denna gång blev det inte rätt från början vilket har framgått med all önskvärd tydlighet. Då får man göra ett omtag, vilket kommunledningen nu tycks ha insett.

Gör rätt från början den här gången!  

Jan Eriksson (SP)
Dag Bremberg (MfP)

Ledamöter i Strängnäs kommunfullmäktige

 

 

Ny ordförande i Strängnäspartiet

På Strängnäspartiets årsmöte den 27/2 valdes Niklas Strömberg enhälligt till ny ordförande i Strängnäspartiet.

Vi önskar Niklas lycka till i sin nya roll, som han kombinerar med sitt uppdrag i Barn- och utbildningsnämnden.

Styrelsen i sin helhet:

Ordförande
Niklas Strömberg

Vice ordförande
Jan Eriksson

Sekreterare
Erik Berg

Kassör
Pirkko Björklund

Ledamot
Ludmila Holm

Suppleant
Marie Ollman

Suppleant
Oscar Sandberg

 

Anförande i KF:s budgetdebatt 13 december av Erik Berg

Strängnäspartiet står för en ansvarsfull och konsekvent linje i den ekonomiska politiken i Strängnäs kommun. 

Vi har i opposition trots ett, i stort, obefintligt stöd från tjänstemannasidan lagt fram ett antal skuggbudgetar under flera års tid och detta ofta tillsammans med moderaterna och kristdemokraterna.  Detta sker nu även inför budget 2011. 

Vi lägger ett besparingsförslag på administrationen dvs på kommunstyrelsen.Vi tycker att en effektivisering och rationalisering på mindre än 10  % är mycket acceptabel. Det handlar om 8 mkr. 

Det gäller att satsa våra skattekronor där dom gör mest nytta och det gör dom inte på ökade politiska arvoden eller arvoden till konsulter, detta bara som två exempel.  

Sedan är det naturligtvis upp till kommunchefen att inom sin egen ram bestämma vad som skall effektiviseras eller rationaliseras. Vi politiker pekar på ”vad” som skall göras och tjänstemännen ”hur” detta skall effektueras.  

Vi satsar dessa pengar på skolans lägre stadier genom en höjd elevpeng. Detta gör att pengarna kan användas till lärarnas kompetensutveckling eller till tex undervisningsmaterial. En laptop till alla på Thomasgymnasiet tex vore ju en stilla nåd att bedja om.  

Vidare en satsning på kulturskolans verksamhet med ungdomar i avsikt att minska ungdomarnas utanförskap, naturligtvis även i kommundelarna, allt för att om möjligt följa Strängnäspartiets motto ”tidig insats – trygga barn” 

Samarbetet mellan skolan – socialkontoret – arbetsförmedlingen – idrottsföreningar – kyrkan – polisen m.fl. skall förbättras och effektiviseras också allt för att försöka minska ungdomarnas utanförskap. 

Vi tillför resultatet 3,2 mkr för att åtminstone symboliskt börja avbetalningen på kommunens gigantiska låneskuld.

En mycket viktig politisk markering är att vi vill öka personaltätheten på våra äldreboenden. Med en satsning om ca 3 mkr så bedömer vi att personaltäthet kan ökas så att det gör skillnad.  

Vi anser, just nu, att denna satsning skall tas inom socialnämndens nuvarande ram då den pekar på ett överkott på mer än 3 mkr. 

Skulle så inte bli fallet är åtminstone vi i Strängnäspartiet beredda att ta denna summa från resultatet och då naturligtvis med de konsekvenserna som detta innebär. 

Då det gäller våra kommunala bolag vill jag peka på följande: För SEVAB är det viktigt att satsa på kärnverksamhet och skära bort sådant som inte ingår eller borde ingå. Kärnverksamheten är i min värld, i första hand, värme, vatten och också el, men då bara delar av elverksamheten. 

Hur framstående SEVAB är inom området bredbandband, tycker jag med all önskvärd tydlighet framgår av dagens Strengnäs Tidning. 

Vad avser kostnaderna för bla vatten är dessa genant höga. Då det gäller vattentaxan så är vi nästan Sverigehögst, det måste vara ett tydligt ägardirektiv om att så skall det inte förbli. Här borde målet vara bland de 100 billigaste i Sverige inom något eller möjligen några år. 

Någon utdelning till kommunen är inte aktuellt de närmaste åren för det gäller att få upp soliditeten.  

Vad avser Bostadsbolaget så gäller målen, högre soliditet, bra underhåll och låga hyreshöjningar. Detta låter lite som tulipanaros men är ett tydligt ägardirektiv och något rejält att jobba efter för bolaget och dess styrelse. 

För Fastighetsbolaget skall försäljning av outnyttjade delar prövas kontinuerligt. 

Systemet med försäljning och sedan återhyrning som har genomförts på bred front och tydligen åter är aktuellt för SEVAB del är ett mycket tveksamt system. 

Detta påminner lite om vad förre ordföranden i fullmäktige brukade säga: ”det är varmt och skönt i början” 

 

Rapport från KF 22 november 2010

Detta var det första riktiga fullmäktige på den nya mandatperioden 2010-2014.

Det var också första mötet för våra numera 3 ordinarie fullmäktigeledamöter. Margit Urtegård, Jan Eriksson och undertecknad Erik Berg, vidare var även vår förste ersättare Niklas Strömberg med. 

Sedvanliga punkter som preludium och snart nog punkten ”frågor från förtroendevalda” där ställde jag upp frågan om när kommer webradio sändningarna från Fullmäktige igång igen?  Svaret gavs av dels KSO Jens Persson och Fullmäktiges nya ordförande Lotta Grönblad att det kommer att ske ”snart”.

Så har man sagt sedan 2008 då det ursprungligen fattades beslut om att sända på nätet via hemsidan. All utrustning finns så det är bara att ”koppla ihop” det hela och starta, mindre än en timmes arbete – här finns kanske plats för olika konspirationsteorier! 

Därpå följde punkten ”Ny politisk organisation” där det blev en rejäl debatt där både Margit och jag var uppe i talarstolen flera gånger. Vi kritiserade förslaget bla utifrån ekonomiska orsaker, då majoriteten förslår en kraftig höjning av vissa arvoden som över tiden blir många miljoner i satsning på olika politiker i stället för tex skolan eller vården.

Vi kritiserade också förslaget som varande gammalmodigt och utan nytänkande, med i stort bara kosmetiska justeringar av den gamla nämndorganisationen.

”Det bidde en tumme, men en dyr tumme” var mitt betyg.

Strängnäspartiet liksom flera andra partier valde att inte delta i besluten en markering av vårt missnöje med majoritetens förslag. Jag meddelade också från talarstolen att Strängnäspartiet kommer att återkomma med motioner för att försöka få en mer modern utveckling och en mer ”slimmad” politisk organisation. 

Skattesatsen beslöts vara oförändrad 21,73 vilket Strängnäspartiet biträdde. 

Ett antal motioner avhandlades också där Strängnäspartiet hade två stycken: 

  1. Jämställdhet inom förskolan som vann bifall och innebär i stort att kommunen skall försöka få fler män anställda som förskolelärare inom förskoleverksamheten.
  2. Stöd och utveckling för barn och ungdomar med utåtagerande beteende som tyvärr inte bifölls av någon outgrundlig anledning.

Motionen var från april 2010 och hade redan genomförts under sommaren och tidig höst bla genom skapandet av den nya ungdomsgården Mikaelsgården.  Strängnäspartiet har under många år drivit och haft devisen ”Tidig insats – Trygg utveckling” eller ”Tidig insats – Trygga barn” som motionens bärande idé beskriver.

Allt handlar om samverkan mellan förskola, skola, socialkontor, idrottsföreningar, polis, kyrkor, föräldrar m.fl. Detta för att kunna fånga upp barn och ungdomar med problem och dessutom kunna erbjuda en meningsfull fritid. 

 

Erik Berg

 

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL