Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Varför ska kommunens hyresgäster betala för kulturdagen?

Visst är det glädjande att Strängnäsborna verkar få sin kulturdag trots allt. Men vi tycker inte att det är hyresgästerna i Strängnäs Bostads AB (SBAB) som ska betala för den.

SBAB går enligt ett beslut in och betalar 150 000 kronor för Strängnäs kulturdag 2017. Beslutet togs i första hand av majoriteten i SBAB:s presidium samt av bolagets vd. Senare har även kultur- och fritidsnämnden godkänt detta beslut.

Det vi i första hand finner märkligt med ärendets hantering sammanfattas i följande fem frågor:

1. Varför ska en viss grupp människor (SBAB:s hyresgäster) betala en kulturdag för hela kommunen?

2. Varför kan inte kultur- och fritidsnämnden finansiera kulturdagen själva? Kostnaden motsvarar 0,4 procent av deras budget för 2017 – en budget som dessutom får ett tillskott med cirka en miljon kronor från 2016. Majoriteten har också haft alla möjligheter att få med denna lilla kostnad inför antagandet av budget och årsplan för 2017.

3. Är det rimligt att SBAB tar kostnaden för kulturdagen, när bolaget samtidigt har ett lånebehov på 20 miljoner kronor för 2017? Frågan är extra relevant när prognosen pekar på att Strängnäs kommun för 2016 får ett överskott på 46 miljoner kronor, vilket är 28 miljoner kronor bättre än förväntat. Av kommunstyrelsens budget på 113 miljoner kronor utgör kulturdagens kostnad 0,1 procent.

4. Varför gick SBAB:s presidium över styrelsens huvuden? Beslutet togs primärt av ordförande och vice ordförande samt bolagets vd. Övriga i styrelsen informerades via mejl när beslutet redan var taget. Det hela var inte ens föremål för ett per capsulam-förfarande.

5. På vilket sätt skapar detta mervärde åt hyresgästerna i SBAB?

Hanteringen av ärendet visar tyvärr att det fortfarande lever en form av osund fixarmentalitet i kommunens styrande majoritet.

 

Vill (M) och (S) sälja ut Visholmen?

Debattartikel publicerad i Strengnäs Tidning 2016-12-03

Frågan är berättigad då vi i Strängnäspartiet har fått oroväckande signaler om att så är fallet. Men först en tillbakablick:

Den med gott minne kommer ihåg att under förra mandatperioden startades ett detaljplanearbete för Visholmen. Stora workshops hölls där alla medborgare, stora som små, fick komma till tals. Fram utmejslades en vision om ett framtida Visholmen som ska bli allas vardagsrum, en plats för kultur och aktiviteter och fritt från privata bostäder. Alla synpunkter kokades ner i en detaljplan, som mycket riktigt visar på ett Visholmen där allmänheten kan njuta av kultur och fritid. Planen finns att läsa på kommunens hemsida. Så långt är allt väl.

Men vi i Strängnäspartiet har fått oroväckande signaler att majoriteten M och S har andra planer än de officiella för Visholmen! Vi har av flera av varandra oberoende källor fått berättat för oss att majoriteten planerar att exploatera och sälja mark på Visholmen för privat bostadsbyggande. Motivet till detta ska vara att frigöra kapital för andra investeringar.

Detta är i så fall djupt oroande och störande av många anledningar. Den främsta är givetvis att majoriteten går tvärt emot Strängnäsbornas önskemål och vision om ett Visholmen tillgängligt för alla. De går emot sin egen majoritetsförklaring om att Visholmen ska utvecklas till ett attraktivt besöksmål för alla. Vidare så går man också bakom ryggen på alla Strängnäsbor genom att inte hantera detta på ett öppet sätt. Skendemokrati helt enkelt. Vi måste få ett slut på den osunda fixarmentalitet som har blivit rådande i Strängnäs kommun och respektera de demokratiska processerna.

Strängnäspartiet kommer aldrig tillåta annat än att Visholmen fortsätter vara Strängnäs gröna lunga. En puls för fritids- och kulturaktiviteter, fri från bostadsbebyggelse och en plats som utvecklas varsamt. Vi hoppas att (M) och (S) i Strängnäs delar vår syn och därmed kraftfullt dementerar rykten om tankar på att exploatera mark på Visholmen.

För Strängnäspartiet,

Jan Eriksson

Gruppledare och KF-ledamot

 


 

Strängnäspartiets slutreplik om Kungstornet

Slutreplik publicerad i Strengnäs Tidning den 22 november 2016:

Efter att ha granskat alla diarieförda handlingar som finns kring Kungstornet, är vi i Strängnäspartiet än mer övertygade om att hanteringen av ärendet lämnar en hel del att önska.

Först och främst kan vi konstatera att ärendet faktiskt passerat en berörd nämnd. I september 2015 biföll en oenig teknik- och servicenämnd ett e-förslag om att bygga ett utsiktstorn på Långberget. Detta visar sig dock vara det enda beslut som några folkvalda varit inblandade i. Förslaget bifölls under förutsättning att samhällsbyggnadsnämnden även beslutade bifalla bygglov och den byggnadstekniska utformningen av tornet. Ett beslut om bygglov finns, men det är inte fattat av samhällsbyggnadsnämnden. Istället har det tagits på tjänstemannanivå – ett halvår innan teknik- och servicenämnden fattade sitt beslut. Huruvida bygglovet även omfattar de reklam-/sponsorskyltar, som enligt planerna ska sitta på tornet under tre års tid, är dock oklart.

Beslutet att på Långberget bygga ett tio meter högt utsiktstorn har alltså fattats av sex nämndledamöter och en tjänsteman. Vare sig kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige – kommunens högsta beslutande församling – har haft frågan uppe för beslut. Det beslut som teknik- och servicenämnden fattat innebär dessutom att det färdigbyggda Kungstornet doneras till kommunen. Enligt uppgift kommer det därefter kosta skattebetalarna 50 000 kronor per år i underhåll, pengar som givetvis måste tas från annan drift. Är detta vad Strängnäsborna vill?

Vi i Strängnäspartiet anser fortfarande att detta inte är en tillfredsställande hantering. Beslut om att exploatera ett för Strängnäsborna viktigt naturområde, som dessutom innebär ökade utgifter och en förändrad stadsvy, kan inte fattas så lättvindigt. När det kommer till sådant som rör våra gemensamma ytor måste beslut givetvis fattas i de högsta instanserna, med så bred politisk majoritet som möjligt och med respekt för lagar och regler.

Niclas Samuelsson
Strängnäspartiet

 

Kungstornet väcker flera frågor

Debattartikel publicerad i Strengnäs Tidning den 11 november 2016:

 

I Strängnäspartiet har vi intresserat följt replikväxlingen kring det så kallade Kungstornet mellan Mari Bohman (S) och föreningen Kungstornets ordförande Rolf Wallinder. Den senares replik från den 25 oktober väcker tyvärr fler frågor än ger några svar.

För det första ställer vi oss undrande till formuleringen: ”Enligt överenskommelse skall Kungstornet, efter iordningställande, doneras till Strängnäs kommun”. Med vem och hur har denna överenskommelse gjorts? Beslut i en sådan fråga ska rimligen fattas i en eller flera av de berörda kommunala nämnderna (samhällsbyggnadsnämnden, teknik- och servicenämnden samt kultur- och fritidsnämnden), liksom av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Så vitt vi vet har detta inte skett. Det verkar inte heller som att majoriteten kommer att låta det ske.

För det andra: Hur och när har bygglov getts för tornet? För ett sådant måste givetvis finnas innan man börjar bebygga ett centralt beläget naturområde av stort värde för Strängnäs invånare.

En tredje fråga rör den folkliga förankringen. Vill Strängnäsborna verkligen ha ett utsiktstorn, som på sikt kommer att kosta skattepengar för skötsel och underhåll? Eller har de större nytta av att dessa pengar används till att göra Långberget mer tillgängligt, genom att det skapas bättre gångstigar, bättre belysning och fler picknickplatser?

Dessa frågor måste klargöras innan det byggs ett torn på Långberget. Strängnäspartiet välkomnar visserligen privata initiativ som gynnar kommunen. Men beslut ska alltid fattas den formella politiska vägen, med respekt för den demokratiska processen. Tyvärr tycks turerna kring Kungstornet vara ännu ett exempel på det åsidosättande av de demokratiska spelreglerna, som varit och fortfarande verkar vara allt för vanligt i Strängnäs kommun.

För Strängnäspartiet,
Niclas Samuelsson

Ersättare i samhällsbyggnadsnämnden

 

Ny avtalsskandal på gång i Strängnäs!

Strängnäs kommun har en lång och inte speciellt smickrande historia av att teckna långa avtal som till en början har verkat bra men som efter ett tag har visat sig orsaka stora problem. Listan kan göras lång men det som de flesta känner till är bl a Campus och ProMarina.

I Campus sitter kommunen fast i ett avtal som direkt medför att kostnaderna för skollokalerna är så stora att man årligen måste överväga att lägga ner vissa skolor för att få ekonomin att gå ihop.

Vad gäller ProMarina så har kommunens båtägare fått känna på ordentliga avgiftshöjningar utan att ha fått något tillbaka i form av utlovade åtgärder.

Nu avser kommunen att arrendera ut Strängnäs mest attraktiva område under de kommande 15 åren (med option på 5 år) eftersom Restaurang Riva vill investera i en ny byggnad på aktuell plats. Det är inte orimligt att tro att verksamheten säljs vidare efter några år vilket rimligen bör innebära en vinstaffär på några miljoner. Nu börjar varningsklockorna ringa på allvar för oss.

Att en företagare vill investera och utöka verksamheten har vi i Strängnäspartiet inga problem med, då vi är för fri företagsamhet. 
Men nu pratar vi inte fri företagsamhet längre, utan kommunalt riktat stöd till enskild verksamhet. Är det så en kommun ska agera för att stödja fri företagsamhet? Vi tycker inte det.

Hur vet vi att just Riva är mest lämpliga att driva verksamhet här?
Varför erbjuds inte t ex Grekiska TavernanL’oasisSju rum och kökNils grill och bar eller Harrys m fl samma möjlighet att utveckla sin verksamhet på platsen?

Vi lever idag i en värld i snabb förändring. Ska då en kommun verkligen avsäga sig rätten att kunna utnyttja Strängnäs mest attraktiva område för de nästkommande 15 åren? 
Ska Jacob Högfeldt bli nästa kommunalråd att sälla sig till skaran av kommunalråd som tecknar långa och ofördelaktiga avtal för Strängnäs och dess invånare? Allt tyder på det eftersom beslut redan är taget i Kommunstyrelsen. Vi hoppas, för allas skull, att han tänker över detta ett varv till. Eller två.

 

Jan Eriksson, Strängnäspartiet

 

Majoriteten höjer sina egna arvoden!

Tycker du att du har för lite betalt? Vill du ha en löneökning på 25%? Försök gå in till chefen och förhandla det...

Men det går om du är moderat politiker i Strängnäs (nämndordförande) och tycker att ditt arvode är lite för lite i förhållande till det du gör. Dina sjysta majoritetskollegor i både Moderaterna och Socialdemokraterna höjer gärna ditt arvode med 25%.

Detta beslutades på kvällens KF 2015-08-31 under vilda protester från oppositionen. Detta hjälpte föga utan förslaget klubbades igenom.

Det är sånt här som får en tappa lusten att vara fritidspolitiker, om man nu törs säga att man är det längre. Politikerföraktet kommer nå nya höjder.

Tänk er en undersköterska eller ett vårdbiträde som helt plötsligt får fler patienter att vårda, eller en lärare som helt plötsligt får fler elever i klassen. Kan de gå till chefen och hävda en 25%-ig löneökning? Givetvis inte. Kanske 2,5% i bästa fall.

Detta är ett fantastiskt lågvattenmärke av M och S vad gäller förakt för skattemedel och kommunal personal.

 

Jan Eriksson // Strängnäspartiet

 

Helhetsgrepp behövs för Strängnäs skolor

Som kommunal huvudman måste du hela tiden sträva efter att skattepengarna används på bästa möjliga sätt. Att få så mycket skola det bara går att få med de resurser vi gemensamt har.

Skollagens resursfördelning gör det är svårt för små skolor. Som en konsekvens av det fria skolvalet så är varje elev en intäkt. Som intäkt är alla elever lika mycket värda oavsett om de väljer en kommunal skola eller en friskola. Vi kan tycka vad vi vill om denna resursfördelning men det är den vi har att rätta oss efter.

Så intäkterna för eleverna på en skola måste vara större än de kostnader den drar. Detta samband förstår alla och speciellt de som verkar i sina egna företag. Om detta inte balanserar så är det någon annan som måste betala. Det kan vara kunder och leverantörer eller som i skolan – andra elever.

Eftersom skolorna på vår landsbygd är små så påverkar detta samband, det mellan intäkter och kostnader, hur den kommunala huvudmannen fördelar sina resurser. Ett riktvärde för en skola som bär sina kostnader är ca 25 elever per klass och då i två paralleller. En F-3 skola innehåller då minst 200 elever. Om så inte är fallet måste huvudmannen flytta resurser från de skolor som har en god ekonomi till skolor med en sämre ekonomi. Så görs det i dag och det görs på bekostnad av andra elevers möjlighet att få skola för sina medförda intäkter. Därför är frågan om landsbygdsskolornas vara eller inte vara en fråga för oss alla i Strängnäs kommun. Eftersom alla elever berörs.

Som kommunal huvudman måste du hela tiden sträva efter att skattepengarna används på bästa möjliga sätt. Att få så mycket skola det bara går att få med de resurser vi gemensamt har. Den förra majoriteten presenterade att grundskolan förlorar 20 mkr årligen i att inte optimera verksamheten. Det motsvarar 40 speciallärare, som kunde hjälpa våra elever i behov av särskilt stöd. Som ett exempel.

Nu innebär detta resonemang inte att landsbygdsskolorna ska stängas. Små skolor på landet kan spela en viktig roll för lokalsamhället. De föräldrar som vill till ett annat sammanhang med sitt barn kan göra så genom det fria skolvalet. Så vad resultatet blir beror på vad alla i Strängnäs kommun anser, samtidigt som politiken tar sitt övergripande ansvar. Då måste alla kort upp på bordet.

Jag känner en oro över att beslutsunderlaget, inklusive medborgardialogen, blir både för grund och för begränsad. Hela skolsträngnäs måste ingå eftersom allt hänger ihop och alla aspekter måste beaktas – allt från levande landsbygd till fördelning av våra gemensamma skolintäkter. Detta blir omfattande men ingen vill upprepa misstaget med gymnasiets flytt till Campus.

Då blev det både fort och fel. Så låt oss göra det bättre denna gång.

Håkan Bertilsson

Strängnäspartiet

2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden

 

Tack för alla röster!

Strängnäspartiet vill tacka alla er som har mailat oss, ringt oss, pratat med oss och inte minst röstat på oss. Nu tar vi nya tag och börjar så snart som möjligt att mobilisera och satsa hårt inför nästa val 2018.

Och vi hoppas att DU också vill vara med på den resan! Är DU intresserad av att vara med och utforma en bra politik för hela Strängnäs kommun?

Hör då av dig till oss på Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den eller skriv ett meddelande på Facebook.


 

Hotell Mälarblick som serviceboende

Motionen nedan presenterades på kommunfullmäktige måndagen den 25/8. Tyvärr fick den inte framställas helt pga en juridisk gråzon varför vi valde att dra tillbaka den för några omformuleringar. Men den kommer upp igen, var så säkra. Vi har fått mycket positiva kommentarer om detta förslag från både majoritets- och oppositionspolitiker men även av människor vi träffat på Mälardagen och i vårat valtält.

Motion – Hotell ”Mälarforum” som serviceboende


Strängnäs sociala omsorg har lidit hårt se senaste åren pga otillräckliga resurser vilket har drabbat både personal inom äldreomsorgen och självklart de äldre. Även lokaler för daglig verksamhet samt pensionärernas hus har reducerats sina möjligheter att bedriva verksamhet. Strängnäspartiet vill återupprätta Strängnäs attraktionskraft som en bra stad att bo och åldras i, och vill med denna motion utreda möjligheten att göra om det oanvända hotellet till en form av äldrecentrum.

Med äldrecentrum menar vi att det kan inrymmas många olika verksamheter som t ex:

- Serviceboende/servicehotell för boende som har biståndsbedömd service/personlig omvårdnadsinsats samt möjlighet till trygghetslarm.

- Gemensam restaurang/café för boende samt utifrånkommande gäster med tillgång till lunch och middag.

- Träning/rehabcenter för boende samt utifrånkommande personer (t ex nyutskrivna strokepatienter som bor i ordinärt boende).

- Daglig verksamhet med olika aktiviteter t ex olika kurser/cirklar.

- Uthyrningsdel för olika ideella verksamheter t ex PRO, Röda korset, Väntjänst m.m.

- Gemensamma ytor för olika fritids- och kulturaktiviteter.

Den stora fördelen med befintligt hotell är att det finns rum, köksmöjligheter, sällskapsutrymmen både inomhus och utomhus. Vidare så är det lokaliserat i ett vackert sjönära läge med möjlighet till fina och nära promenadstråk samt nära centrum.

Vi motionerar om en förutsättningslös utredning som primärt ska ge ett fullgott underlag för vidare diskussioner mellan alla berörda. Det bör omfatta men inte begränsas till:

- Brukarbehov och brukarintresse

- Lämpliga verksamheter

- Renoverings- och investeringsbehov hotell Mälarforum

- Renoverings- och investeringsbehov av övriga äldreboenden i Strängnäs kommun

- Eventuell konsekvens och effekt på befintliga verksamheter

 

Jan Eriksson, Strängnäspartiet

 

Strängnäspartiets skolpolitiska program 2015 - 2018.

Strängnäspartiets skolpolitiska program 2015 - 2018.

Vi är förvissade om att alla politiska partier i Strängnäs kommun vill det bästa för våra barn och elever. Vi delar samma mål men vägen dit är olika. För att inte hamna vilse under färden är det bra med en kompass och den består av en egen förvärvad kunskap om förskola/skola som tillsammans med en kompetent förvaltning, skolledning och personal kan utreda och verkställa en bra verksamhet.

Första åtgärden är att ta reda på vad förskolan/skolan kostar. Idag är det ingen som kan svara på vad den faktiska kostnaden är. Man har blandat kostnader högt och lågt så ingen har en total överblick. Varför är då detta så viktigt? Svaret är att skollagens grundbelopp (skolpengen) ska motsvara kommunens budgeterade kostnader för sin förskola/skola. Om då den ekonomiska redovisningen gömmer kostnader så blir skolpengen mindre än vad den ska vara. Därmed så går förskola/skola miste om resurser.

Vi har här anledning att tro på en ökning av skolpengen. Varifrån kommer då dessa medel? Den sittande majoriteten har bedrivit en vidlyftig ekonomisk politik vilket lett till att man under 2013 var tvungen att låna till driften. Därmed så har man förbrukat sina resurser och blir tvungen att gå ut med en skattehöjning. Det ekonomiska handlingsutrymmet är därmed mycket begränsat. Vi vill inte höja skatten då den redan är hög och där en högre skatt kan innebära en minskad skattekraft. I en sådan situation blir man tvungen att prioritera. Enkelt uttryckt – man kan inte få allt som man vill ha.

Kommunala verksamheter, som inte är lagstyrda som skola och socialtjänst, ska värderas av våra tjänstemän som kommer tillbaka med förslag på transfereringar från mindre viktiga områden till förskola/skola. Dessa resurser kommer räcka en bit men inte hela vägen. Återstår då de dolda kostnaderna inom den kommunala skolan. Dessa måste lyftas fram och värderas i ett samråd med brukare och personal. Oavsett vad svaret blir efter ett samråd så ska vi respektera det.

De dolda kostnaderna ligger i en oförmåga att anpassa den kommunala skolans lokalkostym. Idag beräknas ca 20 mkr årligen av grundskolans skolpeng gå till skollokaler som inte nödvändigtvis behövs för elevernas undervisning. 20 mkr årligen motsvarar exempelvis 40 st specialpedagoger. En kraftig resursförstärkning inom undervisningen.  Men svaret från samrådet kan också bli att de skolor som idag inte bär sina kostnader, pga för få elever, ska vara kvar då de värnar andra värden.

De resurser som ändå kan frigöras här vill vi företrädesvis rikta till förskolan och de lägre årskurserna. Tidig insats – trygg utveckling ger svaret på varför. Vi måste börja från början.

För att styra mot målet måste vi följa skollagen och då inte bara mot förskolan/skolans uppdrag utan även dess resursfördelning. Graden av resurser avgör hur väl uppdraget kan utföras.

- Alla barn/elever ska ha en skolpeng oavsett skolform.

- Alla barn/elever ska ha en skolpeng baserad på kommunens faktiska kostnader.

- Skolpengen ska inte användas till att täcka andra kostnader.

- Skollagens tilläggsbelopp måste vi använda till att kompensera de svagare elevernas skolgång för alla barn/elever ska med.

Håkan Bertilsson

Undertecknad har i en serie artiklar utvecklat Strängnäspartiets tankar om vår skolpolitik. Varsågod och ta del på www.strangnaspartiet.se/forskola-o-skola och/eller www.facebook.se/strangnaspartiet.

 

Uppdaterat om Strängnäspartiets skolpolitik

Nu är sidan om förskola och skola uppdaterad. Ta gärna del av Håkan Bertilsson tankar. Han publicerar fyra artiklar. Dessa artiklar finns också på Strängnäspartiets facebooksida.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL