Debattartikel införd i Strengnäs Tidning den 1 juli 2019

Under senare år har det skett ett omfattande bostadsbyggande på södra Tosterö. Det är positivt att Strängnäs växer och fler boende på Tosterösidan ger underlag för ett större serviceutbud i området. Men ökat byggande innebär också mer trafik över Tosteröbron och – inte minst – genom centrala Strängnäs. Det sistnämnda är extra problematiskt vid de tider som bron öppnas för passerande båtar. Vid sammanträdet i juni beslutade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att återuppta det vilande planprogrammet för södra Tosterö – en plan som om den blir verklighet möjliggör för en kraftigt ökad bostadsbyggnation nära Tosteröbrons norra fäste.

Ett antal utredningar av trafiken till och från Tosterö har gjorts, men de flesta fokuserar på Tosteröbrons kapacitet samt trafiken på Tosterösidan. Några mindre åtgärder har även gjorts för att minska köerna på Strängnässidan. Men det saknas fortfarande en ordentlig utredning av vad ytterligare ökad trafik genom centrala Strängnäs kommer att innebära. De underlag som finns innehåller mest antaganden om bilköernas längd och ökade bullernivåer. Kö ända ner till Järnvägsgatan framställs dock som acceptabelt, något som många Strängnäsbor säkert inte håller med om. I övrigt verkar inställningen vara att vänta och se vad som händer med trafiksituationen innan några ytterligare åtgärder vidtas.

Vi i Strängnäspartiet anser att det inte går att chansa på att trafiken kommer att fungera vid ytterligare byggnation på södra Tosterö. Vi menar att detaljplaneprogrammet måste kompletteras med en ordentlig utredning av trafiksituationen genom centrala Strängnäs. Utredningen ska också inkludera förslag på olika alternativ för hur trafiksituationen ska lösas på bästa sätt. En sådan utredning bör göras innan planprogrammet för södra Tosterö fortsätter och innan annan större utbyggnad på Tosterö görs.

Niclas Samuelsson
Gruppledare Strängnäspartiet

Utred trafiken genom Strängnäs innan södra Tosterö byggs ut