På kommunfullmäktige den 17 juni debatterades och klubbades preliminär budget och årsplan för 2020-2022. Här är det anförande som Niclas Samuelsson höll under debatten:

Vi i Strängnäspartiet delar mycket av det som framförs i Centerpartiets, Kristdemokraternas och Liberalernas förslag till årsplan. Vi tycker till exempel att de övergripande mål som dessa partier föreslår är steg i rätt riktning mot en tydligare styrning. Med konkreta och mätbara mål vet alla vad som ska uppnås och chefernas arbete med att leda sina verksamheter underlättas. Det skapar i sin tur en bättre arbetsmiljö för de anställda och gynnar på sikt hela den kommunala organisationen.

Men vi delar också majoritetens uppfattning i många frågor, bland annat att kommunalskatten inte ska höjas. Vi stödjer fortsatt också överskottsmålet på två procent. De investeringsbehov som finns på sikt gör dock att vi behöver skapa ett större ekonomiskt utrymme. Vi i Strängnäspartiet är fortfarande övertygade om att vi därför måste överväga att sälja delar av de kommunala bolagens verksamheter och tillgångar, framför allt det som i dag ligger under Sevab. Det här är en process som bör inledas så snart som möjligt.

Vi vill också prioritera skolan och våra barn och ungdomars rätt till bra undervisning och en trygg uppväxt. Det är glädjande att majoriteten ger mer pengar till barn- och utbildningsnämnden och att man fortsätter satsa på tidiga insatser. Vi tror dock att det skapas ännu bättre förutsättningar om vi samlar alla resurser som rör barn och unga under en förvaltning och en nämnd, något vi också föreslagit tidigare. Detta innebär alltså något mer än stärkt samarbete eller ”horisontell finansiering”.

Kommunen behöver också arbeta mer uppsökande för att fånga upp de ungdomar som inte kommer till kommunala eller ideella verksamheter på eget initiativ. Det här sammantaget tror vi kommer underlätta kommunens arbete med dessa frågor och förbättra tillvaron för våra barn och unga. Vi kallar det för yngreomsorg.

Frågan om Thomasgymnasiets framtid kommer också vara brännande aktuell under denna mandatperiod. Vår uppfattning, vilken jag vet att vi delar med många lärare, är att gymnasiets nuvarande lokaler inte är lämpade för teoretisk undervisning. Vi anser därför att Thomasgymnasiet måste lämna Campus för andra, mer ändamålsenliga lokaler. Beslut om var dessa ska ligga och hur de ska utformas bör föregås av en ordentlig utredning, då vi också måste bestämma oss för vad vi vill att Thomasgymnasiet ska vara i framtiden. Men att redan nu säga att vi ska bygga, eller för den delen inte bygga, en helt ny gymnasieskola är att börja i fel ände.

För oss i Strängnäspartiet är det också viktigt att värna om våra stadskärnor, inte minst den i Strängnäs stad. Vi är övertygade om att en levande och attraktiv centralort stärker hela kommunen. Vi har tidigare pekat ut Strängnäs före detta tingshus samt Visholmen som centrala platser för kultur, möten och rekreation. Men en levande stadskärna behöver även förutsättningar för handel. Vi vill därför begränsa en fortsatt utbyggnad av den externa handeln. Här kan kommunen ta en mer aktiv roll och i större utsträckning använda sitt planmonopol som ett styrmedel.

Strängnäspartiets övergripande synpunkter om budget och årsplan