På kommunstyrelsens sammanträde den 26 augusti beslutade den sittande majoriteten i Strängnäs, bestående av Moderaterna och Socialdemokraterna, att Thomasgymnasiet samt ytterligare skolverksamheter ska vara kvar på Campus (f.d. P 10) i ytterligare femton år. Beslutet stöddes av Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Beslutet har föregåtts av ett omfattande utredningsarbete, som resulterat i två alternativ: att vara kvar på nuvarande plats med omförhandlad hyra, eller att bygga ett nytt bildningscenter vid Finningerondellen. Majoriteten valde alltså det förra.

P10:s gamla kasernbyggnader är inte lämpliga som skollokaler.

Vi i Strängnäspartiet anser inte att något av alternativen är särskilt bra. Lokalerna på Campus är inte ändamålsenliga och det krävs omfattande ändringar och tillbyggnader för att de ska bli det. Förutom att stor yta tas upp av korridorer och annan ”dödyta”, är klassrummen för små, det saknas en ordentlig samlingslokal (typ aula), det finns inga grupparbetsrum med mera. Att förändra detta kommer att kosta pengar, om det alls låter sig göras.

Den nuvarande gymnasieskolans placering är också tveksam och vi har tidigare argumenterat för att en gymnasieskola borde ligga närmare Strängnäs resecentrum. Att bygga en ny skola enligt framtaget förslag innebär dock också osäkerheter, såväl ekonomiska som praktiska. Det föreslagna läget vid Finningerondellen är inte heller optimalt, bland annat med tanke på trafiksituationen.

Även om förhandlingarna med hyresvärden på Campus har lett till betydande hyressänkning, kommer vi dessutom fortfarande ha en förhållandevis hög kostnad för lokalerna. Detsamma hade för övrigt gällt vid en nybyggnation.

Sammantaget medför KS beslut inte en långsiktigt hållbar eller ändamålsenlig lösning för den kommunala gymnasieskolan. En mer omfattande utredning behöver göras av kommunens totala behov av skollokaler, med hänsyn till den demografiska utvecklingen. Andra lösningar kan då utkristalliseras, som ger gymnasieskolan lägre hyreskostnader så att en ännu större del av skolpengen kan användas till elevernas undervisning. Vet att vi inom kort har behov av nya eller utbyggda grundskolor. Varför inte redan vid planeringen av dessa ta höjd för att kunna tömma befintliga lokaler, som i stället kan användas av gymnasiet?

Niclas Samuelsson
Gruppledare

Tredje alternativ borde utretts om Thomasgymnasiet