På kommunfullmäktige den 23 november debatterades och klubbades Strängnäs kommuns budget och flerårsplan för 2021-2023. Här är det anförande som tjänstgörande ledamot Håkan Bertilsson höll under debatten:

Som alla vet och som redan har sagts lever vi i ovissa tider, inte minst gällande hur ekonomin kommer att utvecklas. Detta visar tydligt vikten av att ha koll på sin ekonomi och att ha goda marginaler. Strängnäspartiet har under hela mandatperioden stått bakom majoritetens överskottsmål.

Håkan Bertilsson höll vårt anförande under debatten.

Den inledda avyttringen av fjärrvärmerörelsen ser vi som en möjlighet att frigöra resurser och bidra till att skapa bättre ekonomiskt handlingsutrymme. För att skapa ännu bättre förutsättningar anser vi även att vi bör titta på om avyttring av ytterligare delar av de kommunala bolagens verksamheter, främst det som ligger under Sevab, kan ge positiva effekter på kommunens ekonomi. Det kan också finnas anledning att se över antalet administrativa tjänster i kommunen.

Men trots ovisshet och kris, så behöver vi fortfarande göra satsningar. Bland dessa bör barn och unga vara prioriterade. Minst hälften av kommunens totala budget bör tillfalla verksamheter som rör barn, ungdomar och utbildning. Detta kan uppnås genom att omfördela pengar som redan finns i systemet och samla alla resurser som rör barn och unga under en förvaltning och en nämnd. Detta har vi årligen föreslagit fullmäktige som nu till vår glädje börjar inse värdet. Samarbetet kring de unga från kontoren är ett steg på vägen.

Strängnäs kommunala grundskolor är ett sorgligt kapitel. År efter år ligger resultaten i den absoluta botten i SKR öppna jämförelser. Barn- och utbildningskontoret är i sin verksamhetsplan mycket tydliga i att resurserna inte räcker för bättre placeringar. Varför lyssnar inte majoriteten på detta rop på hjälp. År efter år sviker vi våra elever och främst de som har det svårast.

En plats för bildning har självklart också en bra kommunal gymnasieskola. En skola med anpassade och ändamålsenliga lokaler för bra arbets- och studiemiljö och samtidigt en konkurrenskraftig och attraktiv skola. Vi i Strängnäspartiet har varit tydliga med att detta inte kan uppnås på Campus. En gymnasieskola ska bedrivas i egna lokaler som snabbt kan ställas om när gymnasiemarknadens resultat ger skolan fler eller färre elever. Att låsa fast sig för hyra i 15 år och därtill innan svaret på hur den nya lokalkostnaden påverkar Thomasgymnasiets skolpeng är oförsvarligt.

Vi är också övertygade om att hela kommunen stärks av en levande stadskärna i en attraktiv centralort – Strängnäs stad. För att skapa goda förutsättningar för boende och handel i centrum vill vi se en tillgänglig stadskärna, som kan nås med flera olika färdmedel och samtidigt begränsa utbyggnaden av den externa handeln. Det är också önskvärt med en tydligare styrning och mer struktur kring hur Strängnäs stad utvecklas. Här kan kommunen ta en mer aktiv roll och i större utsträckning använda sitt planmonopol som styrmedel. Önskvärt vore också att fler politiker bekantar sig med stadens förutsättningar. Nu bor alltför många av er i andra kommundelar.

Slutligen: För att komma dit man vill och vara uthålligt framgångsrik måste en organisation basera sin verksamhet på mål som är tydliga, tidsatta, mätbara, utmanande och realistiska. Speciellt i en tillitsbaserad styrmodell är vikten av tydliga mål avgörande för verksamhetens resultat. Detta är SKR tolkning och rekommendation. Nu ligger tolkningen av majoritetens mål i betraktarens öga som med avsaknaden av tydligt ansvarstagande gör Strängnäs kommun till ett vinddrivet skepp på stormens hav.

Budgetanförande med skolan i centrum