På kommunfullmäktige den 15 juni debatterades och klubbades en preliminär budget och flerårsplan för 2021-2023. Här är det anförande som vår gruppledare Niclas Samuelsson höll under debatten:

Strängnäspartiets gruppledare Niclas Samuelson.
Strängnäspartiets gruppledare Niclas Samuelsson.

Som alla vet lever vi i ovissa tider, inte minst gällande hur ekonomin kommer att utvecklas. Detta visar tydligt vikten av att ha koll på sin ekonomi och att ha goda marginaler. Strängnäspartiet har under hela mandatperioden stått bakom överskottsmålet på två procent. Det gör vi fortfarande, i alla fall så länge det kan uppnås utan att kvaliteten i kärnverksamheterna blir lidande.

Den inledda avyttringen av fjärrvärmerörelsen ser vi som ett positivt steg i att frigöra resurser och bidra till att skapa bättre ekonomiskt handlingsutrymme. För att skapa ännu bättre förutsättningar anser vi även fortsatt att vi bör ser över möjligheten att avyttra ytterligare delar av de kommunala bolagens verksamheter, främst det som ligger under Sevab. Det kan också finnas anledning att se över antalet administrativa tjänster i kommunen.

Men trots ovisshet och kris, så behöver vi fortfarande göra satsningar. Bland dessa bör barn och unga vara prioriterade. Minst hälften av kommunens totala budget bör tillfalla verksamheter som rör barn, ungdomar och utbildning. Detta kan uppnås genom att omfördela pengar som redan finns i systemet och samla alla resurser som rör barn och unga under en förvaltning och en nämnd.

En plats för bildning har självklart också en bra kommunal gymnasieskola. En skola med anpassade och ändamålsenliga lokaler för bra arbets- och studiemiljö. En konkurrenskraftig och attraktiv skola, som är ett självklart förstahandsalternativ för såväl blivande gymnasieelever som personal. Vi i Strängnäspartiet har varit tydliga med att detta inte kan uppnås på Campus. Att bygga en ny skola kan då vara en väg att gå, även om vi gärna sett en mer omfattande utredning av alternativa lokaler. Att få till en bra och långsiktig lösning för gymnasiet måste ges högsta prioritet. Det är fortfarande mycket som känns oklart, samtidigt som tiden rinner iväg.

Vi är också övertygade om att hela kommunen stärks av en levande stadskärna i en attraktiv centralort – Strängnäs stad. För att skapa goda förutsättningar för boende och handel i centrum vill vi se en tillgänglig stadskärna, som kan nås med flera olika färdmedel och samtidigt begränsa utbyggnaden av den externa handeln. Det är också önskvärt med en tydligare styrning och mer struktur kring hur Strängnäs stad utvecklas. Här kan kommunen ta en mer aktiv roll och i större utsträckning använda sitt planmonopol som styrmedel.

Slutligen: För att komma dit man vill och vara uthålligt framgångsrik måste en organisation basera sin verksamhet på mål som är tydliga, tidsatta, mätbara, utmanande och realistiska. En positiv utveckling förutsätter också en öppen diskussion, god kommunikation och transparens i beslutsfattandet. Det här är kanske viktigare än hur någon miljon fördelas hit eller dit, men har under sittande majoritet vart aningen svajigt. Vi hoppas att detta är något som kommer att förbättras.

Budgetdebatt i ekonomiskt osäkra tider