Slutreplik publicerad i Strengnäs Tidning den 22 november 2016:

Efter att ha granskat alla diarieförda handlingar som finns kring Kungstornet, är vi i Strängnäspartiet än mer övertygade om att hanteringen av ärendet lämnar en hel del att önska.

Först och främst kan vi konstatera att ärendet faktiskt passerat en berörd nämnd. I september 2015 biföll en oenig teknik- och servicenämnd ett e-förslag om att bygga ett utsiktstorn på Långberget. Detta visar sig dock vara det enda beslut som några folkvalda varit inblandade i. Förslaget bifölls under förutsättning att samhällsbyggnadsnämnden även beslutade bifalla bygglov och den byggnadstekniska utformningen av tornet. Ett beslut om bygglov finns, men det är inte fattat av samhällsbyggnadsnämnden. Istället har det tagits på tjänstemannanivå – ett halvår innan teknik- och servicenämnden fattade sitt beslut. Huruvida bygglovet även omfattar de reklam-/sponsorskyltar, som enligt planerna ska sitta på tornet under tre års tid, är dock oklart.

Beslutet att på Långberget bygga ett tio meter högt utsiktstorn har alltså fattats av sex nämndledamöter och en tjänsteman. Vare sig kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige – kommunens högsta beslutande församling – har haft frågan uppe för beslut. Det beslut som teknik- och servicenämnden fattat innebär dessutom att det färdigbyggda Kungstornet doneras till kommunen. Enligt uppgift kommer det därefter kosta skattebetalarna 50 000 kronor per år i underhåll, pengar som givetvis måste tas från annan drift. Är detta vad Strängnäsborna vill?

Vi i Strängnäspartiet anser fortfarande att detta inte är en tillfredsställande hantering. Beslut om att exploatera ett för Strängnäsborna viktigt naturområde, som dessutom innebär ökade utgifter och en förändrad stadsvy, kan inte fattas så lättvindigt. När det kommer till sådant som rör våra gemensamma ytor måste beslut givetvis fattas i de högsta instanserna, med så bred politisk majoritet som möjligt och med respekt för lagar och regler.

Niclas Samuelsson
Strängnäspartiet

Strängnäspartiets slutreplik om Kungstornet