För er som inte orkar med den långa versionen – men ändå vill hålla er informerade om politiken i Strängnäs kommun.

Månadens skoldrittlande

Majoritetens planering av den nya skolan som ska byggas i Läggesta har förändrats många gånger under de senaste åren. Det visade David Aronsson (v) med all önskvärd tydlighet med en bild under KF-mötet. Det har varit färdigdatum från år 2025 till år 2027 och nu senast har man ändrat och vill göra skolan till en F-6 skola. Alltså utan årskurs 7-9 och förskola som förut utlovats. Vad månde detta landa i?

Majoriteten med Barn- och Utbildningsnämndens ordförande Kenneth Larsson (m) förklarar alla förändringarna med att befolkningstillväxten är svår att beräkna och att de ekonomiska förhållandena förändras över tiden.

Idag är det 90 barn i förskoleklasser, som bor i Mariefred/Läggesta, och som måste skolskjutsas till andra skolor i kommunen.

Månadens guldstjärna!

David Aronsson (v) visade flera bilder under sina anföranden, som sa mer än tusen ord. Vad effektivt det är med visuell kommunikation. En guldstjärna till David för det!

Månadens ansvarsfrågor

Frågan om ansvarsfrihet för alla nämnder ställdes efter att Kommunrevisionen redovisat sitt arbete med Strängnäs kommuns årsredovisning. Alla, utom Barn- och utbildningsnämnden (BUN) bedömdes av Kommunrevisionen ha bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillräckligt sätt under år 2022.

Månadens hårdhandske

Kommunrevisionen utdelade en anmärkning mot Barn- och utbildningsnämnden för deras arbete under 2022. Det är mycket allvarligt. Så här står det i Revisionsberättelsen:

”Revisionen har under en följd av år noterat brister i barn- och utbildningsnämndens styrning och uppföljning, vilka löpande redovisats till nämnden tillsammans med våra rekommendationer. Vi har under 2022 genomfört en granskning av det systematiska kvalitetsarbetet i grundskolan.

Granskningens resultat visade att barn- och utbildningsnämnden inte säkerställer ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan. Kommunen har fortsatt en låg andel elever som i slutet av årskurs nio når kunskapsmålen och därmed behörighet för nationella gymnasieprogram. Åtgärder som hittills vidtagits har inte haft tillräcklig effekt. Nämnden har inte heller efterfrågat eller tagit del av ändamålsenliga uppföljningar som visar på analys och åtgärder för de elever som inte når målen i ett eller flera ämnen. Vi konstaterar också att barn- och utbildningsnämnden it har vidtagit ändamålsenliga åtgärder utifrån föregående års granskning där rekommendationer lämnades för att stärka arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Med anledning av ovanstående brister i nämndens styrning och interna kontroll riktar vi en anmärkning mot barn- och utbildningsnämnden för verksamhetsår 2022.”

Månadens kovändning

Som en konsekvens av Kommunrevisionens anmärkning till BUN hade kommunfullmäktige lagt ett förslag till beslut att tilldela Barn- och utbildningsnämnden ett särskilt uppdrag gällande år 2023.

Det kommunfullmäktiges presidium (alltså ledningen i kommunfullmäktige, kan man säga) föreslog var att ge BUN i uppdrag att analysera och redovisa svar på:

  • Vilka åtgärder har planerats
  • Vilka åtgärder har vidtagits
  • Uppnådda resultat
  • Samband mellan vidtagna åtgärder och resultat
  • Behov av förbättringsåtgärder

Men när detta skulle röstas igenom gick David Aronsson (v) upp och begärde avslag på förslaget. Hans förklaring var att han tyckte att detta skulle ta extra resurstid från skolan och att detta borde redovisas ändå. Även Sverigedemokraterna biföll Vänsterns förslag.

Och Jacob Högfeldt, KSO, var inte saktfärdig, utan gick upp i talarstolen och lade även han bifall till Davids förslag för Moderaternas räkning.

Vi i oppositionen (L, KD och Strängnäspartiet) ville inte släppa detta mycket bra förslag, utan sade ja till det ursprungliga förslaget, att det särskilda uppdraget skulle gå igenom och genomföras.

Efter det vände vinden och Jacob Högfeldt gick upp i talarstolen, ändrade sig och biföll även han det ursprungliga förslaget.

Så nu blir det alltså ett särskilt uppdrag till BUN. Mycket bra för att komma till rätta med skolan och vi ser fram emot redovisning.

Lite kalabalik blev det allt där i Kommunfullmäktige.

Månadens snabbaste fråga

Det blev inget motionsspår i Stallarholmen nu, utan projektet sköts på framtiden på grund av att det inte fanns investeringspengar till detta i årets budget. Men alla var eniga om att detta var ett bra medborgarförslag och Roger Steen (c) föreslog att det skulle tas upp igen i kommande års budget.

Månadens längsta debatt

Den längsta debatten blev det kring Årsredovisningen 2022.

Anders Härnbro (s) menade att demografin och kommunens rekrytering framöver kommer att bli våra största utmaningar. Maria Nerby (c) framhöll det goda ekonomiska resultatet och tillade också att det är viktigt att infrastrukturen hinner med inflyttningen i kommunen. David Aronsson (v) inriktade sig på det dåliga resultatet i skolan och visade återigen talande bilder. ”Rött är inte alltid bra!” sa han lite skämtsamt och hänvisade till Kolada redovisningen.

Nästan helt rött. Så här dåliga är resultaten i Strängnäs kommunala skolor visade David Aronsson (v).

Enligt Kolada har den nedåtgående trenden inte vänt i Strängnäs kommun. Bild visad av David Aronsson (v).

Lars Larsson (strp) tyckte förvaltningen generellt gjort ett bra jobb, förutom med skolan. Speciellt framhöll han HR-avdelningens goda arbete under året. Jag (Marie strp) framhöll att innehållet var positivt, men att rapporten behövde visa tydligare politiska prioriteringar, visuell redovisning på minst fem års sikt för att se trender, aktivitetsplan och mätbara mål med delmål.

Yvonne Knuutinen (v) påpekad att det finns mycket lite information om klimat och miljö i Årsredovisning 2022. Bland annat saknas text om hur miljöarbetet fortskrider och ingen text om biologisk mångfald alls. Det är mycket allvarligt att detta saknas i årsredovisningen, menade hon. Nasra Ali (s) framhöll att alla elever har rätt till likvärdig utbildning och att vår skola är fantastisk, men att det finns en hel del att göra. Kenneth Larsson (m), ordförande BUN, ifrågasatte hur Kolada får fram sina siffror och framhöll att siffrorna måste bedömas på rättvisa grunder. Slutligen lade han till att vi behöver kraftsamla för att lösa skolfrågan.

… Och det är något som alla vi partier håller med om, och vill göra vad vi kan, för att ge alla elever i Strängnäs kommun en riktigt bra utbildning och bra skolmiljö.

Vid pennan

Marie Ericsson Drotte
Gruppledare
Strängnäspartiet

Se årsredovisning 2022, revisionsrapport och särskilt uppdrag till BUN här.

Snabbrapport från KF i Strängnäs Maj 2023