Motion presenterad för kommunfullmäktige den 25 september 2017

Strängnäs är en växande kommun med fokus på Mariefred, Strängnäs och Åker. Det ställer och kommer med stor sannolikhet att ställa stora krav på utbyggnad av infrastruktur som vatten och avlopp.

De långsiktiga investeringar som behöver göras inom el, VA, avlopp, gator och vägar samt bredband behöver en god framförhållning kopplat till de visioner och den utveckling som kommunen planerar för.

Strängnäs kommun står inför att investera i våra avloppsreningsverk och det finns förslag på framtida avloppshantering som innebär utbyggnad av befintligt reningsverk i Strängnäs tätort.

Strängnäspartiet anser att de förslag som framkommit från SEVAB inte är tillräckligt omfattande och att det inte är långsiktigt hållbart att koncentrera sig på det gamla befintliga reningsverket i Strängnäs, som är centralt placerat. Den uppgradering/ombyggnad som nu föreslås från SEVAB kommer troligtvis att kräva en utbyggnad inom en snar framtid. Det är av stort intresse för de invånare som bor nära reningsverket att det flyttas till en annan plats i kommunen där invånarna störs så lite som möjligt.

I det förslag som presenterats från SEVAB saknas underlag om hur omfattande en aktuell ombyggnad och framtida utbyggnad kan bli i Strängnäs och hur den påverkar Strängnäs kommuns boende i närområdet. Inget alternativ till reningsverket i Mariefred har presenterats utom utbyggnad i Strängnäs. Inget underlag för hur ytterligare bostäder i Läggesta och Åker påverkar de ledningar som i dag transporterar avloppsvatten från Åker till Strängnäs. Strängnäspartiet saknar en helhetsbild av hur Strängnäs långsiktigt ska hantera avloppsfrågan.

Det är inte rimligt att ett avloppsreningsverk ligger placerat så nära befintlig bebyggelse för boende, med risk för framtida utbyggnad, som ska ta hand om hela kommunens avloppsvatten och som dessutom ligger på den plats som utgör Strängnäs reservvattentäkt Gorsingeholm.

Vi är medvetna om att det sannolikt innebär en högre investering med nybyggnation, men över tid så kan det bli en lägre kostnad för VA-kollektivet, det vill säga kommuninvånarna, än att etappvis bygga ut för nya krav på miljöanpassning och ökat behov i kommunen.

Strängnäspartiet föreslår att KF beslutar att uppdra till TSN att ytterligare utredning genomförs med inriktning på ett framtida avloppsreningsverk för hela kommunen att placeras mellan de tre stora tätorterna. Vi tror att en sådan placering gynnar utbyggnad av alla tätorter och ger kommunen framtida möjligheter till expansion och anpassningar till nya krav på rening.

Strängnäspartiet,
Monika Eriksson Bertilsson

Motion angående avloppshantering i Strängnäs kommun