Insändare publicerad i Strengnäs Tidning den 27 april 2020.

Svar på Jacob Högfeldts insändare den 22 april 2020.

Vår debattartikel den 11/4 är resultatet av en ökande oro för hur den kommunala demokratin i Strängnäs gradvis försämras under nuvarande majoritet. Den utlösande faktorn är inte det brev i vilket Jacob Högfeldt uppmanar de folkvalda att ”inte belasta förvaltningen med frågor, synpunkter och andra inspel” under rådande läge. Det är snarare droppen som fått bägaren att rinna över. Vårt inlägg handlar om majoritetens svajiga attityd gentemot oppositionen och lokaldemokratin i Strängnäs kommun. Det handlar inte om hur coronapandemin hanteras.

Sedan sittande majoritet tillträdde 2014 har de folkvaldas inflytande över politiken gradvis minskat. Beslut delegeras allt oftare direkt till ordföranden, arbetsutskott eller tjänstemän. Detta på bekostnad av fullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Försök att inskränka de folkvaldas rätt att ställa frågor i kommunfullmäktige har delvis lyckats. När oppositionen bjuds in till informationsmöten uppmanas vi att helst inte ställa några frågor alls. Allt detta oavsett om det råder krisläge eller inte.

Ett av ledorden i Strängnäs kommuns styrmodell är tillit. Vi känner tillit till kommunens tjänstemän, som vi anser är fullt kapabla att hantera flera ärenden samtidigt. Det verkar inte som att majoriteten delar den uppfattningen. Hur ska vi annars tolka alla påbud om att inte ”störa förvaltningen” och inte ställa ”för många frågor”?

Catharina De Geer, gruppledare för Kristdemokraterna
Margaretha Furustrand, gruppledare för Liberalerna
Niclas Samuelsson, gruppledare för Strängnäspartiet

Demokratibrist inte kopplat till coronakris