Publicerat i Måsen v. 21. 2022 sid 19.

De senaste mandatperioderna har skolresultaten rasat dramatiskt. På i princip alla punkter i KOLADAs* jämförelse över de svenska kommunerna för år 2021 har de kommunala grundskolorna i Strängnäs ”röda” siffror. Enligt Kolada har endast 54,8% av alla elever i åk 9 uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen! Det är en katastrof på många plan.

Målet med skolan bör vara elever som går ut skolan med godkända betyg och gott självförtroende. Det är det absolut viktigaste!

Hur bör då skolan styras för att uppnå dessa mål?

Vi vill fokusera på följande saker:
• Ge rektorer och lärare mer inflytande. Skolans organisation och utformning styrs av lagstiftning och andra dokument. Låt rektorer och pedagoger verkställa uppdraget med ansvar och befogenhet – de är proffsen.

• Öka andelen behöriga lärare och personal i skolan. Det är av yttersta vikt att kompetensförsörjningen är god.

• Styr resurserna till undervisningen och ge adekvat stöd och anpassningar som leder till ökade studieresultat, välmående och även arbetsro i klassrummen.

• Tillsätt en kriskommitté för skolan med nationella experter, såsom utbildningsforskare med mera. Det leder till nya insikter och kan bära och lyfta verksamheten. Nu tillsätts det ekonomer och liknande i stället. Konstigt!

• Inled ett välfungerande samarbete mellan de olika professionerna inom skola, soc., polis, ungdomsmottagning, BUP, BC-ung, Team Ungdom osv för att minska den psykiska ohälsan och skolfrånvaron.

Vi i Strängnäspartiet vill jobba för en modern kommun med en mer slimmad förvaltning som i sin tur frigör pengar till skolans verksamhet. Vi tänker se till att de mest lämpade (dvs. rektorer och pedagoger) får driva och styra skolan utifrån skollagen, övriga styrdokument och ha ett större ansvar över budgeten.

Bosse Konrad
Strängnäspartiet

*Den öppna och kostnadsfria databasen för kommuner och regioner. Kolada ger dig de bästa möjligheterna till jämförelser och analys i kommunsektorn.

DEBATT: Det är kris i Strängnäs kommunala grundskolor
Märkt på: