På kommunfullmäktige den 26 november debatterades och klubbades budget och årsplan för 2019-2021. Här är det anförande som Niclas Samuelsson höll under debatten:

Vi i Strängnäspartiet delar mycket av det som står i Centerpartiets, Kristdemokraternas och Liberalernas gemensamma budgetförslag. Vi delar också majoritetens uppfattning i flera frågor. Vi stödjer överskottsmålet på två procent. Det är också vår uppfattning att kommunalskatten inte ska höjas.

Vi är också väl medvetna om den ekonomiska situation som Strängnäs kommun befinner sig i. Vi är därför övertygade om att vi måste sälja hela eller delar av Sevab för att kunna frigöra utrymme för investeringar inom andra områden. Det här är en process som bör inledas så snart som möjligt under mandatperioden.

Ett annat område vi vill prioritera är skolan, så att vi kan ge våra elever den bästa undervisning som de har rätt till. Den utredning som utbildningskontoret gjorde 2016 visade att skolan behöver tillföras 90 miljoner kronor i form av utökad skolpeng. En uppfattning vi delar. Sedan utredningen gjordes har en del pengar skjutits till, men det är fortfarande en bra bit kvar till de där 90 miljonerna.
Vi har tidigare också föreslagit att alla resurser som rör barn och unga ska samlas under en förvaltning. Det tror vi ger mer värde för pengarna, och främjar satsningar på tidiga insatser för en trygg utveckling för våra barn och unga.

För oss är det också viktigt att värna om våra stadskärnor. Det handlar inte bara om att skapa förutsättningar för centrumhandel, utan även andra aktiviteter. Ett exempel är att vi, när ekonomin så tillåter, vill att kommunen köper Strängnäs före detta tingshus och skapar en Mötesplats Strängnäs med plats för kultur och föreningsliv.
Vi vill också att Visholmen ska utvecklas varsamt som ett område för rekreation och kultur för alla. Området ska vara fritt från bostäder, hotell – och trygghetsboenden, trots att det också är en prioriterad fråga för oss. Det finns dock platser som är bättre lämpade för just det.

Slutligen vill vi inte se någon utbyggnad av reningsverket i Strängnäs tätort. Placeringen är dålig, inte minst med tanke på närheten till kommunens reservvattentäkt och områden med tät bostadsbebyggelse – något som dessutom kommer öka under kommande år. Vi ser hellre att andra alternativ eller placeringar utreds, något som hittills inte gjorts.

Vi ber att få återkomma om dessa saker mer i detalj under kommande år.

Strängnäspartiets anförande vid budgetdebatten