För er som inte orkar med den långa versionen – men ändå vill hålla er informerade om politiken i Strängnäs kommun.

Månadens demokratifokus

En ny punkt har lagts in i agendan för Kommunfullmäktige i Strängnäs. Det är Allmänhetens frågestund. Detta för att ge invånarna möjlighet att fråga politikerna om olika saker. Så ni kommuninvånare – kom och bomba oss med frågor nu! Vi vill ha in er i debatten. Mycket välkomna!

Månadens What!!!

Lars Larsson (strp) ställde en fråga till Barn- och utbildningsnämndens ordf. Kenneth Larsson (m): Varifrån kommer de socio-ekonomiskt svaga grupperna, vilka anges vara orsaken bakom den kommunala grundskolans snabbt växande problem? Uppenbarligen fanns de inte innan år 2018?

Kenneth Larsson svarade att han inte förstod frågan. Samtidigt sa han att finns många barn med utländsk bakgrund i kommunens kommunala skolor och att det är en utmaning. Det vi i Strängnäspartiet vill komma åt med denna frågan är att fokus borde ligga på att förbättra skolan, inte komma med bortförklaringar om att problemen inte är skolans fel. Det duger inte. För alla barns bästa måste vi lösa den nu uppkomna situationen!

Månadens fråga om hemlöshet

Fredrik Wrede (kd) ställde en fråga om varför kommunen inte ansökt om bidrag till ”Bostad Först”. Svaret blev långt från Thord Modin (s) ordf. i Socialnämnden. Kort kan man sammanfatta det med att han uttryckte att Bostad Först inte är så bra som metod som det framställs i medierna, men att man arbetar vidare med att undersöka metoden. Det här är två korta citat ur svaret:

”Stadsmissionen i Eskilstuna har nu inlett ett projekt som finansieras av kommunen. Detta projekt kommer vi att följa noga samt ser fram emot evidensbaserade utvärderingar och kostnadsberäkningar. Efter detta samt erforderlig utbildning, är vi inte främmande för att ansöka om statliga skattemedel för att finansiera ett projekt i Strängnäs kommun.”

”I övrigt pågår ett arbete för att ytterligare stärka åtgärder mot hemlöshet. En handlingsplan är under bearbetning.”

Som ledamot i Socialnämnden ser jag fram emot Strängnäs kommun kommer att arbeta vidare och ta fram en struktur och rutiner som på ett humant och effektivt sätt hjälper invånare i olika situationer av hemlöshet. Vi vet att problemet inte kommer att bli mindre framöver, så behovet att hitta bra lösningar är minst sagt akut.

Månadens centrumfråga

Björn Karlsson (sd) ställde en fråga om centrumutvecklingen i Strängnäs stad. Vad görs åt den tilltagande centrumdöden med minskande handel och butiker?

Det är en fråga som är högst aktuell då vi ser flera butiker som stänger igen i centrum. Hur får vi ett mer levande centrum? Kanske en centralt placerad saluhall vore en idé. Tror många skulle invånare skulle uppskatta det.

Från kommunens håll arbetar man vidare med översiktsplaner, bostadsinriktade detaljplaner och aktiviteter för att vitalisera centrumbilden. Och sist, men inte minst som Jacob Högfeldt (m) sa, handla lokalt, handla lokalt, handla lokalt! Det är det som är viktigt för att vi ska få behålla våra butiker.

Månadens guldstjärna

Månadens guldstjärna får åttaåriga Leia som kom till KF för att läsa upp sitt medborgarförslag om cykelväg till Stallarholmen. Hon fick också välförtjänta applåder av församlingen. Härligt att se att även den mycket unga generationen engagerar sig i vårt community.

Månadens längsta debatt

Den längsta debatten hölls kring David Aronssons (v) motion om att omedelbart utlysa klimatnödläge i Strängnäs kommun.

Väldigt många var uppe i talarstolen och sa sin åsikt. Det kokade ner till att majoriteten tycker att man gör tillräckligt för miljön och att många åtgärder implementerats i översiktsplaner med mera. Vi ser ingen akut situation hos oss just nu, menade de, utan kommunen arbetar på med långsiktiga åtgärder och en prioriteringslista för att skapa en transparens kring dessa frågor och på det sättet underlätta samarbete med andra aktörer i kommunen.

Yvonne Knuutinen (v) var uppe flest gånger för att höja sin röst och ville inte ge majoriteten sista ordet.

Månadens yttrandefrihetsfråga

Interpellationen som jag (Marie Ericsson Drotte – strp) ställt till Kommunfullmäktiges ordförande Bodil Mellgren (s) om hur demokratin skulle förbättras genom att man förhindrade ledamöterna att framställa sina motioner eller interpellationer muntligen i talarstolen, besvarades.

Många ledamöter från övriga oppositionen hängde på mitt förslag, att istället för att detta moment helt tas bort, ge ledamöterna en mindre och begränsad tid – förslagsvis 1 minut. Vi får se om detta kan leda till ändrad ståndpunkt när den nya arbetsordningen tas fram av ordförande.

Månadens dubblett

Voteringar/omröstningar är inte så vanligt i KF, men detta mötet begärdes det två gånger.

Dels av Björn Karlsson (sd) som ville veta vilka som inte ville att de skulle få framställa sin interpellation om skolsituationen i Strängnäs. Skälet till att de inte fick framställa interpellationen var att den ansågs för personlig och att man kunde spåra personer utifrån den. Vi hoppas att den skrivs om mer principiellt och framställs igen.

Den andra voteringen gällde utökad investeringsram för Larslunda idrottshall med 140 miljoner SEK. Majoritetsbeslutet blev att den nya investeringsramen gick igenom trots yrkande om återremiss från Liberalerna, som både Kristdemokraterna och Strängnäspartiet ställde sig bakom.

Månadens återremiss

Liberalernas Sofia Könberg begärde återremiss av den utökade investeringsramen till Larslunda IP (se ovan). Detta med anledning av att hon tyckte underlaget var för tunt faktamässigt.

Här är ett utdrag ur hennes yrkande om återremiss:

”Den begäran som nu görs innebär en ökning av investeringsramen med nära 53 procent. De 140 miljoner kronor ytterligare som nu begärs handlar långt ifrån om endast ökade byggkostnader på grund av omvärldsfaktorer, utan även om förändringar i byggnadernas storlek och innehåll. Men enligt utlåtandet är det endast förändringar i omvärlden som drivit på behovet av ökade medel.

Vi har under en längre tid efterfrågat investeringskalkyler för simhallen och idrottshallen. Detta är något som är självklart att presentera i andra kommuner. Inför byggen av liknande art biläggs både investeringskalkyler och drifts-och intäktskalkyler för att åskådliggöra en uppskattning om projektets totala behov av investeringsram samt uppskattning om verksamheternas driftsekonomi (nettokostnad) när de väl är på plats. Det har vi inte fått, utan vi väntas fatta beslut utifrån några få rader i ett tjänsteutlåtande som inte fullt ut återger den verkliga anledningen till den stora kostnadsökningen.”

Månadens nya

Kristdemokraterna fick en ny gruppledare i Fredrik Bergsten Wrede.

Läs alla sammanträdeshandlingar och protokoll här.

Vid pennan
Marie Ericsson Drotte
Gruppledare
Strängnäspartiet

Snabbrapport från KF i Strängnäs April 2023