Alla ska kunna leva ett aktivt liv utifrån sina egna förutsättningar – hela livet. Våra äldre ska därför erbjudas en god och trygg omsorg anpassad efter deras egna önskemål och behov. Vi vill öka valfriheten i val av hemtjänst och äldreboende, eftersom självständighet och inflytande i vardagen ökar välbefinnandet och ger en värdig äldrevård. Vi vill också prioritera att invånare med störst behov av hjälp och stöd får sina behov tillgodosedda först.

Strängnäs kommun utvecklas ganska väl vad gäller olika former av boenden i de olika kommundelarna. Vi är dock bekymrade över att Strängnäs stad saknar ett trygghetsboende.

Vi har tidigare lagt en motion om vilka möjligheter kommunen har att köpa, hyra eller expropriera hotell Mälarblick i syfte att skapa ett ”äldrecentrum”. Vi anser att den utredningen bör påbörjas snarast alternativt påbörja en utredning och ge SBAB i uppdrag att bygga ett trygghetsboende i Strängnäs snarast.

Vi vill prioritera: 

  • Att ett trygghetsboende byggs eller skapas i Strängnäs stad
  • Att de som har störst behov av omsorg får sina behov tillgodosedda först
  • Att skapa en högre grad av valfrihet för de äldre
  • Att öka byggnationen av hyresrätter