Vi anser att en kommun måste växa för att utvecklas. Det handlar om att öka invånarantalet för att på så sätt bredda skatteunderlaget, men också att få nya företag att etablera sig i kommunen och att ge dem som redan är här bra förutsättningar att växa. När det gäller bostadsbyggande anser vi att tätorter ska byggas inifrån och ut, där stadskärnorna förtätas och där befintliga bostadsområden byggs ut först, innan orörd natur längre bort utnyttjas.

Strängnäs Bostads AB måste starta byggande av fler mindre hyresrätter för att framför allt ge unga och nyanlända en chans att komma in på bostadsmarknaden. Det finns också många som vill bo i hyresrätt för att kunna bo problemfritt, även om de kanske har råd att köpa en bostad. Ett utökat bestånd av hyreslägenheter ökar därmed valfriheten och omsättningen på bostadsmarknaden.

En tilltalande och vacker stadsbildning är viktig för såväl Strängnäsborna som turister. Vi behöver ett levande centrum med ett rikt affärsliv, olika utsmyckningar och gågator. Vi vill på olika sätt skapa förutsättningar för en levande stadskärna i Strängnäs stad. Fortsatt expansion av den externa handeln får inte ske på bekostnad av centrumhandeln.

Bra kommunikationer, såväl regionalt som lokalt, är nödvändiga i ett framåtskridande samhälle. Detta kräver framför allt en fortsatt utveckling av järnvägen med dubbelspår hela vägen mellan Läggesta och Eskilstuna. Kommunen bör också föra en dialog med Sörmlandstrafiken för att skapa bättre busstrafik i och mellan kommundelarna.

Vi vill prioritera:

  • Att sälja Sevab för att frigöra utrymme för investeringar inom andra områden, exempelvis skolor, idrottsanläggningar och äldreboenden. Sevabs investeringskrav minskar kommunens möjligheter att satsa på andra verksamheter. En försäljning är också helt nödvändig för att undvika ökade låneskulder.
  • Byggande av fler små hyreslägenheter, särskilt för att ge unga och nyanlända chansen till egen bostad. Fler hyresrätter ökar även valfriheten och omsättningen på bostadsmarknaden.
  • Förbättring av det kommunala gatunätet, belysning, övergångsställen samt fler gång- och cykelvägar i kommunen, även med hänsyn till människor med funktionshinder.
  • Att kommunen arbetar mer aktivt för att de militära övningsfälten i Härad avvecklas, så att marken på sikt kan användas till bostäder och företagande.