Kultur och fritid är exempel på verksamheter som inte är lagstadgade men som vi ändå prioriterar, eftersom vi anser att denna satsning är en investering i hela kommunens utveckling. De aktiviteter, matcher, tävlingar, konserter och utställningar som arrangeras av föreningar och den kommunala kulturskolan tror vi kan bidra till bättre integration, nöjdare invånare och en ökad inflyttning, vilket i förlängningen genererar ökade skatteintäkter som kan stärka välfärden.

Kultur
Kultur är ett svårt begrepp att definiera. Många tror att det bara handlar om konst och litteratur, men sanningen är mycket bredare än så. För oss är kultur inte bara vara enstaka objekt eller händelser, kultur ska vara något som finns naturligt i oss och omkring oss. Vi har tidigare lagt fram förslag om att måla tråkiga och gråa betongväggar i staden, eller på andra sätt utsmycka gatumiljön.

En stark och levande kultur i lokalsamhället är avgörande för om man trivs i sin vardag. Ett rikt föreningsliv, bra verksamhet inom kulturskolan, tillgång till vårt historiska arv och tilltalande stadsmiljöer är viktiga beståndsdelar i en levande miljö. Men en levande kultur innebär också att barn och unga får inspiration till och kan utöva nya kulturyttringar. Det görs med fördel i levande offentliga rum i våra tätorter.

Fritid
För ungdomar är det viktigt att det finns en bra och attraktiv möjlighet att utöva olika fritidsintressen. Det är därför ett prioriterat område att skapa ytterligare förutsättningar för det. Strängnäs har utvecklats på ett bra sätt de senaste åren vad gäller standard och tillgång på olika idrottsanläggningar. Vi vill dock fortsätta jobba för att fler anläggningar eller områden för spontanidrott prioriteras och skapas. Här ser vi gärna att Visholmen fortsätter att utvecklas varsamt enligt resultatet från medborgardialogen. Visholmen ska vara helt tillgänglig för allmänheten och fri från privata boenden.

Vi vill prioritera:

  • Att Visholmen utvecklas som ett friluftsområde för alla. Området ska vara helt tillgängligt för allmänheten och fritt från privata boenden, hotell och liknande. Däremot ser vi gärna en utomhusscen för olika typer av uppträdanden. Vi stödjer också tanken på att inrätta ett naturrum inom området.
  • Att kommunen köper och bygger om Strängnäs före detta tingshus för att skapa en central mötesplats, där Strängnäsbor i alla åldrar kan träffas och där det finns utrymme för kulturella aktiviteter och utbyten.
  • Höjd tillgänglighet och standard på våra fritidsanläggningar. Då kommunen växer behövs fler och bättre fritidsanläggningar i alla kommundelar.