Tidig insats – trygg utveckling

Genom att satsa på våra yngsta bygger vi ett tryggt och bra samhälle från grunden och därmed en bättre framtid för oss alla. Barn- och utbildningsnämnden har en lång och tråkig historia av konsekvent brist på ekonomiska medel för att bedriva sina verksamheter.

Detta beror på flera faktorer, bland annat höga lokalkostnader som äter upp en alltför stor del av elevpengen, att budgeten inte är anpassad mot verksamheternas behov utan tvärtom; verksamheterna får anpassa sig efter tilldelad budget. Det speglar sig direkt i skolresultaten där Strängnäs kommun sjunker som en sten i den nationella rankingen.

Vi ser, både historiskt och framåt, att skolornas verksamhet som den borde bedrivas för att behålla kvaliteten kräver nästan hälften av kommunens totala budget. Det är inte hållbart i längden. Strängnäspartiet har under hela denna mandatperiod insisterat på just behovsbudgetering. Vi måste gemensamt bestämma vilken typ av skola vi vill ha, beräkna kostnaderna för detta och tilldela verksamheterna de ramarna. Annars kommer skolorna i Strängnäs alltid lida av underskott och begränsade möjligheter att bedriva en kvalitativ verksamhet.

Vi tror att en väg framåt är att samla alla verksamheter som berör barn och unga inom samma ansvarsområde. Vi måste alltså inom alla nämnder identifiera vilka verksamheter och tillhörande kostnader som berör barn och unga och därefter samla ihop allt detta i en nämnd/ett kontor. Vi tror att vi då får bättre överblick, kontroll och resursanvändning samt ökade möjligheter till samordning och synergieffekter för alla insatser mot barn och unga. Det bör i längden rimligtvis också frigöra ekonomiska resurser och ett bättre handlingsutrymme.

 Vi vill prioritera:

  • Att tidiga insatser i för- och grundskolan finansieras genom höjd skolpeng
  • Att de yngsta med störst behov av stöd tilldelas en höjning av tilläggsbeloppet
  • Att effektivisera lokalutnyttjandet framför allt inom grundskolan och gymnasieskolans verksamheter samt inom kommunal förvaltning
  • Att minska skolans kostnader genom att optimera lärmiljöer och lokaler vilket frigör resurser till undervisning
  • Att samordna all verksamhet som riktar sig till barn och unga inom samma ansvarsområde