Att lagar är till för att följas är de flesta överens om. Därför är vi från den politiska oppositionen frågande och undrande inför majoritetens felaktiga tolkning av kommunallagen.

Bakgrunden är att majoriteten valde att låta förre ordföranden i barn- och utbildningsnämnden (BUN) ta en ”time-out”. Redan här togs det första tveksamma beslutet. Kommunallagen ger inte något utrymme för ordföranden att gå in och ut i sitt ämbete. Vid kortare frånvaro leds nämnden av 1:e vice ordföranden.

Istället valde majoriteten att låta BUN utse en ersättare till tillförordnad ordförande. Här gjorde man tre fel. Tillförordnad ordförande finns för det första inte som begrepp. För det andra kan en ersättare i BUN aldrig ens komma på fråga att väljas som ordförande. Slutligen ska beslut om att utse ordförande tas i kommunfullmäktige (KF).

Vid det senaste KF (27/2) lämnade Strängnäspartiet och Kristdemokraterna (KD) in en interpellation, där vi önskar få svar på hur majoriteten ser på sitt agerande. Vid samma KF valdes den ersättare i BUN, som utsågs till tillförordnad ordförande av majoriteten, till ledamot. Detta gjordes uppenbarligen utifrån vår kritik att kommunallagen inte ger utrymme för en ersättare att komma i fråga.

Vid tisdagens (28/2) sammanträde i BUN bad vi majoriteten att låta 1:e vice ordföranden leda sammanträdet. När så inte skedde valde vi att inte närvara vid sammanträdet utifrån två skäl. Första skälet var att 1:e vice ordföranden var närvarande och därmed ska leda sammanträdet. Det andra skälet var att beslutet från KF dagen innan inte hunnit vinna laga kraft, vilket innebar att ersättaren inte hunnit bli ledamot.

Kommunens jurister hävdar att BUN:s reglemente, KS 2016:380–003, ger möjlighet att agera som majoriteten nu gjort. Vi kan inte se att de nedan redovisade utdragen från reglementet ger denna möjlighet. Så länge vi har ett presidie med en 1:e vice ordförande så agerar den ordförande. Det är först när 1:e vice ordföranden tillhör en annan majoritetet som möjligheten öppnas för att en övrig ledamot från majoriteten kan utses till ordförande, för att leda ett enskilt sammanträde. I detta fall tillhör 1:e vice ordföranden majoriteten.

§ 12

Det åligger nämndens ordförande att….. Vid förfall för ordföranden åligger motsvarande uppgifter vice ordföranden.

§ 14

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen/nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid, till exempel på grund av sjukskrivning eller föräldraledighet. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.

Majoriteten har fortfarande inte låtit KF utse en ordinarie ordförande i BUN. Varför gör man det på detta sätt?

Håkan Bertilsson
Strängnäspartiet
2:e vice ordförande i BUN
Ledamot i kommunstyrelsen
Ersättare i kommunfullmäktige

Artikel från Strengnäs Tidning den 28 februari 2017.

Varför bryter majoriteten i Strängnäs kommun mot kommunallagen?