För er som inte orkar med den långa versionen – men ändå vill hålla er informerade om politiken i Strängnäs kommun.

Månadens What!!!

Majoriteten hävdar att de delvis har uppnått uppställda mål när det gäller att erbjuda kommuninvånarna välfärdstjänster (som exempelvis skolan och arbetet med hemlöshet) av god kvalitet i den ekonomiska delårsrapport som presenterades på KF. Det är hyfsat bra helt enkelt och trenden pekar uppåt enligt rapporten.

Så här ser målen ut i den ekonomiska rapporten och hur man lyckats uppfylla dem:

Problemet med rapporten är att målen är diffusa och subjektiva. Och vad är egentligen god ekonomisk hushållning när det inte finns några ”riktiga” mål? Plus och minus går ihop, men vad gör man med pengarna? Och är inte skolan en väldigt stor del av den biten i rapporten? Hur kan våra katastrofresultat i den kommunala grundskolan ge delvis godkänt?

Oppositionen ville ha in en ändring i rapporten (se nedan). Men den röstades helt sonika ner. Lite självreflektion från majoriteten borde vara på sin plats. Jacob Högfeldt (Kommunstyrelsens ordförande) hävdar på många möten att vi ska tala med varandra, inte om. Och där håller jag med. Men det är svårt att prata med motparten när denne inte kan erkänna något typ av misslyckande, även när det är uppenbart. Det är det första steget i att göra något bättre.

Förra året gick endast 55 % av alla elever i den kommunala grundskolan ut med godkända betyg, enligt Skolverket, och trenden fortsätter ner, i år var det 53 %.

Läs mer här …

https://strangnaspartiet.se/debatt-strangnas-ledning-har-latit-skolkrisen-bita-sig-fast/

https://strangnaspartiet.se/debatt-det-ar-kris-i-strangnas-kommunala-grundskolor/

Arbetet med hemlösheten i kommunen är ett misslyckande.

Läs mer här …

https://strengnastidning.se/nyheter/strangnas/artikel/antalet-akut-hemlosa-har-tredubblats-sedan-forra-aret-ett-misslyckande-for-hela-samhallet/lzo6pwzj

Månadens guldstjärna

Mia Nerby (C) ville ha in en ändring i den ekonomiska delårsrapporten och påpekade i fullmäktigedebatten att den är överdrivet positiv och inte stämmer med verkligheten. Delmål har inte nåtts, som majoriteten hävdar. Skolan har inte alls nått tillfredsställande resultat och kommunen har heller inte löst hemlösheten. (se ovan). Ändringen stöddes av oppositionen.

Är du mer intresserad läs gärna hela delårsrapporten här.

14. Delårsrapport 2;2022 Strängnäs kommun

Månadens dessutom …

Den ekonomiska delårsrapporten behöver arbetas om, menade Lars Larsson (Strp).

Här utvecklar Lars Larsson sitt resonemang:

”Nu är den ekonomiska delårsrapporten mer som en reklamskrift för den kommunala förvaltningen. Och det blir tokigt, eftersom det är väljarna, vilka betalar för den, som ska avgöra om de ska ha beröm eller inte. Därför brukar sådan rapporter vara torra och sakliga.

Men ska inte styrande politiker få berätta hur bra de skött verksamheten? Fel igen. De styrande politikerna, representerar väljarna, inte förvaltningen. Och som politiker och invånarnas företrädare beställer de verksamheten av förvaltningen. Och förvaltningen utför. Förvaltningens jobb redovisas sen i delårs- och årsrapporter.

Politiker ska ha beröm, eller inte beröm, för sin politik. Folkstyret gör att politiker ofta är lekmän, utan varken kunskaper eller erfarenheter att styra stora organisationer. Det understryker vikten av att politiker ska beställa och förvaltningen utföra. 

Det är alltid frestande för politiker att visa upp sig som ledare för en stor förvaltning. Men då blir det fel igen. När politikerna faller för frestelsen och blir ett med förvaltningen, uppstår ett annat klassiskt problem. Då får vi plötsligt en politisk förvaltningen – istället för en professionell. Och då har vi strax ett amerikanskt ”spoil-system” på halsen, d v s varje gång den politiska ledningen byts ut, tvingas också all ledande personal i förvaltningen att bytas ut.”

Månadens reflektion

Demokrati är dyrt! 55 ledamöter x cirka 1.000 kr per möte. Det blir minst cirka 55 000 skattekronor varje fullmäktigemöte. Vi politiker har verkligen ett stort ansvar att förvalta dessa väl för medborgarnas bästa. Vi ställer krav på förvaltningen att vara professionell, men då behöver också vi politiker se till att vara det.

Månadens votering

Sverigedemokraterna krävde votering om vart de extra 30 miljonerna i kommunens kassa skulle gå. Björn Karlsson (SD) lade fram ett genomarbetat förslag.

”Barn- och utbildningsnämndens budgetram 2022 utökas med 11 miljoner med avsikt att öka vuxennärvaron i skolan och därmed barnens möjligheter med stöd för att förbättra sina studier.

Socialnämndens budgetram 2022 utökas med 11 miljoner för att öka grundbemanningen inom äldreomsorgen och öka stödet till barnfamiljer som har det svårt.

Teknik- och fritidsnämndens budgetram utökas med 2 miljoner för att öka säkerhetsåtgärder på skolvägar. Det kan exempelvis vara vid övergångsställen.

Kommunstyrelsens budgetram 2022 utökas med 6 miljoner. För att främja till ett mer ökat näringsliv, digitalisering och trygghetsåtgärder.

Förslaget röstades dock ner och majoritetens (M) och (S) förslag röstades igenom.

Månadens medalj

Strängnäs stad växer och Eldsundsområdet ska byggas ut. Strängnäs kommun har anlitat Norconsult för att göra en miljökonsekvensbeskrivning till detaljplanen. De har åstadkommit ett genomarbetat förslag för att anpassa den nya byggnationen till miljön. En bra plan för förvaltningen att arbeta efter, som man får hoppas håller ända ut i verkligheten.

Här ett utdrag ur rapporten se s. 50.

I planförslaget bevaras befintliga gatustrukturer och det kommer vara möjligt att röra sig genom planområdet på ett liknande sätt som i dagsläget. Den raka siktlinjen över allé och stenmur bevaras. Ur kulturhistorisk synvinkel bedöms detaljplanen visa stor hänsyn till områdets grundstruktur (AIX Arkitekter, 2021).

Planen har bestämmelser för kulörer och materialval för att undvika alltför avvikande gestaltning och säkra materialkvalitet. En varm färgskala föreslås och vita kulörer ska undvikas.”

Månadens nykomling

Till ny ordföranden för KF valdes Bodil Mellgren (S). Verkligen inte ett lätt jobb. Men Bodil har den rätta approachen. Grattis önskar vi i Strängnäspartiet!

Strängnäspartiet-nytt

Till ny gruppledare valdes Marie Ericsson Drotte.
Till ledamot i Valberedningen valdes Marie Ericsson Drotte.
Till ersättare i Valberedningen valdes Bosse Konrad.
Till ny ledamot i Barn- och utbildningsnämnden valdes Lars Österblom. Avgående är Håkan Bertilsson.

Lars Österblom på bild som tillträdande i BUN.

Vid pennan
Marie Ericsson Drotte
Gruppledare
Strängnäspartiet

Snabbrapport från KF i Strängnäs oktober 2022