Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home Vård och omsorg

Vård och omsorg

Skicka sidan Skriv ut

Alla ska kunna leva ett aktivt liv utifrån sina egna förutsättningar – hela livet. Våra äldre ska därför erbjudas en god och trygg omsorg anpassad efter deras egna önskemål och behov. Vi vill öka valfriheten i val av hemtjänst och äldreboende, eftersom självständighet och inflytande i vardagen ökar välbefinnandet och ger en värdig äldrevård. Vi vill också prioritera att invånare med störst behov av hjälp och stöd får sina behov tillgodosedda först.

Strängnäs kommun utvecklas ganska väl vad gäller olika former av boenden i de olika kommundelarna.  Bland annat så planeras det för ett trygghetsboende i direkt anslutning till Riagården i Åker och ett trygghetsboende i Stallarholmen. Dock är vi bekymrade över att Strängnäs stad saknar ett trygghetsboende helt och hållet. Underlaget och behovet i Strängnäs stad bör rimligen överskrida det i Stallarholmen och Åker tillsammans. För oss är det viktigt att alla kommundelar behandlas och prioriteras likvärdigt.

Strängnäspartiet har tidigare lagt en motion om vilka möjligheter kommunen har att köpa, hyra eller expropriera  köpa   hotell Mälarblick i syfte att skapa ett ”äldrecentrum”. Vi anser att den utredningen bör påbörjas snarast alternativt påbörja en utredning och ge SBAB i uppdrag att bygga ett trygghetsboende i Strängnäs snarast.

Vi vill prioritera:
- Att de som har störst behov av omsorg får sina behov tillgodosedda först
- Att skapa en högre grad av valfrihet för de äldre
- Att skapa trygghetsboende (+65) i varje kommundel, med prioritering på Strängnäs stad
- Att öka byggnationen av hyresrätter