Den 21 juni klubbade kommunfullmäktige i Strängnäs budget och årsplan för perioden 2022–2024. Här är det anförande som vår gruppledare Niclas Samuelsson höll under debatten.

Vem trodde för ett år sedan att vi även i dag skulle prata om pandemi och ovissa tider? Även om läget ser mycket bättre ut nu, är det fortfarande mycket som känns osäkert. Detta visar på vikten av att ha koll på sin ekonomi och att ha goda marginaler. Strängnäspartiet har under hela mandatperioden stått bakom majoritetens överskottsmål och gör så alltjämt.

En avyttring av fjärrvärmerörelsen har också potential att stärka ekonomin och bidra till ett större handlingsutrymme. Av den anledningen, men också för att skapa klarhet för alla som berörs, är det angeläget att komma till beslut i frågan. Vi anser även fortsättningsvis att vi bör titta på om avyttring av andra delar av de kommunala bolagens verksamheter, främst de som ligger under Sevab, kan ge positiva effekter på kommunens ekonomi. Det kan också finnas anledning att se över antalet administrativa tjänster i kommunen.

Bland de satsningar som behöver göras bör barn och unga vara prioriterade. Minst hälften av kommunens totala budget bör tillfalla verksamheter som rör barn, ungdomar och utbildning. Detta kan uppnås genom att omfördela pengar som redan finns i systemet och samla alla resurser som rör barn och unga under en förvaltning och en nämnd. Detta har vi årligen föreslagit fullmäktige och majoriteten, som till vår glädje börjar inse värdet.

Strängnäs kommunala grundskolor är annars ett sorgligt kapitel. År efter år ligger resultaten i den absoluta botten i SKR:s öppna jämförelser. Barn- och utbildningskontoret är i sin verksamhetsplan mycket tydliga med att resurserna inte räcker för bättre placeringar. Det känns som att majoriteten börjat ta till sig av detta, vilket är positivt. Sveket mot våra elever måste få ett slut.

Vi ser också att otryggheten sprider sig i vår kommun. Inte minst är det de yngre invånarna som drabbas av, men även bidrar till, denna otrygghet. Det finns säkert många förklaringar till detta, men utvecklingen är oroande. Här ser vi med glädje att det görs satsningar för att stärka samarbetet mellan olika aktörer och öka närvaron av vuxna på stan. Men vi tror att det behövs ytterligare insatser. Det här är en fråga vi inte får ta lätt på.

Vi är också övertygade om att hela kommunen stärks av en levande stadskärna i en attraktiv centralort i form av Strängnäs stad. Vi vill se en tillgänglig stadskärna med goda förutsättningar för boende och handel, samtidigt som utbyggnaden av den externa handeln begränsas. Här kan kommunen ta en mer aktiv roll och i större utsträckning använda sitt planmonopol som ett styrmedel.

Vi har tidigare också pekat ut Strängnäs före detta tingshus som en möjlig plats för möten och kultur – och att Visholmen utvecklas som en plats för fritid och rekreation, fri från bostäder, hotell och liknande. Att staden växer och att det byggs nytt är i grunden positivt, men utvecklingen måste ske med hänsyn till omgivande miljö och kulturella och historiska värden.

Strängnäspartiet yrkar på oförändrad skattesats under perioden.

Strängnäspartiet vill satsa på skola, trygghet och centrumutveckling