Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad

Skicka sidan Skriv ut

För att kommunen skall vara attraktiv att arbeta och bo i krävs ett balanserat bostadsbyggande. Möjligheterna att arbetspendla till Stockholm, Eskilstuna eller andra orter längs Svealandsbanan, gör kommunen attraktiv som inflyttningsort, men skapar samtidigt ett behov av fler bostäder. Eftersom bl.a. Läggesta-området har många av de attribut som idag eftersträvas av flertalet familjer, inte minst goda kommunikationer och en fantastisk boendemiljö, kommer trycket utifrån sannolikt att bli mycket stort. Acceptera utvecklingen av Läggesta-området som en del av Mariefreds och Åkers fortsatta utveckling. Styr utvecklingen så att underlaget för Mariefreds och Åkers centrumkärnor inte utarmas.

Även andra möjliga områden till bostadsbyggande inom kommunen skall tillvaratas. Här vill vi, vid sidan av Läggesta, prioritera Fårhushagen och P10 i Strängnäs. Vad avser Tosterö så skall exploateringen där ske varsamt och småskaligt.

En tilltalande och vacker stadsbildning i våra tätorter är viktig för såväl kommuninnevånarna som turister. Vi behöver levande centrum med ett förhållandevis rikt affärsliv, olika utsmyckningar och gågator. Vi behöver vidare se över möjligheterna till att försköna parkeringsplatserna vid ICA Bengtsson i Strängnäs och genomföra viss trafikreglering. Strängnäspartiet vill på olika sätt skapa förutsättningar för levande stadskärnor i kommunens större tätorter.

Bra kommunikationer, såväl regionalt som lokalt, är nödvändiga i ett framåtskridande samhälle. Detta kräver framför allt en fortsatt utveckling av järnvägen med dubbelspår, men då utan att mer än marginellt beröra Långberget.

Arbete och annan sysselsättning är central för människor. Sysselsättningsfrågor är i huvudsak ett statligt ansvar. Med tanke på de stora konsekvenserna av att inte ha ett arbete är det viktigt att kommunen gör så mycket som möjligt inom dess nuvarande mandat. För att företag skall etablera sig i Strängnäs kommun och att kommunen utvecklas är det viktigt att de övriga delarna i detta program förverkligas. Detta för att kommunen skall uppfattas som attraktiv att arbeta och bo i samt att besöka.


Strängnäspartiet vill:
 

  • Bygga med bibehållen småskalighet i tätorterna och slå vakt om karaktären i våra olika kommundelar.

  • Benningeområdet skall efter Komvux flytt exploateras varsamt. Även utbyggnaden av Tosterö skall ske småskaligt. Kraftsamling av nya exploateringar i kommunen skall ske till Fårahusgärdet, P 10 och Läggesta.

  • Nabbviken i Strängnäs skall få en upprustad parkmiljö med ordentligt belyst promenadväg och bryggor som medger en bra småbåtshamn.

  • Utveckla de lokala kommunikationerna t.ex. med mindre bussar mellan främst Tågstation och P 10. Vidare påverka regionala kommunikationer så att tågen går och kommer i tid, samt arbeta för tätare turer.

  • Förbättra det kommunala gatunätet, belysningar, övergångsställen samt fler gång- och cykelvägar i kommunen, även med hänsyn till handikappade.