Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad

Skicka sidan Skriv ut

Vi anser att en kommun måste växa för att utvecklas. Det handlar om att öka invånarantalet för att på så sätt bredda skatteunderlaget, men också att få nya företag att etablera sig i kommunen och att ge dem som redan är här bra förutsättningar att växa. En ökande befolkning behöver bostäder och expanderande och nya företag behöver lokaler. Därför är det viktigt att hanteringen av bygglovsfrågor, detaljplaner och annat som rör byggnationer och etableringar fungerar på ett så smidigt sätt som möjligt. Strängnäs kommun har i dag två nämnder som på olika sätt behandlar byggfrågor – samhällsbyggnadsnämnden och teknik- och servicenämnden. Eftersom flera av dessa nämnders verksamheter tangerar varandra, man kan exempelvis inte bygga eller planlägga bostäder utan att samtidigt ha med gator, vägar och avloppsledningar, föreslår vi att plan- och byggfrågor lyfts ut ur dagens samhällsbyggnadsnämnd och slås samman med teknik- och servicenämnden. Övriga frågor kan hanteras i en egen nämnd eller av kommunstyrelsen.

Strängnäs Bostads AB måste starta byggande av fler mindre hyresrätter för att framför allt ge unga en chans att komma in på bostadsmarknaden. Detta kan finansieras genom att sälja av befintligt bestånd . Det är ett faktum att, framför allt mindre, hyresrätter efterfrågas. Inte bara av unga, utan även av äldre personer som inte vill investera i en ny bostad sedan de sålt sin tidigare bostad. Många företag har också ofta behov av hyresrätter för att inhysa tillfälligt anställda. Det finns också många som vill bo i hyresrätt för att kunna bo problemfritt, även om de kanske har råd att köpa en bostad. Ett utökat bestånd av hyreslägenheter ökar därmed valfriheten och omsättningen på bostadsmarknaden.

En tilltalande och vacker stadsbildning är viktig för såväl Strängnäsborna som turister. Vi behöver ett levande centrum med ett förhållandevis rikt affärsliv, olika utsmyckningar och gågator. Vi vill på olika sätt skapa förutsättningar för en levande stadskärna Strängnäs stad.

Bra kommunikationer, såväl regionalt som lokalt, är nödvändiga i ett framåtskridande samhälle. Detta kräver framför allt en fortsatt utveckling av järnvägen med dubbelspår, men då utan att mer än marginellt beröra Långberget.

Arbete och annan sysselsättning är central för människor. Sysselsättningsfrågor är i huvudsak ett statligt ansvar. Med tanke på de stora konsekvenserna av att inte ha ett arbete är det viktigt att kommunen gör så mycket som möjligt inom dess nuvarande mandat. För att företag ska etablera sig i Strängnäs och för att staden ska utvecklas är det viktigt att de övriga delarna i detta program förverkligas. Detta för att Strängnäs ska uppfattas som attraktivt att arbeta och bo i samt att besöka.


Strängnäspartiet vill:

 

  • Utveckla Visholmen varsamt som ett friluftsområde för alla. Visholmen ska vara helt tillgänglig för allmänheten och fri från privata boenden.
  • Bygga fler små hyreslägenheter, särskilt för att ge unga chansen till egen bostad. Fler hyresrätter ökar valfriheten och omsättningen på bostadsmarknaden.

  • Förbättra det kommunala gatunätet, belysningar, övergångsställen samt fler gång- och cykelvägar i kommunen, även med hänsyn till människor med funktionshinder.

  • Att Nabbviken i Strängnäs får en upprustad parkmiljö med ordentligt belyst och asfalterad promenadväg och bryggor som medger en bra småbåtshamn.