Debattartikel införd i Strengnäs Tidning den 19 maj 2021.

Avyttringsprocessen kring en eventuell försäljning av fjärrvärmerörelsen i Strängnäs kommun har pågått sedan i januari 2020, då beslut fattades i kommunfullmäktige om att starta processen.

På Strängnäs kommuns webbplats finns kortfattad information om processen och ett antal frågor och svar. Där framgår också att medborgarna ska ha ”chans att ställa frågor och få all nödvändig information under processens gång”. Någon direkt medborgardialog eller publika möten har dock hittills inte ägt rum. När är det tänkt att detta ska genomföras?

Fjärrvärmerörelsen har cirka 1 350 anslutningar, bland dem drygt 800 bostadshus och drygt 300 flerbostadshus med cirka 6 000 lägenheter. Dessa kunder, där kommunen själv är den största med skolor, äldreboenden, kommunhus, sporthallar med mera, påverkas direkt av de val som görs kring fjärrvärmen.

Alla andra medborgare påverkas indirekt, till exempel om taxor förändras eller investeringar och investeringsplaner måste justeras. Oavsett vilket beslut som fattas kring fjärrvärmen, kommer det alltså med all säkerhet påverka den kommunala verksamheten långsiktigt och på flera sätt. Det gör att det är viktigt att samla så mycket fakta, information, åsikter och perspektiv som möjligt.

Som framgått ovan är det här en komplex fråga och det är därför viktigt att medborgarna får möjlighet till utförligare information, att delge sina synpunkter och ställa frågor. Det bör kunna ske muntligt och inte bara genom skriftligt inskickade frågor.

Eftersom beslut om försäljning eller inte ska fattas av kommunfullmäktige i augusti och tiden rinner iväg, förutsätter vi att det snarast möjligt anordnas offentliga medborgardialogmöten.

Om det av något skäl inte anses möjligt att genomföra riktiga medborgardialogmöten, så bör det åtminstone gå att anordna informationsmöten med frågestund. På grund av pandemin och rådande restriktioner, som givetvis ska följas, lär dessa behöva ske digitalt, även om fysiska möten givetvis skulle ha varit att föredra.

Vi är övertygande om att det finns ett antal medborgare, näringsidkare, bostadsrätts- respektive villaägarföreningar som vill ha mer information om hur detta beslut kan komma att påverka dem. Vi utgår därför ifrån att denna efterlysning hörsammas av den styrande majoriteten och att en medborgardialog kan ordnas innan det är dags för beslut.

Mia Nerby (C)
Oppositionsråd

Roger Steen (C)
Gruppledare

Catharina De Geer (KD)
Gruppledare

Margaretha Furustrand (L)
Gruppledare

Niclas Samuelsson (STRP)
Gruppledare

När blir det medborgardialog om fjärrvärmen?