Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

De dubbla stolarnas dilemma

”Kan vilken enskild verksamhet som helst räkna med kommunalt stöd när den inte klarar sin ekonomi? Eller gäller det bara verksamhet med toppolitiker i ledningen? Dessa planer och Tord Tjernströms (S) dubbla stolar påminner allt för mycket om de ökända intressekonflikterna runt Europaskolan 2007 som Socialdemokraterna kritiserade så hårt i opposition.” Dessa frågor och funderingar hade ledarredaktionen på Eskilstuna-Kuriren på ledarsidan den 3 november. Så vitt vi kan se har inte vare sig Tord Tjernström (S) eller något annat kommunalråd velat bemöda sig om att reda ut dessa angelägna frågor. Skandalen kring Europaskolan var känslig och ifrågasatt och det med rätta. Socialdemokraternas Lotta Grönblad kallade till exempel det hela för ”korruption”.

Vad skall då det här förfarandet kallas? Det socialdemokratiska kommunalrådet Tord Tjernström skriver på Facebook den 27 september 2010: ”Nu känns det som om ingen vill rädda Folkets hus annat än på Facebook, praktiska lösningar saknas. Ser nu fram mot ett positivt svar från Strängnäs fastighets AB så vi kan sätta oss ner och förhandla. En epok är på väg i graven.” Samma Tord Tjernström säger till tidningen den 4 november att han inte har varit med i majoritetsförhandlingarna. Så kanske är fallet. Men, samtidigt finns Tord Tjernströms entusiastiska kamp för att rädda Folkets Hus i Åker väl dokumenterat.

Det väcker än en gång frågan huruvida det är lämpligt att sitta på dubbla stolar när man är i maktposition. Den viktigaste frågan är dock huruvida kommunen skall äga och driva en lokal, som är så starkt förknippad med ett enskilt politiskt parti? En kommun som redan i dag har för mycket lokaler och därför har anställt en lokalsamordnare för att hantera det stora och dyra lokalbeståndet. Det är många frågor som kräver tydliga svar avseende de dubbla stolarnas dilemma och framför allt för att undvika misstankar om korruption.

Margit Urtegård
Jan Eriksson
Kommunfullmäktigeledamöter för Strängnäspartiet

 

Framgång för Strängnäspartiet!

Söndagens valresultat bekräftade vår känsla – vi gick framåt!

 

Vi landade på totalt 4,9 %, en ökning med 0,7 % -enheter från 2006 vilket innebär 26,5 % fler röster än förra valet och ger oss ytterligare ett mandat i KF, från 2 till 3 st.

 

Vi gläds framför allt åt framgångar i Härad, 9,9 %! Där ökade vi hela 6 % -enheter, i röster räknat en ökning med nästan 180 %!

 

Vi gratulerar även Miljöpartiet till deras framgångar och framför allt Mariefredspartiet, kommunens andra lokalparti tillika vårt systerparti, som gjorde ett mycket bra val.

 

26,5 % i ökning av det totala antalet röster innebär att vi ökade i stort sett lika mycket som C (27 %) och mer än M (10 %) och V (18 %) som också gick framåt.

 

I övrigt var det ett katastrofval lokalt med minskningar för S (-14 %), FP (-17 %) och KD (-23 %) i antal röster.

 

 

Vi vill tacka:

 

 - Alla i Strängnäspartiet som har gjort ett mycket bra jobb under hela valrörelsen. Ett tack ska även riktas till alla anhöriga som har stöttat och hjälpt till genom att finnas där för oss.

 

 - Alla som har röstat på oss. Vi lovar att förvalta det förtroendet genom att göra vårt allra bästa de kommande fyra åren. I skrivande stund är ingen lokal ”regeringsbildning” klar men vi är helt klart med i diskussionerna efter det här positiva resultatet.

 

 - Alla som har pratat och debatterat med oss i vår valstuga och ute på stan. Era frågor och åsikter kräver och gör att vi hela tiden utvecklar och förbättrar oss.

 

 - Alla kommuninvånare som gick och röstade. 81,4% valde att utnyttja sin demokratiska rättighet och tog även ansvar för sin skyldighet.

 

 

 

Strängnäs kan

 Strängnäspartiet står för ”Nytänkande, Handlingskraft och Öppenhet” som det framgår bla i del annonser.

Vi skulle vilja berätta lite mer utförligt vad som står bakom dessa ord.

Vi tycker att dagens styrande majoritet (S + FP + C) i Strängnäs saknar ett långsiktigt tänkande och helhetssyn i de beslut som tas. Den kommunala apparaten bör effektiviseras i storlek och beslutsvägar, inte tvärtom som fallet är nu. Den kommunala administrativa överbyggnaden är för stor och för dyr.

Strängnäspartiet har lagt ett förslag om att sänka de administrativa kostnaderna med ca 10 % och detta kommer att ge mer än 10 mkr som kan omfördelas till att höja lärartätheten i främst de tidigare skolåldrarna (F – 4) och till att öka antalet nattpersonal på våra äldreboenden.

Det gäller också att ha mod och kraft att fatta beslut. Handlingskraft och förmågan att ta ett korrekt och hållbart beslut från början är viktigt i ett samhälle i förändring. Det är också viktigt om man på allvar försöker ta sig an den gigantiska låneskulden om 3,5 miljarder som kommunen nu har. Strängnäspartiet har på vår hemsida redovisat ett utkast till hur vi skall hantera kommunens låneskuld och börja saneringen av vår ekonomi.

Det går, men det krävs att man då har både ”nytänkande” och ”handlingskraft”.

De politiska arbetsformerna måste förändras. Kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande organ, behöver vitaliseras och utveckla mera effektiva arbetsformer grundat på ömsesidig respekt mellan alla parter. Kommunfullmäktige skall vara kommunens politiska arena. De förtroendevaldas främsta uppgift är att företräda medborgarna. De förtroendevalda skall arbeta med övergripande mål för verksamheten och uppföljning av hur dessa nås med minsta möjliga byråkrati och till lägsta kostnad.  

Strängnäspartiet vill öka öppenheten för kommuninnevånarna i det kommunala beslutsfattandet och minska den kommunala byråkratin.

Det gäller att ha bra idéer och att kunna fånga upp och ta tillvara medborgarnas behov och önskemål. Detta kan ske genom att ha en större öppenhet genom allt från Web/TV från fullmäktige till fler öppna nämndmöten. Vi måste verkligen lita på våra invånare och att dessa vet sitt eget bästa och därigenom låta lokalsamhället fatta sina egna beslut om det som påverkar dem själva. Här är nyckelorden ”nytänkande” och ”öppenhet”.  

Allt detta kan sammanfattas med ”Strängnäs kan”.

Margit Urtegård och Erik Berg

 

Nu börjar det på allvar... Kom och träffa oss!

Nu drar valarbetet mot slutspurten och vi har etablerat oss på Gyllenhjelmstorget. Kom förbi och prata med oss.

Vi är här alla vardagar mellan ungefär 11-18 och lördagar 11-14. (söndagar normalt stängt)

Ge oss ris eller ros, diskutera, fråga, ja vad du vill. Vi vill träffa DIG och är intresserad av dina åsikter.

Vi hoppas också att du är intresserad av vår politik och vad vi har att berätta.

Vi vill inte bara "ha" din röst, vi vill förtjäna den.

 


 

Strängnäspartiet satsar på barn och unga i budget 2011

Strängnäspartiet (SP) tillsammans med M och KD satsar på kommunens barn och ungdomar

genom att ta från administrationen och omfördela sju miljoner till en …

….Satsning på och för barn och unga.

 

Vi vill ha fler vuxna och fler lärare i klasserna F – 5 i hela kommunen

Vi satsar fyra miljoner extra till grundskolans lägre stadier

 

Vi vill att socialnämnden skall ha ett särskilt projekt för ungdomar som står

utanför arbetsmarknadens reguljära åtgärder.

Vi satsar 1,5 miljoner extra inom socialnämndens område.

 

Vi vill att kulturnämnden genomför ett projekt som kan engagera alla ungdomar

och skapa meningsfulla fritidssysselsättningar

Vi satsar 1,5 miljoner extra inom kulturnämndens område

 

 

För mer detaljer om t ex hur det ska finansieras, se vår Skuggbudget 2011

 

 

 

Med 2011 års budget börjar skuldsaneringen

Strängnäspartiet har gemensamt med Moderaterna och Kristdemokraterna tagit fram en skuggbudget för 2011. Skuggbudgeten utgår från den av majoriteten (S + FP + C) lagda budgeten.

Då vi (M + KD + SP) endast haft ett mycket begränsat stöd från förvaltningens ekonomiavdelning, kommer det nu lagda förslaget endast visa på möjliga omprioriteringar inom lagd ram. 

Det förslag som majoriteten presenterar med våra omprioriteringar redovisas nedan i miljoner kronor och avrundat. Vårt förslag berör endast kommunstyrelsen och tre olika nämnder, men visar på en möjlig prioritering till olika projekt som rör barn och ungdomar. (Se även artikeln ovan)

 

Hela skuggbudgeten finns redovisad under "Dokument" och "Övrigt" 

 

Kommunkoncernens skuld på 3.5 miljarder skall nedbringas under nästa mandatperiod genom att: 

* Under 2011 förbereds och undersöks möjligheterna till försäljning av åtminstone delar av SEVAB

 

* Mark och fastigheter som inte är av strategisk betydelse bjuds ut till försäljning 

 

* Den politiska organisationen moderniseras och minskas

 

* Antal större nämnder reduceras avsevärt från 7 till ca 3

 

* KS/AU avskaffas och ersätts med en utökad information inom KS ram.

 

* Förvaltningens overheadkostnader reduceras med ca 10 %. = minst 10 mkr

 

* Valfrihet genomförs inom hemtjänsten och äldrevården

 

* Andra delar av den kommunala verksamheten kan komma att konkurrensutsättas

 

* Nyinvesteringar hålls inom avskrivningsvärdet eller lägre, idag ca 40 miljoner


* Resultatet skall vara på minst 2 % = 30 mkr och en reserv om ca 1 %. = 15 mkr

* Huvuddelen av tillkommande pengar från regeringen förs till resultatet och därmed avbetalning på skulden     

 

 

Bevara Långbergsskolan

Ta in alla elever som får plats i Långbergsskolan ! 

 

När Strängnäspartiet bildades inför valet 1992 var en av hjärtefrågorna skolan. Fortfarande är skolfrågor mycket viktiga och några av våra främsta och högst prioriterade områden.I Strängnäspartiets program och valplattform står det bla  

  • Förutsättningar för harmoniska och trygga barn och tonåringar enligt mottot: ”Tidig insats – trygg utveckling” ska skapas genom ökade resurser i förskolor och skolor.
  • Kommunen ska kunna erbjuda bra och nära skolor för alla barns behov.

 För Strängnäspartiet betyder detta att det behövs mer pengar till skolan för att kunna öka andelen vuxna i skolor och förskolor framför allt i de tidigaste åldrarna (F – 4).                                               

I dag har lärartätheten  sjunkit katastrofalt i våra kommunala skolor, då den nuvarande ledningen av kommunen valt att spara på barnen. 

Vidare vill Strängnäspartiet att skolorna skall finnas i elevernas närmiljö dvs där barnen bor och i möjligaste mån undvika bussning av framför allt de yngsta barnen. Exempel på sådana skolor har vi skrivit i vår valplattform är Långbergsskolan och Tosteröskolan.

Då tycker vi att det är inte bara fel, utan utmanande att komma fram med förslaget att flytta Långbergsskolans elever till Karinslundsskolan. Det är självklart mycket glädjande att Långbergsskolan är så populär att antalet sökande är fler än antalet platser. Tänk om vi kunde ha det läget på fler av kommunens skolor, då skulle vi inte ha haft den ekonomiska skolkris vi nu har. 

Ett antal olika medborgare tror och hoppas det kommer att byggas en ny skola inom 2-3 år vid Långberget. Vi tycker det är tragiskt för det är inget annat än fromma förhoppningar som med största sannolikhet inte kommer att infrias. Är det något vi inom vår kommun inte behöver bygga så är det nya skolor, visserligen kan några behöva renoveras och uppgraderas, men inga nybyggen. 

Den helt självklara och uppenbara lösningen är ju att ta in de elever som får plats på Långbergsskolan (ca 200) och låta de som står i kö få ta sitt andrahandsval som kanske är antingen Vasaskolan eller Finningeskolan, alternativen finns. På så sett får vi en balans på och mellan våra skollokaler och därigenom också på skolekonomin.  

Hanteringen av Karinslundsskolan får inte gå ut över skolbarnen och skolbarnens miljö utan måste lösas på ett annat sätt tex genom en temporär uthyrning för andra aktiviteter.  

Låt oss därför göra som det står i Strängnäspartiets valplattform:  Ha små skolor i barnens närmiljö. Exempel på sådana skolor är Långbergsskolan och Tosteröskolan.”  

Margit Urtegård, Ordförande                                          

Erik Berg, Gruppledare

 

De slutna rummens demokrati

Det finns en mycket märklig och i många stycken allvarlig tendens i politiken i Strängnäs. Ett tydligt demokratiskt underskott börjar märkas.

Jag skall bara peka på ett antal händelser och skeenden för att exemplifiera. 

Information till Nyinflyttade har tidigare genomförts med alla partier närvarande. Det var Ulf Kristersson (M) som startade detta under förra mandatperioden. Nu har Jens Persson (C) stoppat bla Strängnäspartiets möjligheter att få ta del av vad nyinflyttade har för förväntningar och idéer.Som svar på en interpellation i fullmäktige svarade Jens Persson och jag citerar ordagrant: ”det får vara någon måtta på demokratin” (se även vår hemsida, rapport från fullmäktige 14 december 2009) 

Jag vet också att Jens Persson och många andra i majoriteten (S + FP + C) är mycket besvärade över de ”små partiernas” ofta franka och öppenhjärtiga opposition. En av effekterna av detta, som man funderar över, är att låta kommunstyrelsens arbetsutskott endast vara öppet för moderaterna och ta bort adjungeringen av ”de små” det vill säga SP, MfP, KD, MP, V. 

Ett annat sätt är att skapa olika former av bolag som ju försvårar insyn enligt offentlighetsprincipen, då man kan påstå att det är aktiebolagslagen som gäller (vilket det inom parentes inte är) och det är just det man försöker sig på med skapandet av ett kommunalt näringslivsbolag i stället för att ha ett näringslivskontor i den kommunala förvaltningen. 

I fullmäktige hånas ofta vi småpartier av majoritetens företrädare i olika former av budgetdebatter för att våra förslag är tunna och kanske inte helt genomarbetade. Nu kommer det att bli än värre, då den tf kommunchefen har bestämt, förmodligen på ett politiskt uppdrag, att inget stöd kommer att lämnas till oppositionen för att kunna ta fram ekonomiska eller andra underlag. ”Tjänstemännen går på knäna” säger man och det är säkert sant, men då måste man hantera frågan, så att det inte uppstår ett demokratiskt underskott. 

Det senaste och allvarligaste är ett försök att påverka och begränsa de politiska bloggarna i Strängnäs kommun och det finns ju en hel del, bara Strängnäspartiet har tre stycken som bloggar: Stefans Sonderingar, Patricks Episodi och Margits Politikken. Där sannolikt Margits Politikken är den som stör mest bla genom att den är mycket välbesökt och att debatten ofta är både spänstig och het. Margit tar också upp mycket av den lokala politiken i Strängnäs och tydliggör den lokala maktutövningens många sidor för att inte säga baksidor. 

Av alla instanser är det nu Demokratiberedningen som försöker påverka våra sociala medier, nästa steg blir kanske att ge sig på Facebook, där vi finns bla som ”Strängnäspartiets vänner”. Tydligen är detta med bloggar och facebook en nagel i ögat på den styrande majoriteten S + FP + C i Strängnäs och man är så upprörd och störd att man uppdrar till självaste Demokratiberedningen att ge sig på våra demokratiska fri- och rättigheter. Att demokratiberedningen rör sig i dessa tassemarker är i sanning mycket märkligt.

Sammantaget, tycker jag, att bilden blir tydlig. Det verkar vara en medveten strategi som man nu följer att försöka begränsa informationen till, från och mellan medborgare och opposition. Allt detta görs naturligtvis för en enda sak – makten. Det är därför jag har vågat sätta rubriken ”de slutna rummens demokrati” på detta inlägg.

Erik Berg

 

Allmän politisk debatt i fullmäktige 29 mars

När fullmäktiges ordförande Anders Svensson gick igenom förutsättningarna för den här debatten med partiernas gruppledare så var han mycket noga med att understryka att debatten skall handla om framtiden och inte historien. 

Det är mycket förståligt man skall inte hålla på och tjata om vem som har gjort vad och när. Detta är ju tyvärr en svaghet som vi politiker ofta har att skylla på de andra. Dessutom förstår jag mycket väl att Anders Svensson helst vill förtränga och dra en glömskans slöja över de två senaste åren – jag förstår honom. Det är inte mycket att minnas. 

Nu över till lite om framtiden och vad Strängnäspartiet vill. 

Strängnäspartiet vill öka öppenheten och delaktigheten i det kommunala beslutsfattandet genom bla öppna möten och väl utvecklad e-demokrati.Ett första litet men viktigt steg är då att äntligen få igång webb sändningar från fullmäktige både med ljud och med bild. 

Strängnäspartiet vill ha harmoniska och trygga barn i små skolor och detta genom rejäla insatser av framför allt personal på de tidigare skolformerna.Exempel på sådana skolor är Långbergsskolan och Tosteröskolan.

Då det gäller Förskolan så krävs det flexibla tider för hämtning och lämning så att det sk livspusslet går ihop för familjerna, speciellt då de som pendlar.  

Strängnäspartiet vill genom en serie kraftfulla åtgärder och ett stabilt ledarskap få en skolekonomi i balans. Då är det ett krav på att vi får ordning på kommunens lokalhantering, så att inte skolornas ekonomi urgröps än mer.Vi vill bara peka på en sådan åtgärd som kan vara fria kommunala skolor. 

Skolmaten och för den delen maten till våra gamla är en viktig fråga för att få en högre livskvalitet. Här har den styrande majoriteten visat upp ett märkligt beteende genom att avslå Strängnäspartiets motion om ekologisk och närodlad mat. För att senare med Jens Persson i ST stoltsera ihop med jordbruksminister Erlandsson och tala sig varm för det han dagen innan röstade nej till och detta finns prokollerat som Svensson brukar säga.    

Då det gäller Campus Strängnäs så krävs det ett nytänkande så att Campus utvecklas till något positivt och inte blir ett skällsord.  Lärcentrum tycker jag visar vägen hur utvecklingen skall bli genom sin mångfacetterade verksamhet.Där finns nu inte bara det gamla vanliga Komvux och SFI utan här kan man gå på Högskola, få Kvalificerad Yrkesutbildning, man kan vidare gå olika former av hantverksprogram och yrkesprogram. 

Det gäller för Thomasgymnasiet att hänga på och visa samma kreativitet som vårt certifierade Lärcentrum, som idag har fler än 850 studeranden. 

Strängnäspartiet vill ytterligare öka samverkan mellan föräldrar, skolan, socialkontoret, idrottsföreningar och polisen för att skapa en positiv utveckling i stället för den negativa spiral som just nu kännetecknar delar vår kommun.Detta gäller speciellt ungdomar som går på högstadiet. 

Strängnäspartiet vill säkerställa en trygghet för våra äldre bla genom att antalet äldreboenden skall behållas och finnas i alla kommundelar, så också i Stallarholmen.  Vidare vill vi behålla och öka personaltätheten på våra äldreboenden, speciellt nattetid, även detta är en avgörande trygghetsfaktor. 

Strängnäspartiet vill snarast påbörja en varsam utbyggnad av Visholmen i Strängnäs. Främst för fritidsaktiviteter, med ett utvecklat strandbad och olika former av kultur. Strängnäspartiet säger dock bestämt nej till bostadsbebyggelse eller hotell på Visholmen. 

Strängnäspartiet vill bygga med bibehållen småskalighet i tätorterna och slå vakt om karaktären i våra olika kommundelar.  Utbyggnaden skall ske varsamt och på de boendes villkor och inte på diverse olika entreprenörers villkor.  

Exploateringen bör ske främst i Läggesta, P 10 med övningsfältet och Fårahusgärdet, våra gröna lungor skall bevaras.  Bresshammars skog kommer i detta avseende mycket långt ner på listan över områden som skall exploateras och skall snarast betraktas som en markreserv.   

Näringslivet skall stödjas och förhoppningsvis utvecklas ytterligare och detta skall ske med stöd från kommunen och då kommunens näringslivskontor.Ett nytt kommunalt näringslivsbolag säger Strängnäspartiet bestämt nej till.

Då det gäller våra två andra bolag så anser Strängnäspartiet att man för det första skall följa fullmäktiges beslut om olika utredningar och att man mycket väl både kan och skall sälja delar av både SFAB och SEVAB. 

Slutligen vill jag understryka att Strängnäspartiet vill satsa 100 % lokalt på Strängnäs kommun och på att få ekonomi i balans som ger utrymme för kommande investeringar.   

För att förverkliga detta och vår vision och våra idéer kommer det att krävas ett kraftfullt ledarskap och det kommer Strängnäspartiet att kunna leverera.   

Erik Berg

 

Bolagisera inte bort Strängnäs framtid

Strängnäs har goda förutsättningar att bli en attraktiv etableringsort för företag i olika branscher. Närhet till Stockholm, efterfrågade skolor, attraktivt boende, gott om fastigheter och goda kommunikationer gör att Strängnäs har ett starkt utgångsläge i kampen om företagsetableringar.

Och framtiden ser ljus ut.

Sedan några år tillbaka håller ett logistikcentrum på att byggas upp i och omkring Solberga. I en snar framtid kan en transporthamn i Gorsinge och en utbyggd flygplats i Kjula vara en realitet. Det kommer att stärka Strängnäs position som logistikcentrum ytterligare.

På Campus ocb P10-området kan nya näringar inom företrädelsevis tjänstesektorn etableras och växa i anslutning till väg 55/E18 och E20.

I vår grannkommun dit vi skickar hundratals ungdomar varje dag måste industriföretagen stärka sin konkurrenskraft, och det gör man med ökad kunskap och större tjänsteinnehåll i sina produkter. Det borde stärka Strängnäs kopplingar till Eskilstuna, eftersom vi har en stor akademikerkår boende i vår kommun. Den kortare vägen västerut ska bli lika attraktiv som den österut mot Stockholm.

Möjligheterna är många.

Vår historia är däremot dystrare

Kommunen har inte lyckats locka hit företag i någon större utsträckning trots alla goda förutsättningar. Idag dominerar några få företag näringslivet och det mest expansiva är kommunalrådets farbror Jens Perssons Kilenkrysset, som köpt mark billigt av kommunen och exploaterat denna framgångsrikt.

Ett annat tillväxtföretag är friskolekoncernen Europaskolan vars affärsidé bygger på köp av kommunala tillgångar. Europaskolan har även det starka kopplingar till politiken.

Så här har näringslivsutvecklingen sett ut de senaste åren.

Nu vill Björn Lind (fp) bolagisera Strängnäs kommuns kanske viktigaste utvecklingsfråga. Och det enda skälet Lind anger är att pianon inte är självspelande.

Att bolagisera kommunal verksamhet är att minska insynen och tulla på de demokratiska principerna. Det gynnar bara de som redan idag gynnas. Och det är det Björn Lind vill. Han vill flytta över fler kommunala tillgångar till affärsintressen runt om i kommunen. Senast vill Linds parti föra över Benningeskolan till Europaskolan. Hans utspel om bolagisering i Strengnäs Tidning ska ses i ljuset av detta.

Lind kommer att möta på motstånd i fullmäktige och då är han beredd att gå den odemokratiska vägen. En bolagisering av näringspolitiken är första steget i den riktningen.

Strängnäspartiet är emot en sådan utveckling.

I Strängnäs finns det inslag i politiken som påverkar företagsklimatet negativt och som hindrar företag från att etablera sig i kommunen. Men det problemet är Björn Lind själv en del av.

 

Patrick Baltatzis (SP)

Ledamot i kulturnämnden

 

Margit Urtegård (SP)

Ledamot i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige  

 

Ekologiskt och närodlat i skolan det enda hållbara

För att kunna prestera goda resultat måste en idrottsman ha rätt träning, kompetenta tränare, bra träningsmöjligheter, en bra hälsa och rätt kost över en lång tid. Det är inte en garanti för bra resultat, men chanserna ökar dramatiskt med sådana förutsättningar.

På liknande sätt kan man resonera kring skolbarn. Tillgång till rätt pedagogik, kompetenta lärare, bra skolmiljö, god hälsa och rätt kost är förutsättningar för goda skolresultat. Idag vet vi via exempelvis TV-program som Matakuten och Landet Brunsås att den matkultur som vi har i vårt land går stick i stäv mot det vad idrottsmän och elever behöver för att göra goda resultat.  

De dåliga matvanorna har grundlagts under lång tid och det är lätt att förstå att det som idag efterfrågas av barnen inte är det barnen behöver. Vi har accepterat en alltför låg nivå på maten i skolan. Barn som äter dålig presterar sämre. ”Skit in skit ut” brukar det heta.  

Bästa möjliga förutsättningar till en bra skolgång är en rättighet för våra barn. Och en skyldighet för oss vuxna att leverera. Det tycks vi ibland glömma bort. Majoriteten i Strängnäs kommunfullmäktige, som har det yttersta ansvaret för våra skolor, är inget undantag. Majoriteten avfärdar kategoriskt och per automatik

Strängnäspartiets motion om att servera ekologisk och närodlad mat i våra kommunala skolor. Istället vill de fortsätta servera dyra halvfabrikat, som flygs in från utlandet och som flera gånger värms upp innan de hamnar på tallriken.  

Det är en ohållbar utveckling.  

Det talas mycket om vikten av att ha behöriga lärare i skolan. Strängnäspartiet vill även ha behörig mat i skolan. Att servera näringsrik och -riktig kost är den viktigaste och den enklaste åtgärden vi kan göra för att skapa goda förutsättningar för inlärning. Exempel på nära håll visar att det dessutom kan bli bättre och billigare mat om man vågar. Här saknar de styrande såväl kunskap som mod.  

Strängnäspartiet anser att skolan är kommunens viktigaste uppgift och åtagande. Kommunen har ett stort ansvar för barn, för deras bildning och deras kompetens. Det är denna kompetens som ska säkerställa en trygg ålderdom för äldre generationer, tillväxten i våra företag och en god miljö. För Strängnäspartiet är det därför självklart att alla barn i vår kommun ska ges en så bra start i livet som möjligt. Därför står vi upp för en god och näringsrik kost baserad på närodlade och ekologiska råvaror i våra skolor.  

Det är en hållbar utveckling.  

 

Patrick Baltatzis (SP) Ledamot i kulturnämnden

Margit Urtegård (SP) Ledamot i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Claes Eriksson (SP) Ledamot i barn- och utbildningsnämnden

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL