Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Odemokratisk hantering av aulafrågan

Debattens vågor angående Paulinska skolans aula har gått höga i Strängnäs.  Det är många som nu har ifrågasatt rimligheten i ombyggnadsplanerna. Vi som är folkvalda politiker vet inte ens hur planerna har tagits fram och vilka som varit med och tagit beslut. Att kommunfullmäktige en längre tid har letat efter en ny plenisal är ingen nyhet, utan själva grundfrågan. Detta uppdrag låg på den tidigare demokratiberedningen, som lades ner efter valet och ersattes av fullmäktigestyrelsen

Det som demokratiberedningen kom fram till enligt protokollförda sammanträden var att i april 2010 föreslå fullmäktige att besluta att lösa frågan genom att bygga om Gyllenhjelmssalen i kommunhuset. Detta förslag antogs också av fullmäktige i augusti 2010.  Men efter valet hände något. I december tycks förvaltningen ha inlett planerna på att istället bygga om Paulinskas aula, en idé som prövats tidigare, men som alltså inte var demokratiberedningens och fullmäktiges beslut. Diskussionerna om Paulinska som sessionssal finns inte i något protokollfört möte under hela 2010. Det nämns inte ens förrän i december 2010 när dåvarande ordförande i demokratiberedningen avrapporterar beredningens arbete till fullmäktiges nya ordförande. 

Demokratiberedningen är som sagt idag avskaffad och kan inte ge uppdrag till någon.  I den var det framför allt möjligheterna att skaffa mobil, teknisk utrustning som diskuterades och beslutades. Den politiska instans som idag ska ha frågan på sitt bord är fullmäktigestyrelsen, som hittills bara fått en mycket kort och muntlig rapport av ordföranden. Varför följs inte tagna beslut? När övergavs planerna på att bygga om i kommunhuset och varför? Vem eller vilka tog beslutet att fokusera på Paulinska? I vilka politiska instanser har detta ärende behandlats sedan december 2010? Den sista frågan är lätt att svara på: i varje fall inte i de instanser som bör ta beslut i frågan.

Med tidigare dåliga erfarenheter i bagaget så vill vi inte gärna tro att vi än en gång har tjänstemän och politiker som agerar på egen hand utan att förankra och se till att beredning och beslut sker på rätt sätt i den politiska organisationen.  I den projektbeskrivning som skrivits av en tjänsteman så finner man att i denna fråga så har en styrgrupp med två politiker samt tjänstemän bildats. Hur och var det beslutet tagits är oklart för oss. Vi anser att frågan om fullmäktiges sammanträden och dess lokaler absolut är en fråga som måste hanteras av fullmäktige och dess beredningsorgan. Demokrati- och kostnadsaspekterna är för viktiga för att vi folkvalda ska släppa denna fråga till en ”styrgrupp”.

När en utredning av alternativen gjorts och ställningstagandet är klart så kan vi dock överlåta frågan om genomförandet på förvaltningen. Denna gång blev det inte rätt från början vilket har framgått med all önskvärd tydlighet. Då får man göra ett omtag, vilket kommunledningen nu tycks ha insett.

Gör rätt från början den här gången!  

Jan Eriksson (SP)
Dag Bremberg (MfP)

Ledamöter i Strängnäs kommunfullmäktige

 

 

Ny ordförande i Strängnäspartiet

På Strängnäspartiets årsmöte den 27/2 valdes Niklas Strömberg enhälligt till ny ordförande i Strängnäspartiet.

Vi önskar Niklas lycka till i sin nya roll, som han kombinerar med sitt uppdrag i Barn- och utbildningsnämnden.

Styrelsen i sin helhet:

Ordförande
Niklas Strömberg

Vice ordförande
Jan Eriksson

Sekreterare
Erik Berg

Kassör
Pirkko Björklund

Ledamot
Ludmila Holm

Suppleant
Marie Ollman

Suppleant
Oscar Sandberg

 

Anförande i KF:s budgetdebatt 13 december av Erik Berg

Strängnäspartiet står för en ansvarsfull och konsekvent linje i den ekonomiska politiken i Strängnäs kommun. 

Vi har i opposition trots ett, i stort, obefintligt stöd från tjänstemannasidan lagt fram ett antal skuggbudgetar under flera års tid och detta ofta tillsammans med moderaterna och kristdemokraterna.  Detta sker nu även inför budget 2011. 

Vi lägger ett besparingsförslag på administrationen dvs på kommunstyrelsen.Vi tycker att en effektivisering och rationalisering på mindre än 10  % är mycket acceptabel. Det handlar om 8 mkr. 

Det gäller att satsa våra skattekronor där dom gör mest nytta och det gör dom inte på ökade politiska arvoden eller arvoden till konsulter, detta bara som två exempel.  

Sedan är det naturligtvis upp till kommunchefen att inom sin egen ram bestämma vad som skall effektiviseras eller rationaliseras. Vi politiker pekar på ”vad” som skall göras och tjänstemännen ”hur” detta skall effektueras.  

Vi satsar dessa pengar på skolans lägre stadier genom en höjd elevpeng. Detta gör att pengarna kan användas till lärarnas kompetensutveckling eller till tex undervisningsmaterial. En laptop till alla på Thomasgymnasiet tex vore ju en stilla nåd att bedja om.  

Vidare en satsning på kulturskolans verksamhet med ungdomar i avsikt att minska ungdomarnas utanförskap, naturligtvis även i kommundelarna, allt för att om möjligt följa Strängnäspartiets motto ”tidig insats – trygga barn” 

Samarbetet mellan skolan – socialkontoret – arbetsförmedlingen – idrottsföreningar – kyrkan – polisen m.fl. skall förbättras och effektiviseras också allt för att försöka minska ungdomarnas utanförskap. 

Vi tillför resultatet 3,2 mkr för att åtminstone symboliskt börja avbetalningen på kommunens gigantiska låneskuld.

En mycket viktig politisk markering är att vi vill öka personaltätheten på våra äldreboenden. Med en satsning om ca 3 mkr så bedömer vi att personaltäthet kan ökas så att det gör skillnad.  

Vi anser, just nu, att denna satsning skall tas inom socialnämndens nuvarande ram då den pekar på ett överkott på mer än 3 mkr. 

Skulle så inte bli fallet är åtminstone vi i Strängnäspartiet beredda att ta denna summa från resultatet och då naturligtvis med de konsekvenserna som detta innebär. 

Då det gäller våra kommunala bolag vill jag peka på följande: För SEVAB är det viktigt att satsa på kärnverksamhet och skära bort sådant som inte ingår eller borde ingå. Kärnverksamheten är i min värld, i första hand, värme, vatten och också el, men då bara delar av elverksamheten. 

Hur framstående SEVAB är inom området bredbandband, tycker jag med all önskvärd tydlighet framgår av dagens Strengnäs Tidning. 

Vad avser kostnaderna för bla vatten är dessa genant höga. Då det gäller vattentaxan så är vi nästan Sverigehögst, det måste vara ett tydligt ägardirektiv om att så skall det inte förbli. Här borde målet vara bland de 100 billigaste i Sverige inom något eller möjligen några år. 

Någon utdelning till kommunen är inte aktuellt de närmaste åren för det gäller att få upp soliditeten.  

Vad avser Bostadsbolaget så gäller målen, högre soliditet, bra underhåll och låga hyreshöjningar. Detta låter lite som tulipanaros men är ett tydligt ägardirektiv och något rejält att jobba efter för bolaget och dess styrelse. 

För Fastighetsbolaget skall försäljning av outnyttjade delar prövas kontinuerligt. 

Systemet med försäljning och sedan återhyrning som har genomförts på bred front och tydligen åter är aktuellt för SEVAB del är ett mycket tveksamt system. 

Detta påminner lite om vad förre ordföranden i fullmäktige brukade säga: ”det är varmt och skönt i början” 

 

Rapport från KF 22 november 2010

Detta var det första riktiga fullmäktige på den nya mandatperioden 2010-2014.

Det var också första mötet för våra numera 3 ordinarie fullmäktigeledamöter. Margit Urtegård, Jan Eriksson och undertecknad Erik Berg, vidare var även vår förste ersättare Niklas Strömberg med. 

Sedvanliga punkter som preludium och snart nog punkten ”frågor från förtroendevalda” där ställde jag upp frågan om när kommer webradio sändningarna från Fullmäktige igång igen?  Svaret gavs av dels KSO Jens Persson och Fullmäktiges nya ordförande Lotta Grönblad att det kommer att ske ”snart”.

Så har man sagt sedan 2008 då det ursprungligen fattades beslut om att sända på nätet via hemsidan. All utrustning finns så det är bara att ”koppla ihop” det hela och starta, mindre än en timmes arbete – här finns kanske plats för olika konspirationsteorier! 

Därpå följde punkten ”Ny politisk organisation” där det blev en rejäl debatt där både Margit och jag var uppe i talarstolen flera gånger. Vi kritiserade förslaget bla utifrån ekonomiska orsaker, då majoriteten förslår en kraftig höjning av vissa arvoden som över tiden blir många miljoner i satsning på olika politiker i stället för tex skolan eller vården.

Vi kritiserade också förslaget som varande gammalmodigt och utan nytänkande, med i stort bara kosmetiska justeringar av den gamla nämndorganisationen.

”Det bidde en tumme, men en dyr tumme” var mitt betyg.

Strängnäspartiet liksom flera andra partier valde att inte delta i besluten en markering av vårt missnöje med majoritetens förslag. Jag meddelade också från talarstolen att Strängnäspartiet kommer att återkomma med motioner för att försöka få en mer modern utveckling och en mer ”slimmad” politisk organisation. 

Skattesatsen beslöts vara oförändrad 21,73 vilket Strängnäspartiet biträdde. 

Ett antal motioner avhandlades också där Strängnäspartiet hade två stycken: 

  1. Jämställdhet inom förskolan som vann bifall och innebär i stort att kommunen skall försöka få fler män anställda som förskolelärare inom förskoleverksamheten.
  2. Stöd och utveckling för barn och ungdomar med utåtagerande beteende som tyvärr inte bifölls av någon outgrundlig anledning.

Motionen var från april 2010 och hade redan genomförts under sommaren och tidig höst bla genom skapandet av den nya ungdomsgården Mikaelsgården.  Strängnäspartiet har under många år drivit och haft devisen ”Tidig insats – Trygg utveckling” eller ”Tidig insats – Trygga barn” som motionens bärande idé beskriver.

Allt handlar om samverkan mellan förskola, skola, socialkontor, idrottsföreningar, polis, kyrkor, föräldrar m.fl. Detta för att kunna fånga upp barn och ungdomar med problem och dessutom kunna erbjuda en meningsfull fritid. 

 

Erik Berg

 

 

De dubbla stolarnas dilemma

”Kan vilken enskild verksamhet som helst räkna med kommunalt stöd när den inte klarar sin ekonomi? Eller gäller det bara verksamhet med toppolitiker i ledningen? Dessa planer och Tord Tjernströms (S) dubbla stolar påminner allt för mycket om de ökända intressekonflikterna runt Europaskolan 2007 som Socialdemokraterna kritiserade så hårt i opposition.” Dessa frågor och funderingar hade ledarredaktionen på Eskilstuna-Kuriren på ledarsidan den 3 november. Så vitt vi kan se har inte vare sig Tord Tjernström (S) eller något annat kommunalråd velat bemöda sig om att reda ut dessa angelägna frågor. Skandalen kring Europaskolan var känslig och ifrågasatt och det med rätta. Socialdemokraternas Lotta Grönblad kallade till exempel det hela för ”korruption”.

Vad skall då det här förfarandet kallas? Det socialdemokratiska kommunalrådet Tord Tjernström skriver på Facebook den 27 september 2010: ”Nu känns det som om ingen vill rädda Folkets hus annat än på Facebook, praktiska lösningar saknas. Ser nu fram mot ett positivt svar från Strängnäs fastighets AB så vi kan sätta oss ner och förhandla. En epok är på väg i graven.” Samma Tord Tjernström säger till tidningen den 4 november att han inte har varit med i majoritetsförhandlingarna. Så kanske är fallet. Men, samtidigt finns Tord Tjernströms entusiastiska kamp för att rädda Folkets Hus i Åker väl dokumenterat.

Det väcker än en gång frågan huruvida det är lämpligt att sitta på dubbla stolar när man är i maktposition. Den viktigaste frågan är dock huruvida kommunen skall äga och driva en lokal, som är så starkt förknippad med ett enskilt politiskt parti? En kommun som redan i dag har för mycket lokaler och därför har anställt en lokalsamordnare för att hantera det stora och dyra lokalbeståndet. Det är många frågor som kräver tydliga svar avseende de dubbla stolarnas dilemma och framför allt för att undvika misstankar om korruption.

Margit Urtegård
Jan Eriksson
Kommunfullmäktigeledamöter för Strängnäspartiet

 

Framgång för Strängnäspartiet!

Söndagens valresultat bekräftade vår känsla – vi gick framåt!

 

Vi landade på totalt 4,9 %, en ökning med 0,7 % -enheter från 2006 vilket innebär 26,5 % fler röster än förra valet och ger oss ytterligare ett mandat i KF, från 2 till 3 st.

 

Vi gläds framför allt åt framgångar i Härad, 9,9 %! Där ökade vi hela 6 % -enheter, i röster räknat en ökning med nästan 180 %!

 

Vi gratulerar även Miljöpartiet till deras framgångar och framför allt Mariefredspartiet, kommunens andra lokalparti tillika vårt systerparti, som gjorde ett mycket bra val.

 

26,5 % i ökning av det totala antalet röster innebär att vi ökade i stort sett lika mycket som C (27 %) och mer än M (10 %) och V (18 %) som också gick framåt.

 

I övrigt var det ett katastrofval lokalt med minskningar för S (-14 %), FP (-17 %) och KD (-23 %) i antal röster.

 

 

Vi vill tacka:

 

 - Alla i Strängnäspartiet som har gjort ett mycket bra jobb under hela valrörelsen. Ett tack ska även riktas till alla anhöriga som har stöttat och hjälpt till genom att finnas där för oss.

 

 - Alla som har röstat på oss. Vi lovar att förvalta det förtroendet genom att göra vårt allra bästa de kommande fyra åren. I skrivande stund är ingen lokal ”regeringsbildning” klar men vi är helt klart med i diskussionerna efter det här positiva resultatet.

 

 - Alla som har pratat och debatterat med oss i vår valstuga och ute på stan. Era frågor och åsikter kräver och gör att vi hela tiden utvecklar och förbättrar oss.

 

 - Alla kommuninvånare som gick och röstade. 81,4% valde att utnyttja sin demokratiska rättighet och tog även ansvar för sin skyldighet.

 

 

 

Strängnäs kan

 Strängnäspartiet står för ”Nytänkande, Handlingskraft och Öppenhet” som det framgår bla i del annonser.

Vi skulle vilja berätta lite mer utförligt vad som står bakom dessa ord.

Vi tycker att dagens styrande majoritet (S + FP + C) i Strängnäs saknar ett långsiktigt tänkande och helhetssyn i de beslut som tas. Den kommunala apparaten bör effektiviseras i storlek och beslutsvägar, inte tvärtom som fallet är nu. Den kommunala administrativa överbyggnaden är för stor och för dyr.

Strängnäspartiet har lagt ett förslag om att sänka de administrativa kostnaderna med ca 10 % och detta kommer att ge mer än 10 mkr som kan omfördelas till att höja lärartätheten i främst de tidigare skolåldrarna (F – 4) och till att öka antalet nattpersonal på våra äldreboenden.

Det gäller också att ha mod och kraft att fatta beslut. Handlingskraft och förmågan att ta ett korrekt och hållbart beslut från början är viktigt i ett samhälle i förändring. Det är också viktigt om man på allvar försöker ta sig an den gigantiska låneskulden om 3,5 miljarder som kommunen nu har. Strängnäspartiet har på vår hemsida redovisat ett utkast till hur vi skall hantera kommunens låneskuld och börja saneringen av vår ekonomi.

Det går, men det krävs att man då har både ”nytänkande” och ”handlingskraft”.

De politiska arbetsformerna måste förändras. Kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande organ, behöver vitaliseras och utveckla mera effektiva arbetsformer grundat på ömsesidig respekt mellan alla parter. Kommunfullmäktige skall vara kommunens politiska arena. De förtroendevaldas främsta uppgift är att företräda medborgarna. De förtroendevalda skall arbeta med övergripande mål för verksamheten och uppföljning av hur dessa nås med minsta möjliga byråkrati och till lägsta kostnad.  

Strängnäspartiet vill öka öppenheten för kommuninnevånarna i det kommunala beslutsfattandet och minska den kommunala byråkratin.

Det gäller att ha bra idéer och att kunna fånga upp och ta tillvara medborgarnas behov och önskemål. Detta kan ske genom att ha en större öppenhet genom allt från Web/TV från fullmäktige till fler öppna nämndmöten. Vi måste verkligen lita på våra invånare och att dessa vet sitt eget bästa och därigenom låta lokalsamhället fatta sina egna beslut om det som påverkar dem själva. Här är nyckelorden ”nytänkande” och ”öppenhet”.  

Allt detta kan sammanfattas med ”Strängnäs kan”.

Margit Urtegård och Erik Berg

 

Nu börjar det på allvar... Kom och träffa oss!

Nu drar valarbetet mot slutspurten och vi har etablerat oss på Gyllenhjelmstorget. Kom förbi och prata med oss.

Vi är här alla vardagar mellan ungefär 11-18 och lördagar 11-14. (söndagar normalt stängt)

Ge oss ris eller ros, diskutera, fråga, ja vad du vill. Vi vill träffa DIG och är intresserad av dina åsikter.

Vi hoppas också att du är intresserad av vår politik och vad vi har att berätta.

Vi vill inte bara "ha" din röst, vi vill förtjäna den.

 


 

Strängnäspartiet satsar på barn och unga i budget 2011

Strängnäspartiet (SP) tillsammans med M och KD satsar på kommunens barn och ungdomar

genom att ta från administrationen och omfördela sju miljoner till en …

….Satsning på och för barn och unga.

 

Vi vill ha fler vuxna och fler lärare i klasserna F – 5 i hela kommunen

Vi satsar fyra miljoner extra till grundskolans lägre stadier

 

Vi vill att socialnämnden skall ha ett särskilt projekt för ungdomar som står

utanför arbetsmarknadens reguljära åtgärder.

Vi satsar 1,5 miljoner extra inom socialnämndens område.

 

Vi vill att kulturnämnden genomför ett projekt som kan engagera alla ungdomar

och skapa meningsfulla fritidssysselsättningar

Vi satsar 1,5 miljoner extra inom kulturnämndens område

 

 

För mer detaljer om t ex hur det ska finansieras, se vår Skuggbudget 2011

 

 

 

Med 2011 års budget börjar skuldsaneringen

Strängnäspartiet har gemensamt med Moderaterna och Kristdemokraterna tagit fram en skuggbudget för 2011. Skuggbudgeten utgår från den av majoriteten (S + FP + C) lagda budgeten.

Då vi (M + KD + SP) endast haft ett mycket begränsat stöd från förvaltningens ekonomiavdelning, kommer det nu lagda förslaget endast visa på möjliga omprioriteringar inom lagd ram. 

Det förslag som majoriteten presenterar med våra omprioriteringar redovisas nedan i miljoner kronor och avrundat. Vårt förslag berör endast kommunstyrelsen och tre olika nämnder, men visar på en möjlig prioritering till olika projekt som rör barn och ungdomar. (Se även artikeln ovan)

 

Hela skuggbudgeten finns redovisad under "Dokument" och "Övrigt" 

 

Kommunkoncernens skuld på 3.5 miljarder skall nedbringas under nästa mandatperiod genom att: 

* Under 2011 förbereds och undersöks möjligheterna till försäljning av åtminstone delar av SEVAB

 

* Mark och fastigheter som inte är av strategisk betydelse bjuds ut till försäljning 

 

* Den politiska organisationen moderniseras och minskas

 

* Antal större nämnder reduceras avsevärt från 7 till ca 3

 

* KS/AU avskaffas och ersätts med en utökad information inom KS ram.

 

* Förvaltningens overheadkostnader reduceras med ca 10 %. = minst 10 mkr

 

* Valfrihet genomförs inom hemtjänsten och äldrevården

 

* Andra delar av den kommunala verksamheten kan komma att konkurrensutsättas

 

* Nyinvesteringar hålls inom avskrivningsvärdet eller lägre, idag ca 40 miljoner


* Resultatet skall vara på minst 2 % = 30 mkr och en reserv om ca 1 %. = 15 mkr

* Huvuddelen av tillkommande pengar från regeringen förs till resultatet och därmed avbetalning på skulden     

 

 

Bevara Långbergsskolan

Ta in alla elever som får plats i Långbergsskolan ! 

 

När Strängnäspartiet bildades inför valet 1992 var en av hjärtefrågorna skolan. Fortfarande är skolfrågor mycket viktiga och några av våra främsta och högst prioriterade områden.I Strängnäspartiets program och valplattform står det bla  

  • Förutsättningar för harmoniska och trygga barn och tonåringar enligt mottot: ”Tidig insats – trygg utveckling” ska skapas genom ökade resurser i förskolor och skolor.
  • Kommunen ska kunna erbjuda bra och nära skolor för alla barns behov.

 För Strängnäspartiet betyder detta att det behövs mer pengar till skolan för att kunna öka andelen vuxna i skolor och förskolor framför allt i de tidigaste åldrarna (F – 4).                                               

I dag har lärartätheten  sjunkit katastrofalt i våra kommunala skolor, då den nuvarande ledningen av kommunen valt att spara på barnen. 

Vidare vill Strängnäspartiet att skolorna skall finnas i elevernas närmiljö dvs där barnen bor och i möjligaste mån undvika bussning av framför allt de yngsta barnen. Exempel på sådana skolor har vi skrivit i vår valplattform är Långbergsskolan och Tosteröskolan.

Då tycker vi att det är inte bara fel, utan utmanande att komma fram med förslaget att flytta Långbergsskolans elever till Karinslundsskolan. Det är självklart mycket glädjande att Långbergsskolan är så populär att antalet sökande är fler än antalet platser. Tänk om vi kunde ha det läget på fler av kommunens skolor, då skulle vi inte ha haft den ekonomiska skolkris vi nu har. 

Ett antal olika medborgare tror och hoppas det kommer att byggas en ny skola inom 2-3 år vid Långberget. Vi tycker det är tragiskt för det är inget annat än fromma förhoppningar som med största sannolikhet inte kommer att infrias. Är det något vi inom vår kommun inte behöver bygga så är det nya skolor, visserligen kan några behöva renoveras och uppgraderas, men inga nybyggen. 

Den helt självklara och uppenbara lösningen är ju att ta in de elever som får plats på Långbergsskolan (ca 200) och låta de som står i kö få ta sitt andrahandsval som kanske är antingen Vasaskolan eller Finningeskolan, alternativen finns. På så sett får vi en balans på och mellan våra skollokaler och därigenom också på skolekonomin.  

Hanteringen av Karinslundsskolan får inte gå ut över skolbarnen och skolbarnens miljö utan måste lösas på ett annat sätt tex genom en temporär uthyrning för andra aktiviteter.  

Låt oss därför göra som det står i Strängnäspartiets valplattform:  Ha små skolor i barnens närmiljö. Exempel på sådana skolor är Långbergsskolan och Tosteröskolan.”  

Margit Urtegård, Ordförande                                          

Erik Berg, Gruppledare

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL