Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Angående utökat strandskydd i Strängnäs kommun!

 

Strängnäspartiets ståndpunkt är att Länsstyrelsens förslag om att utöka strandskyddet från dagens 100 meter till 300 meter inte är önskvärt.

Ett utökat strandskydd begränsar kommunens exploateringsplaner för Norra Staden och devalverar kraftigt värdet på den mark som köptes där i syfte att just expandera staden norrut i framtiden.

Vidare tycker vi att det befintliga strandskyddet på 100 meter regleras tillräckligt som det är idag av både plan- och bygglag samt miljöbalken. Extra känsliga ställen som t ex riksintressen och Natura 2000 områden är också starkt fredade av de lagar och förordningar som idag finns.

Framför allt är detta en demokratisk fråga om kommuners självstyre och översiktsplanering. Hur en kommun avser att använda sina mark- och vattenområden bör rimligtvis vara en fråga för kommunen själva och inte en fråga för Länsstyrelsen.

 

 

Ny ordförande i Strängnäspartiet!


Frank Backman

På Strängnäspartiets årsmöte valdes Frank Backman enhälligt till ny ordförande. Frank har sina rötter i Strängnäs, t o m så långt tillbaka som till 1600-talet.

Frank har under sin yrkesverksamma tid varit VD och styrelseordförande i ett antal bolag i VVS-branschen. Idag är han en glad pensionär som fortfarande har kvar ett tiotal styrelseuppdrag i olika bolagsstyrelser.

Med tanke på sin gedigna styrelsebakgrund så är Frank förutom ny ordförande i Strängnäspartiet vår självklara representant i SEVAB.

 

 

   

Nya motioner och interpellationer – följ oss i höst!

Var på tårna inför hösten och följ oss i Kommunfullmäktige när vi ska framställa våra nya motioner och interpellationer. www.webservice.se

 

Interpellationerna är beviljade att framställas och kommer så att göras snart. Båda är på sitt sätt tråkiga att behöva framställa men de är ack så viktiga för Strängnäs kommuns invånare.

 

 
En interpellation ställs till KS ordförande Jens Persson för att vi ska få reda på hur många reverser det finns i SEVAB & SFAB/SBAB och hur mycket kostnaderna för de reverserna belastar skattebetalarna.

 

 

 

Den andra interpellationen ställs till BUN’s ordförande Fredrik Lundgren som ska få förklara varför den tänkta (och pågående) omorganisationen av skolan blir dyrare och får ett sämre lokalutnyttjande än idag, enligt en revisionsrapport.

 

 

 

Vår nya motion är desto roligare. Den här handlar om att Strängnäs bör anordna ett årligen återkommande stadslopp i Strängnäs. Det är främst ett ställningstagande för en satsning på folkhälsan, och rätt utformat så kan det sätta Strängnäs på kartan som en plats för folkfest med såväl långväga som lokala deltagare.

 

Jan Eriksson
Strängnäspartiet 

 

Illustration av motion om flytt av staty

Erik Sands staty föreställande biskop Thomas (Simonsson) 1380 -1443 står numera på innergården på Thomasgymnasiet (Campus), på en liten sockel och på en undanskymd plats.

Vi tycker att den statyn är värd en bättre placering och att den skulle få en mer framskjuten plats i Strängnäs, där också biskop Thomas historia i Strängnäs mellan åren 1405 till 1443 och hans ”Frihetssång” kan åskådliggöras.

 

Kommunfullmäktige 2012-03-26

 

Det senaste KF var verkligen en tragikomisk föreställning. Tydligen hade Jens P fått “Härskarteknik del I” i present av någon. Det tycker vi är tråkigt. Han är kompetent nog att debattera ändå utan att tramsa sig. Men det är tydligen hans sätt att köra “hardball”. När argumenten tryter så får man ta till andra metoder.

Dock så fick vi ännu ett bevis på att värdegrunden bara är ord på ett papper för honom. En praktisk tillämpning verkar främmande och långt borta.

I övrigt så klubbades en ökad koncernkreditlimit igenom. Grattis alla medborgare, snart får vi låna ytterligare 200 000 000 och närmar oss en skuld på 4 000 000 000 kronor…

Vidare så uppmanades alla ledamöter i fullmäktige att inte tro på allt som står i tidningen. Tydligen så är ST ena riktiga lögnare.

En motion från M om ökad personaltäthet röstades också ner av majoriteten.

Under punkten ”frågor från förtroendevalda” frågade vi Jens P om den revers som finns i SEVAB. Tydligen en besvärlig fråga eftersom Jens gärna ville bli förberedd på den typen av frågor. Vidare så menade han på att det knappast var en intressant fråga för allmänheten. Det något svävande svaret blev dock att reversen är på ca 300 000 000 kronor och en ränta på ca 5 %. Det låter i våra öron som en smygbeskattning av taxekollektivet, dvs allmänheten. Vi har svårt att tro att skattebetalarna i kommunen inte tycker att detta är intressant så vi tänker gräva lite mer och återkomma om detta.

Allt ovanstående går att beskåda på http://webservice.se/WebTV/default.html (tack vare Mats Persson).

 

(O)politiska tjänstemän i Strängnäs?

Denna artikel publicerades i Strengnäs Tidning 24 januari och uppmärksammades också på ledarplats efter att kommunens kommunikationschef använt Strängnäs kommuns hemsida och intranät för att offentligöra ledningsgruppens stöd för kommunchefen. När vi ifrågasatte detta samt försökte få nedanstående artikel publicerad på kommunens hemsida/intranät så fick vi följande svar:

"Som jag sa i går kommer vi inte att publicera ditt inlägg på kommunens webbplats. Anledningen är att strangnas.se i dagsläget inte är ett debattforum. Eftersom kommunen just nu arbetar med att stärka medborgardialogen kan vi mycket väl komma att utveckla webben i den riktningen, men vi är inte där ännu.

Jag vill poängtera att ledningsgruppens uttalande som publicerades på webben inte var ett debattinlägg, och inte heller en kritik mot den journalistiska granskningen av Peter Lundberg. Uttalandet var en reaktion på hur han framställdes i en rad ledarartiklar i Strengnäs Tidning. För oss i förvaltningens ledningsgrupp var det en fråga om anständighet att i en mycket speciell situation uttala vårt stöd för vår chef.

Den sortens åtgärd är inte alls unik i Kommunsverige, men ovanlig i Strängnäs kommun. Därför tycker jag att det är bra att den diskuteras".

Mattias Johansson

Kommunikationschef  

 

Som politisk tjänsteman vare sig bör eller får man i sin roll ta politisk ställning i olika kommunala frågor som man nu gjort och använt sig av kommunens hemsida för att ta politisk ställning från tjänstemannanivå. Politiska tjänstemän ska vara opolitiska, inte ge sig in i debatter, och de ska inte bedöma vilka proportioner en debatt har eller har tagit. De ska utföra sitt arbete i enlighet med de politiska intentionerna, oavsett om de kommer från en styrande allians eller en opposition. Inget annat.

 

Det hela signalerar att de anser sig arbeta för endast den politiska majoriteten. Eller är det helt enkelt så att de känner sig tvungna att ta strid för en sida enligt mottot ”tystnad = samtycke”? Är man konspiratoriskt lagd så ligger det nära till hands att tro det var därför vice kommunchefen degraderades och som ett resultat av detta valde att lämna sin tjänst.

 

Problemet att tjänstemän debatterar via kommunens hemsida, var något som Strängnäspartiet påtalade på senaste kommunfullmäktigemöte 19/12-2011 och frågade om Jens Perssons åsikt i frågan. Svaret blev: ”Jag tycker att det är fullt ok så länge som man håller på rollerna och man håller den biten där man svarar på det tekniska innehållet så som en förvaltning arbetar så att svaret på frågan är glasklart JA.”

 

Jens Persson begärde också som sista punkt på detta kommunfullmäktigemöte att enskilda politiska tjänstemän skall undanhållas kritik från fullmäktige eftersom de inte får eller kan svara där. Det var under värdighetens gräns. Detta borde givetvis gälla omvänt också om en sådan begäran ska ha substans.

 

Vi får nu förgäves hoppas att Jens Persson - med stöd av sitt eget uttalande - ser till att kommunchefen Peter Lundberg tar sina tjänstemän ordentligt i örat så att vi slipper läsa ytterligare indirekta politiska ställningstaganden från tjänstemän på kommunens hemsida.

 

I och med ställningstagandet på hemsidan så har tjänstemännen knappast hållit på sina roller eller svarat på något tekniskt innehållande ämne. Framför allt är det ett häpnadsväckande dåligt omdöme att kritisera medias granskning av konsultskandalen, där man endast redovisat fakta. Inget annat. Att sedan både Jens Persson och Peter Lundberg svarat lögnaktigt, undanglidande eller inte alls kan inte media lastas för. Att effekten av detta blivit en politisk strid är inte konstigt men det är något som tjänstemän ska hålla sig ifrån och avstå från att ge sin syn på.

 

För det här börjar likna ett kommunalt tjänstemannastyre och de ansvariga tjänstemännen bör fundera över kärnan i sina uppdrag och sitt nuvarande agerande.

 

Jan Eriksson, gruppledare Strängnäspartiet

 

 

 

Persson tummar på demokratin

Den 19 december hade vi i Strängnäs årets sista fullmäktige. Då meddelades att fullmäktige i januari är inställd eftersom kommunstyrelsen i januari också är inställd, det ena ger ju det andra.

Nästa fullmäktige är således den 27 februari, varför då detta? Saknas ärenden? Oh nej, mängder av motioner, medborgarförslag och interpellationer finns att behandla.

Under fullmäktige och också under kommunstyrelsen så har oppositionen möjlighet att kritisera majoriteten och då speciellt ordförande Persson.

Detta förhindras effektivt genom att inte ha några möten – således ingen kritik. Detta anser jag är att  tumma på demokratin.

Under årets sista debatt framfördes kritik inte bara mot Jens Persson och hans olagliga upphandlingar utan även mot kommunchefen Peter Lundbergs sätt att också göra olagliga upphandlingar (enligt LOU).

Att från talarstolen kritisera Peter Lundberg tyckte Jens Persson inte var lämpligt för att han kan ju inte försvara sig (från talarstolen). Detta trots att Lundberg upprepade gånger brutit mot lagen om upphandling (LOU) och dessutom försökt mörklägga det hela trots hans egna experttjänstemäns varningar. Någon sorts immunitet följer som bekant inte med ämbetet som kommunchef.

Summan av denna rätt sjaskiga historia är som Eskilstuna-Kurirens ledarsida säger (20/12): ”Jens Perssons piruett kunde därför vara skäl nog för avgång från posten som ordförande i kommunstyrelsen”.

Och då bör han ta med sig kommunchefen Peter Lundberg.

 

Erik Berg
Strängnäspartiet

 

Strängnäs 2025 - öppningsanförande av Jan Eriksson i KF 19/12

Ordförande, ledamöter och åhörare.

 

Jag har från denna talarstol ett antal gånger i år önskat en allmänpolitisk debatt eller en interpellationsdebatt.

 

Min önskan blev delvis uppfylld, dock i form av en visionär debatt om vilket Strängnäs vi vill ha år 2025.

 

Problemet med en visionär debatt som jag ser det är att orden vision och debatt inte går att sammankoppla. En vision är något abstrakt, en önskan om en ideal framtid som varken kan eller bör vara saklig. En debatt är en logisk argumentation mellan två eller flera parters ideologi eller åsikter och koncentreras mot kärnfrågan, må det vara ett problem eller en möjlighet. Och vem är jag att gå in i en debatt med någon om hans eller hennes vision?

 

Därför tycker jag det är synd att vi skjuter över målet så pass mycket idag, eftersom det inte saknas aktuella händelser att debattera här i Kommunfullmäktige. Det hade säkerligen varit mer intressant och givande för närvarande ledamöter, åhörare och media att se och höra den samlade majoritetens respektive oppositionens syn på kommunledningens upphandlingar, folkstormen mot omorganisationen av skolan samt SEVAB’s ständiga problem.

 

Men låt oss ändå för sakens skull vara lite visionära.

Läs mer...
 

Strängnäs 2025 - anförande av Erik Berg i KF 19/12

Vilket Strängnäs vill vi ha 2025?

Det är rubriken på kvällens debatt.

 

Det är om 14 år och själv har jag då fyllt 80, om jag nu har turen att leva så länge.

 

Det har då varit val tre gånger 2014, 2018 och 2022. Visserligen är det bra om politiker har långsiktighet i sitt beslutsfattande, men snacka om att lägga ut dimridåer.

Dagens problem sopas helt under mattan.

Tidningarna är fulla av allahanda oegentligheter som den allra högste politikern och för den delen även den högste tjänstemannen begår här i vår kommun.

Se till att lös dessa problem först och fokusera på rätt saker!

Se till att bli hederliga och följ gällande lagar!

Se till att infria era vallöften från 2010!

Hur är det då 2025, kan man fråga sig och reflektera över?

Läs mer...
 

Dynamik står inte över lagen

Mot bakgrund av den uppkomna skandalen i Strängnäs där kommunalrådet Jens Persson (C) medvetet har åsidosatt gällande lagar för upphandling av tjänster så har vi som oppositionsparti väntat med spänning på att få höra den övriga majoritetens reaktioner angående den prekära situationen som lett till en ordentlig förtroendekris.

Jens Persson menar att styr man en kommun i förändring så måste man vara dynamisk och modig för att hitta nya vägar för att på så sätt undvika byråkratiska långbänkar och komma till snabba beslut. I detta får han också direkt medhåll av samtliga allianskamrater i (FP), (S) och (MP).

 

Det är bra att vara driven av en stark vilja men i detta fall så var det knappast en snabbt uppkommen situation som behövde hanteras. Det var en situation som varit känd i flera år. Sedan var det inte krånglig byråkrati heller, det var bara lagen som stod i vägen ...

 

Vi tycker att Jens Persson med medhåll från den politiska majoriteten i och med denna nonchalanta inställning rättfärdigar en arbetskultur som skickar signaler i hela kommunen att det är ok att tänja på gränserna och även begå lagbrott för att vara dynamisk och modig. Det blir också en ironisk paradox då den beskrivna kulturen ganska omgående tillämpades av kommunchefen Peter Lundberg. Samme kommunchef som enligt utsago jobbat hårt med att förankra en gemensam värdegrund för kommunen.

 

Det är djupt oroande att hela den styrande majoriteten helt enkelt nonchalerar effekten och konsekvenserna av den uppkomna situationen. Vi tycker att det är en oacceptabel inställning mot lagar och regler som definitivt inte är förenliga med svensk lag och framför allt inte med kommunal värdegrund. En sådan inställning ska inte någon ha allra minst de som innehar de högsta positionerna i en kommun.

 

Mot bakgrund av detta så är i alla fall Strängnäspartiets förtroende för kommunstyrelsens ordförande Jens Persson tyvärr förbrukat.Jan Eriksson, gruppledare Strängnäspartiet

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL