Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home Fritid och kultur

Fritid och kultur

Skicka sidan Skriv ut

För våra ungdomar är det av mycket stor vikt att det finns en bra och attraktiv möjlighet att utöva olika sorter av fritidsintressen. Det är därför ett prioriterat område att skapa ytterligare förutsättningar för fritidsintressen.

Strängnäspartiet har varit ledande, i och med sitt ordförandeskap i Teknik och Fritidsnämnden under perioden 2006 - 2008, med att ta fram koncepetet Larslunda som en komplett idrottsanläggning.

Larslunda finns med i den Strategiska Planen från 2007 - 2011 med ett färdigställande under 2010 och 2011 allt till en bedömd kostnad om ca 90 mkr. Ett arbete med extern finansiering är naturligtvis viktig för att hålla investeringskostnaderna på en rimlig nivå.  

I Mariefred bör frågan om placering av Idrottsanläggningen underställas Mariefreds kommundelsnämnd för beslut.

Ett kommande kulturellt centrum skulle kunna vara Visholmen i Strängnäs. Här krävs en varsam exploatering och utbyggnad, men det bör rymmas både ett utökat strandbad och ett Musikens- och Kulturens Hus. Som en del i Strängnäspartiets idéer avseende Visholmen har vi lämnat in två motioner; en om en ny Visholmsscen från 29 september 2008 och en om ett muséum på Visholmen från 20 februari 2009.Strängnäspartiet vill:


  • Under mandatperioden påbörja en varsam utbyggnad av Visholmen i Strängnäs. Främst för fritidsaktiviteter, med ett utvecklat strandbad, med en utomhuspool, men också möjligheter till olika former av kultur. Strängnäspartiet säger dock bestämt nej till bostadsbebyggelse eller hotell på Visholmen.

  • Stödja bygget av ett Vikingahus i Stallarholmen, vidare utveckling av Åkers Bergslag och Engelska Parken, Åker.

  • Öka föreningsstödet särskilt till ideella krafter, lokala nätverk och initiativ som t ex hembygdsföreningar, idrottsföreningar. Framför allt de som satsar på ungdomsverksamhet.

  • Höja tillgängligheten och standarden på våra fritidsanläggningar. Då kommunen växer behövs fler och bättre fritidsanläggningar i alla kommundelar.

  • I första hand satsa på en, i etapper, utbyggd idrottsanläggning vid Larslunda i Strängnäs, gärna genom sponsring från privata eller organisationer och en nyutveckling av idrottsplatsen i Stallarholmen.