Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home Förskola och skola

Förskola och skola

Strängnäspartiet vill:

  • Ge tidiga insatser till barn/elever i de lägre åldrarna. Det ger en trygg framtid för alla. Öka skolpengen till förskolan och de tidigare årskurserna och använd tilläggsbeloppet som resursstöd.
  • Varje elev skall bedömas, få utbildning och stöd utifrån sina förutsättningar och behov. Använd tilläggsbeloppet som resursstöd.
  • Skapa en bra lärandemiljö i skolan genom att satsa på undervisningen. Skolpengens andel av undervisning måste stärkas. Lokalkostnadernas andel minskas.
  • Behöriga lärare är viktiga för barnens lärande och lärarnas status och utvecklingsbehov ska prioriteras.

Strängnäspartiets politik för förskola och skola

Strängnäs har en tradition som skolstad. Det är en viktig profil att värna och utveckla. Strängnäs har idag en mer begränsad möjlighet att återfå den betydelse den en gång hade då skolan var kopplad till kyrkan. Domkyrkan garanterade Strängnäs betydelse som skolstad. Idag är skolan kommunaliserad och gymnasiets betydelse som skolform har minskat i betydelse mot hur det var då och idag har högskolor och universitet tagit över.

Så Strängnäs kommer inte att hitta tillbaka till sina fornstora dagar som skolstad men det ger oss möjligheten att satsa på de skolformer vi har. Detta är speciellt viktigt då vi är en inflyttningskommun genom vårt geografiska läge genom vår närhet till Stockholm. Strängnäs kommun har en lägre genomsnittsålder än riksgenomsnittet och en stor del av inflyttningen till kommunen är barnfamiljer som föredrar att bo i en mindre stad. För barnfamiljerna i kommunen liksom för dem som är intresserade av att flytta till kommunen är tillgången till och kvaliteten i skola och barnomsorg viktiga frågor. Men också för kommunen som helhet, för såväl den privata som den offentliga sektorn, är fungerande skolor en nödvändighet. Allt faller tillbaka på en väl fungerande förskola/skola.

Strängnäs skolor drabbades svårt av resursbristen såväl under 90-talet som i under 2009. Sedan dess har vi en ny skollag som genom sin resursfördelning garanterar alla elever en lika stor skolpeng. Detta faktum ställer större krav på kommunen att veta vad skolan kostar och hur många elever vi har som ska få ta del av denna skolpeng. Det har varit lite si och så med det här i Strängnäs och därför lägger vi nu förslag till barn- och utbildningsnämnden som ska motverka dessa svagheter i skolans resursfördelning.

Strängnäs kommun har många friskolor i förhållande till sin storlek. Det ska vi vara glada för. Det ger valfrihet och erbjuder olika inriktningar. Att vi har många friskolor tyder på att vi är en levande och växande kommun.

Utmaningen för skolan är idag den anpassning man behöver göra till det antal elever som finns. Det förväntas att elevantalet i kommunen kommer öka på sikt som en följd av ökad inflyttning. Det ställer stora krav på en planering och anpassning främst från de kommunala skolorna.

Här nedan följer fyra artiklar som beskriver Strängnäspartiets skolpolitik. Ta gärna del.

Artikel 1. Om skolan i Strängnäs kommun…

Artikel 2. Om skolan och elevpengen i Strängnäs kommun…

Artikel 3. Om skolan och tilläggsbeloppet i Strängnäs kommun…

Artikel 4. Om friskolorna i Strängnäs kommun…

Artikel 1. Om skolan i Strängnäs kommun…

Läste häromdagen i lokaltidningen att den kommunala skolan skulle spara in 11 miljoner i sin verksamhet. I ett förslag från skolans tjänstemän. Tidningen beskriver i sin tur tillståndet i skolan som att knapparna inte går att knäppa och det stramar över ryggen. Med den bilden vill man visa på den alltför trånga kostymen av resurser skolan har. En märklig beskrivning då den inte ger en sann bild av skolans ekonomiska situation.

Skolans kostym är tvärtom för stor. Den innehåller så mycket extra tyg att den tynger ned sin bärare. En anpassning till bärarens storlek skulle frigöra stora resurser. Nu blev ni läsare kanske förvånande. Vad säger han, -behöver inte skolan spara? Det är precis det jag försöker säga. Vi behöver inte spara på skolan men vägen dit är svår och vi behöver alla hjälpas åt.

Låt mig förklara. Förslaget att spara på undervisning, på lärartjänster, innebär flera direkt negativa effekter för skolan och då inte bara för den kommunala skolan. För det första så duckar man för det som revisionen framfört, nämligen att elevpengen dräneras på extra kostnader genom en för stor lokalkostym. Konsekvensen blir att ni föräldrar som väljer en kommunal skola åt era barn får 20 mkr mindre i årlig undervisning än de elever som går i en friskola och nu vill man ta bort ytterligare 11 mkr. För 20 mkr är nämligen den kostnad som den kommunala skolan årligen lägger på lokaler som man inte behöver.

Nu är lokalfrågan synnerligen infekterad. Varje försök till anpassning kommer beröra elever, familjer och personal. Ingen kommer med glädje acceptera flytt till annan skola, byta klasskamrater eller kollegium. Mot detta ska ställas att dessa elever går miste om undervisning motsvarande ett tjugotal miljoner årligen och därmed inte får den start i livet som de är berättigade till. För vad skulle inte dessa resurser kunna användas till? Till 40 stycken nya speciallärare, eller vad rektor anser vara bäst.

Nu har den sittande majoriteten minsann försökt. Det slutade med folkomröstning. Alla förlorade. Strängnäspartiet försökte redan i början av 2000-talet att föra upp lokalfrågan politiskt men blev effektivt misstänkliggjorda av en alltför ivrig rubriksättare på ST. Att ”riva skolor” var inget politiskt framgångsrecept. Kommer ni ihåg när det begav sig? Återigen är alla förlorare. Misstaget, då som nu, är avsaknaden av det levande samtalet med medborgarna/föräldrarna i det som heter medborgardialog.

Härmed vill jag ha sagt att det inte är ett måste att lokalanpassa, stänga skolor. För så länge man är medveten om konsekvenserna ska vi som ansvarar för skattekollektivets medel rätta oss efter folkviljan. Men det är vår skyldighet som politiker att förmedla skolans alternativ och vilka konsekvenser det får för våra medborgare. I en dialog.

Jag efterlyser nu en medborgardialog kring skolan i Strängnäs kommun. Alla stenar ska vändas och alla ska vara med. Låt oss nu denna gång bli vinnare - för våra barns skull.

Håkan Bertilsson

Artikel 2. Om skolan och elevpengen i Strängnäs kommun…

Det är kommunens fullmäktige som ska stå för elevpengens kostnad och för det antal elever vi har.

Jag brukar se på elevpengen som den påse pengar kommunen delar ut till sina mantalsskrivna elever och som de i sin tur tar med till vald huvudman (huvudman kan vara den egna kommunens skolor, andra kommuners skolor eller friskolor). Det beskriver dels det ansvar politiken har för alla elever dels markerar det faktum att alla elever ska ha lika mycket resurser med sig till skolan.

Hurså, undrar någon av er, har då inte politiken ansvar för alla elever? Jodå, men det händer då och då att man tar mer ansvar för de elever som valt en kommunal skola. Ta t ex det faktum att den kommunala grundskolan gjorde 2013 ett minusresultat. Den kommunala skolan har alltså konsumerat mer elevpeng än vad de kommunala eleverna förde med sig till mottagande kommunala skola. Om de kommunala eleverna har fått mera i elevpeng så ska alla andra elever också få motsvarande. Har det skett? Ja, att de andra skolornas elever fått ersättning i efterhand? Inte vad jag vet.

Det handlar om likvärdighet för alla elever.

Jo, man kan få gå med underskott i ett par år om underskottet förs med till kommande år. Har det skett? Inte vad jag vet. Rätta mig gärna om jag har fel.

Svårigheten i att sitta som fritidspolitiker i en skolnämnd är att det är så lätt att ta på sig ett verksamhetsansvar för de kommunala skolorna. Men du har inget verksamhetsansvar som politiker i nämnden. Du har ansvar för att alla elever får så god utbildning det bara går att få för de resurser du ger skolan, oavsett huvudman.

Vem har då verksamhetsansvaret? Svaret på den frågan är mycket tydlig och klar – Rektor!

Skollagen är mycket tydlig här. Det är rektor som gör skola av elevens pengar.

Har då politiken inget ansvar kvar för skolan? Jodå, både i att bestämma förändringar i elevpengens storlek, att se till att alla skolor levererar hög utbildningskvalitet och lite till. Så vi får bästa skolvärde för elevpengen. Det är kommunens budgeterade skolkostnader som gör elevpengens storlek. Det är inte kommunens totala budget som fördelas upp i tårtbitar och där de olika nämnderna får sin bit som barn- och utbildningsnämnden (BUN) sedan ska göra elevpeng av. Feltänkt!

Att utbildningskontoret räknar fram kommunens budgeterade skolkostnader, som BUN kan justera, presenteras som elevpeng för kommunens fullmäktige som sedan bara har att multiplicera med antalet elever så har man det budgetutrymme som behöver reserveras. Och så tar fullmäktige också höjd för de nya elever som tillkommer under året som inflyttade, så slipper nuvarande elever ta från sin elevpeng och sponsra sina kamraters skolgång. Detta blir då både rätt och riktigt hanterat.

Jag kandiderar för en plats i nästa mandatperiods BUN. Där kommer jag arbeta för att vi ska se alla elever, att elevpengens storlek och antal volymsäkras av fullmäktige och att rektor få ta sitt verksamhetsansvar. Men också en medborgardialog om skolan i Strängnäs kommun.

Håkan Bertilsson

Artikel 3. Om skolan och tilläggsbeloppet i Strängnäs kommun…

Nämnde senast om skollagens resursfördelning i form av elevpeng och hur lite vingelutrymme det ger lokalpolitiken, speciellt som man samtidigt måsta ta hänsyn till förordningen om ”offentliga bidrag på lika villkor”. Allt för att eleverna ska få så lika och rättvisa förutsättningar som möjligt och att det är rektors ansvar att göra den bästa skolan.

Men det finns ytterligare en resursfördelning i skollagen där vi lokalpolitiker får bestämma helt själva. Ok då, så länge vi tar hänsyn till ”offentliga bidrag på lika villkor”.

Det är tilläggsbeloppet.

Tilläggsbeloppet är de resurser vi ger skolan för att kompensera för de elever som har det extra svårt. Elevpengen (eller som det står i skollagen – grundbeloppet) ska innehålla de resurser som krävs för att ge alla elever den undervisning som krävs för att nå minst godkänt i alla ämnen. Tilläggsbeloppet ska kompensera för de elever där inte elevpengen räcker till. Det är mestadels elever med olika funktionsnedsättningar men också elever som saknar språk eller har en svag sociodemografisk bakgrund. Vad gäller det senare så har Strängnäs varit ett föredöme för andra kommuner hur man har utifrån SALSA (salsa är en sociodemografisk beräkningsmodell) riktat resurser till skolor med stor andel elever med denna bakgrund. Allt för att ge dessa elever samma chans till studieresultat som sina kamrater där familjens stöd har en betydelse. Därför så får Paulinska skolan många extra miljoner i stöd varje läsår medan friskolorna får ytterst lite. Rätt och riktigt anser jag, då det inte tas några resurser från någon annan elev utan bara kompenserar så att alla ska få lika möjligheter.

I den bästa av världar skulle man önska att det fanns outsinliga källor att ösa ur till tilläggsbeloppet.

Verkligheten är dock grym. När alla har tagit sitt så blir det alltför lite över till de svagaste eleverna.

Är det någonting lokalpolitikerna ska engagera sig i så är det tilläggsbeloppets storlek och användning. Att argumentera å det kraftigaste i fullmäktige för att få mer resurser och sedan övervaka hur de används. Det har nämligen förekommit att tilläggsbeloppet använts till att fylla upp hål i skolbudgeten. Inte nödvändigtvis här men absolut där. Rätt använt så ger tilläggsbeloppet inte bara en framtid för den enskilde utan också för samhället i stort. Vi vet att gymnasieexamen är en förutsättning för egenförsörjning medan misslyckade studier innebär ett utanförskap med ett oftast livslångt bidragsberoende.

Att det ska vara så svårt att sätta in tidiga insattser. Vad är det som hindrar oss? Vi vet ju att det ger individen ett bättre liv och flera bättre liv ger ett bättre samhälle.

Håkan Bertilsson

Artikel 4. Om friskolorna i Strängnäs kommun…

Låt mig inleda med att deklarera mitt gillande för friskolor. Ännu mer gillar jag det fria skolvalet. Jag ser det som en självklarhet att elever/föräldrar i ett fritt och demokratiskt samhälle får välja skola.

Gunnar Ohrlander ger i sin bok ”Den gudarna älskar” en initierad bild av hur vi fick friskolor och ett fritt skolval. Läs den. Visste ni att det är socialdemokraterna som ligger bakom både friskolor och elevens val av skola?

Men pass upp nu alla elever/föräldrar! Det är starka krafter som nu gör sig hörda för en återgång till den tid då politiken bestämde vilken skola ditt barn fick gå i. Vägen tillbaka till detta samhällstillstånd går över parollen – ”inga vinster i välfärden”. Så vacker paroll man ack så förrädisk. Jag vet att det som är en ”politisk sanning” i en valrörelse också här är en faktisk lögn. Det sker inga stora vinstuttag från friskolorna. Hur vet jag det? Jo, för jag arbetar med skolan i en annan kommun.

Grundbeloppets konstruktion i skollagen ger alla elever rätt till lika stor resurs och det på öret när. Det är de kommunala kostnaderna, för sin egen skola, som också bestämmer hur mycket skolpeng varje elev får ta med sig till sin friskola. ”Offentliga bidrag på lika villkor” säkerställer detta faktum.

Så om nu den kommunala grundskolan gör en förlust på flera miljoner hur kan då de fria skolorna göra miljonvinster när de får lika stora pengar in per elev? Försök svara på den frågan. Jag har ställt frågan till Vänsterpartiet centralt men hittills inte fått något svar. Lär nog inte få något heller, i alla fall inte ett svar på just denna fråga, då det inte finns något svar. För om vi ställer samma fråga till vår kommuns friskolor så får vi med säkerhet ett svar som är i motsats. De kämpar hårt för att få sin ekonomi att gå ihop och speciellt sedan Barn- och utbildningsnämnden (BUN) sänkte grundbeloppet under pågående verksamhet. Med säkerhet ett hårt slag mot en skola där den sista eleven i klassen ger den ekonomiska marginalen.

Motsatsen till ingen vinst är en förlust. Med ständiga förluster så blir alla bara fattigare. Är det dit man vill komma med – ”inga vinster i välfärden”? Jag tar mig för pannan. Låt mig slå fast att det finns rufflare och bedragare inom alla verksamheter. Ingen vill ha dem och de ska motarbetas med alla medel. Men att påstå detta innebär en anklagelse om att Roggeskolan, Asken och Montessori skulle vara en samhällsböld som ägnar sig åt att roffa åt sig av samhällets resurser. Ja, vad tror ni själva?

För om det är någon som handhar våra skattepengar på ett oansvarigt sätt så är det kommunen som skolhuvudman själv. Att inte kontinuerligt anpassa den kommunala skolkostymen efter verkligheten är oansvarigt då det är skattekollektivets pengar man då förslösar. Låt mig förklara.

Eftersom grundbeloppet (skolpengen) sätts utifrån den kommunala skolans kostnad så påverkar de kommunala lokalkostnaderna (grundbeloppet innehåller kommunens skolkostnader för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltid, administration och lokalkostnader)grundbeloppets storlek. Om då de styrande i BUN underlåtit att anpassa lokalkostymen efter antalet elever i sina egna skolor så uppstår det ett lokalöverskott. Det lokalöverskottet i grundskolan kostar årligen någonstans mellan 20 – 25 miljoner. Inkluderat med gymnasiet och vuxenutbildningen hamnar vi på ytterligare 20 – 30 miljoner årligen. Sammantaget minst 40 miljoner och som nära motsvarar hälften av den skattehöjning på 90 öre som sittande majoritet genomförde. Om dessa pengar kunde omsättas till 40 – 50 specialpedagoger i grundskolan vore det bra men nu går de till hyra för lokaler som ingen behöver för sin undervisning. Enligt en artikel i Lärarnas Nyheter (131127) har hyran för de kommunala skolorna i Strängnäs kommun ökat med 254 % från 2007 till 2012. Jo, ni läste rätt.

Att inte tillstå att friskolorna skapar en annan segregation än boendesegregation vore som att blunda inför verkligheten. Jag hävdar dock att friskolorna på intet sätt kan lastas för det. Nej, här är det politiken som brustit i sitt kompensatoriska uppdrag. Skollagen är mycket tydlig i att alla elever ska ha samma förutsättningar och det är politiken som skapar förutsättningarna. Hur ser då lösningen ut? Politiken ansvarar för förvaltningens högsta ledning och som i sin tur ansvarar för varje rektor/förskolechef. Låt oss börja här med att ge skolledningen det ansvar som skollagen ger dem. Vad en bra rektor/förskolechef kan göra vet vi. Sedan måste vi politiskt sanktionera en lönepolitik som attraherar de bästa lärarna till de svagaste skolorna. Öka lönen med 10-15 tkr per månad till nyckelpersonal och använd skollagens verktyg ”Tilläggsbelopp” för att kanalisera kompensatoriska medel till de svagaste eleverna. Där får man resurser till att öka lärarnas löner.

Låt mig avsluta med lite fakta. Sveriges kommuner och landsting (SKL) redovisar årligen skolornas resultat i ”öppna jämförelser”. Här kan vi läsa för grundskolan att:

Elever som nått målen i alla ämnen, kommunala skolor 70 % och friskolor 90 %

Meritvärde (betygsgenomsnitt), kommunala skolor 206 poäng och friskolor 236 poäng

Behörighet till gymnasiet, kommunala skolor 86 % och friskolor 99 %

Ni ser skillnaden och delvis så beror det på socioekonomiska skillnader men frågan är om inte miljonerna låsta i lokalkostnader spelar en större roll. Överförda till pedagogiska resurser så skulle de, tillsammans med ett rätt använt tilläggsbelopp, ge lika fina resultat i de kommunala skolorna som i friskolorna. Det är väl våra barn värda?

Håkan Bertilsson

Strängnäspartiet