Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

Strängnäspartiets skolpolitiska program 2015 - 2018.

Skicka sidan Skriv ut

Strängnäspartiets skolpolitiska program 2015 - 2018.

Vi är förvissade om att alla politiska partier i Strängnäs kommun vill det bästa för våra barn och elever. Vi delar samma mål men vägen dit är olika. För att inte hamna vilse under färden är det bra med en kompass och den består av en egen förvärvad kunskap om förskola/skola som tillsammans med en kompetent förvaltning, skolledning och personal kan utreda och verkställa en bra verksamhet.

Första åtgärden är att ta reda på vad förskolan/skolan kostar. Idag är det ingen som kan svara på vad den faktiska kostnaden är. Man har blandat kostnader högt och lågt så ingen har en total överblick. Varför är då detta så viktigt? Svaret är att skollagens grundbelopp (skolpengen) ska motsvara kommunens budgeterade kostnader för sin förskola/skola. Om då den ekonomiska redovisningen gömmer kostnader så blir skolpengen mindre än vad den ska vara. Därmed så går förskola/skola miste om resurser.

Vi har här anledning att tro på en ökning av skolpengen. Varifrån kommer då dessa medel? Den sittande majoriteten har bedrivit en vidlyftig ekonomisk politik vilket lett till att man under 2013 var tvungen att låna till driften. Därmed så har man förbrukat sina resurser och blir tvungen att gå ut med en skattehöjning. Det ekonomiska handlingsutrymmet är därmed mycket begränsat. Vi vill inte höja skatten då den redan är hög och där en högre skatt kan innebära en minskad skattekraft. I en sådan situation blir man tvungen att prioritera. Enkelt uttryckt – man kan inte få allt som man vill ha.

Kommunala verksamheter, som inte är lagstyrda som skola och socialtjänst, ska värderas av våra tjänstemän som kommer tillbaka med förslag på transfereringar från mindre viktiga områden till förskola/skola. Dessa resurser kommer räcka en bit men inte hela vägen. Återstår då de dolda kostnaderna inom den kommunala skolan. Dessa måste lyftas fram och värderas i ett samråd med brukare och personal. Oavsett vad svaret blir efter ett samråd så ska vi respektera det.

De dolda kostnaderna ligger i en oförmåga att anpassa den kommunala skolans lokalkostym. Idag beräknas ca 20 mkr årligen av grundskolans skolpeng gå till skollokaler som inte nödvändigtvis behövs för elevernas undervisning. 20 mkr årligen motsvarar exempelvis 40 st specialpedagoger. En kraftig resursförstärkning inom undervisningen.  Men svaret från samrådet kan också bli att de skolor som idag inte bär sina kostnader, pga för få elever, ska vara kvar då de värnar andra värden.

De resurser som ändå kan frigöras här vill vi företrädesvis rikta till förskolan och de lägre årskurserna. Tidig insats – trygg utveckling ger svaret på varför. Vi måste börja från början.

För att styra mot målet måste vi följa skollagen och då inte bara mot förskolan/skolans uppdrag utan även dess resursfördelning. Graden av resurser avgör hur väl uppdraget kan utföras.

- Alla barn/elever ska ha en skolpeng oavsett skolform.

- Alla barn/elever ska ha en skolpeng baserad på kommunens faktiska kostnader.

- Skolpengen ska inte användas till att täcka andra kostnader.

- Skollagens tilläggsbelopp måste vi använda till att kompensera de svagare elevernas skolgång för alla barn/elever ska med.

Håkan Bertilsson

Undertecknad har i en serie artiklar utvecklat Strängnäspartiets tankar om vår skolpolitik. Varsågod och ta del på www.strangnaspartiet.se/forskola-o-skola och/eller www.facebook.se/strangnaspartiet.