Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

Infomöte om skolan utan svar.

Skicka sidan Skriv ut

En liten kort rapport och reflektion från gårdagens infomöte i Paulinska aulan där Strängnäspartiets ordförande/BUN-ledamot Niklas Strömberg och gruppledare Jan Eriksson var närvarande. 

Mötet började med info från förvaltningen kring bakgrunden av hur detta kom till vilket genast väckte vidare frågor. Detta startades för cirka ett år sedan med direktiv från politiskt håll enligt vilket sedan skickades vidare till rektorerna som har kommit med förslag och synpunkter som sedan vidare har utarbetats av förvaltningen.

Grundskolechefen Andreas hade ett längre inlägg från grundskolans behov nu och i framtiden, och det var många kanske och "jag/vi tror" formuleringar från honom som gjorde att stämningen piskades upp. Dock kan vi hålla med om att en återgång till F-3, 4-6, 7-9 dvs ”gamla” låg-, mellan-, och högstadiet är önskvärd med tanke på pedagogik och nationella prov. Men en sådan uppdelning kräver också ändamålsenliga lokaler.

Sedan fick de olika rektorerna komma till tals. Just Paulinskas rektor fick många frågor och kommentarer från föräldrar om att klimatet inte passade för yngre elever. På Paulinska var det också många "tror och kanske" framförallt angående lokallösning och rastgård mm.

Man verkar överhuvudtaget inte ha klart för sig vad det är man behöver bygga till eller vad detta kan kosta. I stort sett alla skolor som berörs av detta kommer behöva extra resurser (t.ex ombyggnationer eller anpassningar mm) och detta har man ännu inte sett över till fullo. Detta plus de redan faktiska kostnaderna för renoveringar av Vasaskolan och Paulinska gör att kostnaderna är ett frågetecken.

Alltså ska beslut tas över en ny skolorganisation vars kostnader som tillkommer är väldigt oklara vilket känns lite oroligt. Det känns lite som ett nytt ”Campusprojekt” är i uppseglande. Har man hållit på med detta så pass länge som ett år så bör man ha någon form av plan för ekonomin och lokallösning/anpassning.

Många frågor handlade om hur man ska ta sig till skolan från t.ex Finninge och Ulvhäll. Cykel var ju ett givet svar från förvaltningen vilket väckte en del ilska. Vi tycker också att den inställningen låter illa ur trafiksäkerhetssynpunkt. T ex så uttrycker Folksam en klar oro över cyklande barn i trafiken, en oro som vi delar. Förvaltningen menade också på att de är medvetna om de rekommendationer som finns för barn i trafiken (http://trafiksakerhet.folksamblogg.se/2009/09/22/curlingforaldrar-sta-pa-er/) men har gjort bedömningen att det är tillräckligt säker cykelväg från t ex Finninge till Vasa.

Det var inte många frågor som fick tydliga svar denna kväll. Många föräldrar ställde frågan om när de har fått chansen att tycka till om förslaget. Denna fråga kom upp många, många gånger under kvällen och fick heller inget tydligt svar.

I fullmäktigestyrelsen arbetar vi mycket med medborgardialogen och hur den kan förbättras. Vi tycker att detta är ett skolexempel på dålig medborgardialog. Det finns lyckade exempel på bra medborgardialog, t ex under detaljplanearbetet för Visholmen. Varför inte dra lärdom av det när man ska sjösätta en sådan här stor och omfattande ändring?

Jan Eriksson & Niklas Strömberg
Strängnäspartiet