Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

Anförande i KF:s budgetdebatt 13 december av Erik Berg

Skicka sidan Skriv ut

Strängnäspartiet står för en ansvarsfull och konsekvent linje i den ekonomiska politiken i Strängnäs kommun. 

Vi har i opposition trots ett, i stort, obefintligt stöd från tjänstemannasidan lagt fram ett antal skuggbudgetar under flera års tid och detta ofta tillsammans med moderaterna och kristdemokraterna.  Detta sker nu även inför budget 2011. 

Vi lägger ett besparingsförslag på administrationen dvs på kommunstyrelsen.Vi tycker att en effektivisering och rationalisering på mindre än 10  % är mycket acceptabel. Det handlar om 8 mkr. 

Det gäller att satsa våra skattekronor där dom gör mest nytta och det gör dom inte på ökade politiska arvoden eller arvoden till konsulter, detta bara som två exempel.  

Sedan är det naturligtvis upp till kommunchefen att inom sin egen ram bestämma vad som skall effektiviseras eller rationaliseras. Vi politiker pekar på ”vad” som skall göras och tjänstemännen ”hur” detta skall effektueras.  

Vi satsar dessa pengar på skolans lägre stadier genom en höjd elevpeng. Detta gör att pengarna kan användas till lärarnas kompetensutveckling eller till tex undervisningsmaterial. En laptop till alla på Thomasgymnasiet tex vore ju en stilla nåd att bedja om.  

Vidare en satsning på kulturskolans verksamhet med ungdomar i avsikt att minska ungdomarnas utanförskap, naturligtvis även i kommundelarna, allt för att om möjligt följa Strängnäspartiets motto ”tidig insats – trygga barn” 

Samarbetet mellan skolan – socialkontoret – arbetsförmedlingen – idrottsföreningar – kyrkan – polisen m.fl. skall förbättras och effektiviseras också allt för att försöka minska ungdomarnas utanförskap. 

Vi tillför resultatet 3,2 mkr för att åtminstone symboliskt börja avbetalningen på kommunens gigantiska låneskuld.

En mycket viktig politisk markering är att vi vill öka personaltätheten på våra äldreboenden. Med en satsning om ca 3 mkr så bedömer vi att personaltäthet kan ökas så att det gör skillnad.  

Vi anser, just nu, att denna satsning skall tas inom socialnämndens nuvarande ram då den pekar på ett överkott på mer än 3 mkr. 

Skulle så inte bli fallet är åtminstone vi i Strängnäspartiet beredda att ta denna summa från resultatet och då naturligtvis med de konsekvenserna som detta innebär. 

Då det gäller våra kommunala bolag vill jag peka på följande: För SEVAB är det viktigt att satsa på kärnverksamhet och skära bort sådant som inte ingår eller borde ingå. Kärnverksamheten är i min värld, i första hand, värme, vatten och också el, men då bara delar av elverksamheten. 

Hur framstående SEVAB är inom området bredbandband, tycker jag med all önskvärd tydlighet framgår av dagens Strengnäs Tidning. 

Vad avser kostnaderna för bla vatten är dessa genant höga. Då det gäller vattentaxan så är vi nästan Sverigehögst, det måste vara ett tydligt ägardirektiv om att så skall det inte förbli. Här borde målet vara bland de 100 billigaste i Sverige inom något eller möjligen några år. 

Någon utdelning till kommunen är inte aktuellt de närmaste åren för det gäller att få upp soliditeten.  

Vad avser Bostadsbolaget så gäller målen, högre soliditet, bra underhåll och låga hyreshöjningar. Detta låter lite som tulipanaros men är ett tydligt ägardirektiv och något rejält att jobba efter för bolaget och dess styrelse. 

För Fastighetsbolaget skall försäljning av outnyttjade delar prövas kontinuerligt. 

Systemet med försäljning och sedan återhyrning som har genomförts på bred front och tydligen åter är aktuellt för SEVAB del är ett mycket tveksamt system. 

Detta påminner lite om vad förre ordföranden i fullmäktige brukade säga: ”det är varmt och skönt i början”