Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

Strängnäs kan

Skicka sidan Skriv ut
 Strängnäspartiet står för ”Nytänkande, Handlingskraft och Öppenhet” som det framgår bla i del annonser.

Vi skulle vilja berätta lite mer utförligt vad som står bakom dessa ord.

Vi tycker att dagens styrande majoritet (S + FP + C) i Strängnäs saknar ett långsiktigt tänkande och helhetssyn i de beslut som tas. Den kommunala apparaten bör effektiviseras i storlek och beslutsvägar, inte tvärtom som fallet är nu. Den kommunala administrativa överbyggnaden är för stor och för dyr.

Strängnäspartiet har lagt ett förslag om att sänka de administrativa kostnaderna med ca 10 % och detta kommer att ge mer än 10 mkr som kan omfördelas till att höja lärartätheten i främst de tidigare skolåldrarna (F – 4) och till att öka antalet nattpersonal på våra äldreboenden.

Det gäller också att ha mod och kraft att fatta beslut. Handlingskraft och förmågan att ta ett korrekt och hållbart beslut från början är viktigt i ett samhälle i förändring. Det är också viktigt om man på allvar försöker ta sig an den gigantiska låneskulden om 3,5 miljarder som kommunen nu har. Strängnäspartiet har på vår hemsida redovisat ett utkast till hur vi skall hantera kommunens låneskuld och börja saneringen av vår ekonomi.

Det går, men det krävs att man då har både ”nytänkande” och ”handlingskraft”.

De politiska arbetsformerna måste förändras. Kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande organ, behöver vitaliseras och utveckla mera effektiva arbetsformer grundat på ömsesidig respekt mellan alla parter. Kommunfullmäktige skall vara kommunens politiska arena. De förtroendevaldas främsta uppgift är att företräda medborgarna. De förtroendevalda skall arbeta med övergripande mål för verksamheten och uppföljning av hur dessa nås med minsta möjliga byråkrati och till lägsta kostnad.  

Strängnäspartiet vill öka öppenheten för kommuninnevånarna i det kommunala beslutsfattandet och minska den kommunala byråkratin.

Det gäller att ha bra idéer och att kunna fånga upp och ta tillvara medborgarnas behov och önskemål. Detta kan ske genom att ha en större öppenhet genom allt från Web/TV från fullmäktige till fler öppna nämndmöten. Vi måste verkligen lita på våra invånare och att dessa vet sitt eget bästa och därigenom låta lokalsamhället fatta sina egna beslut om det som påverkar dem själva. Här är nyckelorden ”nytänkande” och ”öppenhet”.  

Allt detta kan sammanfattas med ”Strängnäs kan”.

Margit Urtegård och Erik Berg