Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

Med 2011 års budget börjar skuldsaneringen

Skicka sidan Skriv ut

Strängnäspartiet har gemensamt med Moderaterna och Kristdemokraterna tagit fram en skuggbudget för 2011. Skuggbudgeten utgår från den av majoriteten (S + FP + C) lagda budgeten.

Då vi (M + KD + SP) endast haft ett mycket begränsat stöd från förvaltningens ekonomiavdelning, kommer det nu lagda förslaget endast visa på möjliga omprioriteringar inom lagd ram. 

Det förslag som majoriteten presenterar med våra omprioriteringar redovisas nedan i miljoner kronor och avrundat. Vårt förslag berör endast kommunstyrelsen och tre olika nämnder, men visar på en möjlig prioritering till olika projekt som rör barn och ungdomar. (Se även artikeln ovan)

 

Hela skuggbudgeten finns redovisad under "Dokument" och "Övrigt" 

 

Kommunkoncernens skuld på 3.5 miljarder skall nedbringas under nästa mandatperiod genom att: 

* Under 2011 förbereds och undersöks möjligheterna till försäljning av åtminstone delar av SEVAB

 

* Mark och fastigheter som inte är av strategisk betydelse bjuds ut till försäljning 

 

* Den politiska organisationen moderniseras och minskas

 

* Antal större nämnder reduceras avsevärt från 7 till ca 3

 

* KS/AU avskaffas och ersätts med en utökad information inom KS ram.

 

* Förvaltningens overheadkostnader reduceras med ca 10 %. = minst 10 mkr

 

* Valfrihet genomförs inom hemtjänsten och äldrevården

 

* Andra delar av den kommunala verksamheten kan komma att konkurrensutsättas

 

* Nyinvesteringar hålls inom avskrivningsvärdet eller lägre, idag ca 40 miljoner


* Resultatet skall vara på minst 2 % = 30 mkr och en reserv om ca 1 %. = 15 mkr

* Huvuddelen av tillkommande pengar från regeringen förs till resultatet och därmed avbetalning på skulden