Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

Allmän politisk debatt i fullmäktige 29 mars

Skicka sidan Skriv ut

När fullmäktiges ordförande Anders Svensson gick igenom förutsättningarna för den här debatten med partiernas gruppledare så var han mycket noga med att understryka att debatten skall handla om framtiden och inte historien. 

Det är mycket förståligt man skall inte hålla på och tjata om vem som har gjort vad och när. Detta är ju tyvärr en svaghet som vi politiker ofta har att skylla på de andra. Dessutom förstår jag mycket väl att Anders Svensson helst vill förtränga och dra en glömskans slöja över de två senaste åren – jag förstår honom. Det är inte mycket att minnas. 

Nu över till lite om framtiden och vad Strängnäspartiet vill. 

Strängnäspartiet vill öka öppenheten och delaktigheten i det kommunala beslutsfattandet genom bla öppna möten och väl utvecklad e-demokrati.Ett första litet men viktigt steg är då att äntligen få igång webb sändningar från fullmäktige både med ljud och med bild. 

Strängnäspartiet vill ha harmoniska och trygga barn i små skolor och detta genom rejäla insatser av framför allt personal på de tidigare skolformerna.Exempel på sådana skolor är Långbergsskolan och Tosteröskolan.

Då det gäller Förskolan så krävs det flexibla tider för hämtning och lämning så att det sk livspusslet går ihop för familjerna, speciellt då de som pendlar.  

Strängnäspartiet vill genom en serie kraftfulla åtgärder och ett stabilt ledarskap få en skolekonomi i balans. Då är det ett krav på att vi får ordning på kommunens lokalhantering, så att inte skolornas ekonomi urgröps än mer.Vi vill bara peka på en sådan åtgärd som kan vara fria kommunala skolor. 

Skolmaten och för den delen maten till våra gamla är en viktig fråga för att få en högre livskvalitet. Här har den styrande majoriteten visat upp ett märkligt beteende genom att avslå Strängnäspartiets motion om ekologisk och närodlad mat. För att senare med Jens Persson i ST stoltsera ihop med jordbruksminister Erlandsson och tala sig varm för det han dagen innan röstade nej till och detta finns prokollerat som Svensson brukar säga.    

Då det gäller Campus Strängnäs så krävs det ett nytänkande så att Campus utvecklas till något positivt och inte blir ett skällsord.  Lärcentrum tycker jag visar vägen hur utvecklingen skall bli genom sin mångfacetterade verksamhet.Där finns nu inte bara det gamla vanliga Komvux och SFI utan här kan man gå på Högskola, få Kvalificerad Yrkesutbildning, man kan vidare gå olika former av hantverksprogram och yrkesprogram. 

Det gäller för Thomasgymnasiet att hänga på och visa samma kreativitet som vårt certifierade Lärcentrum, som idag har fler än 850 studeranden. 

Strängnäspartiet vill ytterligare öka samverkan mellan föräldrar, skolan, socialkontoret, idrottsföreningar och polisen för att skapa en positiv utveckling i stället för den negativa spiral som just nu kännetecknar delar vår kommun.Detta gäller speciellt ungdomar som går på högstadiet. 

Strängnäspartiet vill säkerställa en trygghet för våra äldre bla genom att antalet äldreboenden skall behållas och finnas i alla kommundelar, så också i Stallarholmen.  Vidare vill vi behålla och öka personaltätheten på våra äldreboenden, speciellt nattetid, även detta är en avgörande trygghetsfaktor. 

Strängnäspartiet vill snarast påbörja en varsam utbyggnad av Visholmen i Strängnäs. Främst för fritidsaktiviteter, med ett utvecklat strandbad och olika former av kultur. Strängnäspartiet säger dock bestämt nej till bostadsbebyggelse eller hotell på Visholmen. 

Strängnäspartiet vill bygga med bibehållen småskalighet i tätorterna och slå vakt om karaktären i våra olika kommundelar.  Utbyggnaden skall ske varsamt och på de boendes villkor och inte på diverse olika entreprenörers villkor.  

Exploateringen bör ske främst i Läggesta, P 10 med övningsfältet och Fårahusgärdet, våra gröna lungor skall bevaras.  Bresshammars skog kommer i detta avseende mycket långt ner på listan över områden som skall exploateras och skall snarast betraktas som en markreserv.   

Näringslivet skall stödjas och förhoppningsvis utvecklas ytterligare och detta skall ske med stöd från kommunen och då kommunens näringslivskontor.Ett nytt kommunalt näringslivsbolag säger Strängnäspartiet bestämt nej till.

Då det gäller våra två andra bolag så anser Strängnäspartiet att man för det första skall följa fullmäktiges beslut om olika utredningar och att man mycket väl både kan och skall sälja delar av både SFAB och SEVAB. 

Slutligen vill jag understryka att Strängnäspartiet vill satsa 100 % lokalt på Strängnäs kommun och på att få ekonomi i balans som ger utrymme för kommande investeringar.   

För att förverkliga detta och vår vision och våra idéer kommer det att krävas ett kraftfullt ledarskap och det kommer Strängnäspartiet att kunna leverera.   

Erik Berg